Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Administracja Budynk├│w Komunalnych > Statut ABK w Braniewie > Statut Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477777

  Statut

Za│▒cznik nr 1. do Uchwa│y Nr V/31/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 r.

 

Statut

Administracji  Budynkˇw  Komunalnych
w  Braniewie

 

 

Rozdzia│  I

Postanowienia  ogˇlne

 

ž 1.

 

Administracja Budynkˇw Komunalnych zwana w dalszej treÂci „ABK”, jest zak│adem bud┐etowym Gminy Miasta Braniewa dzia│aj▒cym na podstawie uchwa│y nr XXI/103/91 Rady Miejskiej
w Braniewie w sprawie zarz▒dzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania PGKiM nowych form organizacyjno-prawnych.

 

ž 2.

 

ABK dzia│a na podstawie:

 

1.       Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 z pˇ╝n. zm.).

 

2.       Ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

ž 3.

 

IlekroŠ w statucie jest mowa o:

 

1.               Gminie – nale┐y przez to rozumieŠ Gminŕ Miasta Braniewa.

 

2.               Burmistrzu – nale┐y przez to rozumieŠ Burmistrza Braniewa.

 

3.               Zasobie nieruchomoÂci – nale┐y przez to rozumieŠ nieruchomoÂci stanowi▒ce w│asnoŠ Gminy Miasta Braniewa, nie oddane w u┐ytkowanie wieczyste lub w trwa│y zarz▒d ABK, a tak┐e nie obci▒┐one prawem u┐ytkowania, przekazane w administracjŕ ABK w formie prawem przewidzianej.

 

4.               Administrowaniu – nale┐y przez to rozumieŠ realizowanie bie┐▒cych spraw zwi▒zanych ze zwyk│▒ eksploatacj▒ nieruchomoÂci i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

 

ž 4.

 

1.               ABK ma swoj▒ siedzibŕ w Braniewie przy ulicy RzemieÂlniczej nr 1.

 

2.               Terenem dzia│ania ABK jest Gmina Miasta Braniewa.

 

ž 5.

 

ABK nie posiada osobowoÂci prawnej, wystŕpuj▒c na zewn▒trz w ramach swojej statutowej dzia│alnoÂci dzia│a w imieniu Gminy Miasta Braniewa.

 

 

Rozdzia│  II

 

Przedmiot  i  zakres  dzia│ania  ABK

 

ž 6.

 

I.  W imieniu Gminy Miasta Braniewa ABK gospodaruje gminnym zasobem nieruchomoÂci
      miŕdzy innymi przez:

 

 

1.               Podejmowanie decyzji i dokonywanie czynnoÂci zmierzaj▒cych do utrzymania nieruchomoÂci w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomoÂci.

 

2.               Prowadzenie ca│okszta│tu spraw zwi▒zanych z realizacj▒ wp│ywˇw z czynszˇw, a w szczegˇlnoÂci:

 

a.       analizowanie wp│ywˇw z czynszˇw, przygotowywanie wnioskˇw o zmianŕ stawek czynszu.

 

b.       proponowanie rozwi▒za˝ dotycz▒cych reformy czynszˇw i wdra┐anie zwi▒zanych
z tym mechanizmˇw szybszej poprawy stanu zasobu nieruchomoÂci.

 

 

3.               Prowadzenie ca│okszta│tu spraw zwi▒zanych z przygotowaniem i realizacj▒ bie┐▒cych remontˇw w tym:

 

a.       opracowywanie rocznych i d│ugoletnich planˇw remontowych uwzglŕdniaj▒cych remonty priorytetowe,

 

b.       opracowywanie i wdra┐anie programˇw zwi▒zanych z uaktualnieniem potrzeb remontowych,

 

c.       wybˇr wykonawcˇw robˇt i us│ug budowlanych w oparciu o ustawŕ
o zamˇwieniach publicznych oraz nadzˇr i nad wykonywanymi robotami.

 

4.               Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomoÂci (budynkˇw, budowli, lokali mieszkalnych
i lokatorˇw).

 

5.               Administrowanie gminnymi lokalami mieszkalnymi, w tym zawieranie i rozwi▒zywanie umˇw na dostawŕ mediˇw i us│ug.

 

6.               Utrzymywanie porz▒dku, czystoÂci, pielŕgnacja nasadze˝ wieloletnich i terenˇw zielonych przekazanych przez Burmistrza ABK w administrowanie.

 

7.               Administrowanie mieniem ogrodu zoologiczno-botanicznego w Braniewie po│o┐onego przy ulicy Botanicznej.

 

8.               Administrowanie cmentarzami komunalnymi.

 

9.               Reprezentowanie gminy jako w│aÂciciela w podejmowaniu uchwa│, w trybie prawem przewidzianym, we wspˇlnotach mieszkaniowych, ze szczegˇlnym uwzglŕdnieniem dba│oÂci o stan techniczny budynkˇw i ekonomiczne zarz▒dzanie tymi nieruchomoÂciami.

 

10.           Sprawowanie trwa│ego zarz▒du nieruchomoÂciami, w przypadku powierzenia takiego zarz▒du.

 

11.           Prowadzenie w imieniu gminy postŕpowa˝ zmierzaj▒cych do wyegzekwowania nale┐noÂci czynszowych i op│at niezale┐nych od w│aÂciciela, odszkodowa˝ za bezumowne korzystanie z lokali i budynkˇw, │▒cznie z s▒dowym i komorniczym dochodzeniem roszcze˝ oraz zaspokajanie roszcze˝ w│aÂcicieli i najemcˇw z tytu│u wniesionych kaucji mieszkaniowych.

 

12.           Reprezentowanie gminy przed s▒dami i organami egzekucyjnymi w sprawach o eksmisjŕ i innych sprawach, ktˇre wy│oni▒ siŕ w trakcie dzia│alnoÂci statutowej ABK.

 

 

II.   ABK powinna w pierwszej kolejnoÂci wykonywaŠ prace zwi▒zane z utrzymaniem zasobu nieruchomoÂci jak rˇwnie┐ prace zlecone przez Burmistrza lub jednostki organizacyjne gminy, a w nastŕpnie, w miarŕ posiadanych mo┐liwoÂci prace zlecone przez inne podmioty.

 

 

ž 7.

 

Dyrektor ABK reprezentuje gminŕ na podstawie pe│nomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza w zakresie praw i obowi▒zkˇw wynikaj▒cych z ustawy o samorz▒dzie gminnym, ustawy o w│asnoÂci lokali i ustawy o gospodarce komunalnej.

 

 

Rozdzia│  III

 

Organizacja  ABK

 

ž 8.

 

1.               ABK kieruje Dyrektor, z ktˇrym Burmistrz zawiera i rozwi▒zuje umowŕ o pracŕ oraz ustala warunki umowy o pracŕ.

 

2.               Dyrektor reprezentuje ABK na zewn▒trz.

 

3.               Dyrektor uprawniony jest do dokonywania czynnoÂci prawnych w imieniu gminy
w granicach udzielonego mu przez Burmistrza pe│nomocnictwa.

 

4.               Udzielenie pe│nomocnictwa, o ktˇrym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa┐noÂci.

 

5.               Dyrektor mo┐e ustanawiaŠ pe│nomocnikˇw, ktˇrzy dzia│aj▒ w granicach umocowania.

 

 

 

 

 

ž 9.

 

1.               Szczegˇ│ow▒ strukturŕ organizacyjn▒ oraz limit etatˇw pracowniczych w ABK okreÂla Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora ABK. Regulamin okreÂla zadania i dzia│anie poszczegˇlnych komˇrek organizacyjnych ABK oraz nadzˇr i kontrole wobec pracownikˇw.

 

2.               Regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracownikˇw opracowuje Dyrektor ABK zgodnie z obowi▒zuj▒cymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

3.               Kwalifikacje pracownikˇw uprawniaj▒ce do zajmowania okreÂlonych stanowisk oraz zasady ich wynagradzania ustala siŕ na podstawie odrŕbnych przepisˇw.

 

 

Rozdzia│  IV

 

Gospodarka  finansowa  ABK

 

ž 10.

 

1.       ABK prowadzi gospodarkŕ finansow▒ na zasadach obowi▒zuj▒cych zak│ady bud┐etowe. Podstaw▒ gospodarki finansowej ABK jest roczny plan finansowy obejmuj▒cy przychody i wydatki stanowi▒ce koszty dzia│alnoÂci oraz stan Ârodkˇw obrotowych i rozliczenia z bud┐etem Gminy.

 

2.       W terminie do 15 wrzeÂnia ka┐dego roku Dyrektor ABK przedstawia Burmistrzowi wniosek o ujŕcie w bud┐ecie gminy okreÂlonych kwot na realizacjŕ zada˝ ABK na rok nastŕpny.

 

3.       Projekt planu finansowego Dyrektor ABK opracowuje i przekazuje Burmistrzowi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji wynikaj▒cej z przekazanego przez Burmistrza projektu uchwa│y bud┐etowej nie pˇ╝niej jednak ni┐ do 22 grudnia roku poprzedzaj▒cego rok bud┐etowy.

 

4.       Projekt planu finansowego oraz plan finansowy sporz▒dzane s▒ w rozbiciu na dzia│, rozdzia│ i paragraf.

 

5.       W terminie 10 dni od dnia otrzymania od Burmistrza informacji o ostatecznych kwotach przychodˇw i wydatkˇw ABK oraz wysokoÂci dotacji i wp│at do bud┐etu Dyrektor ABK dostosowuj▒c go do uchwa│y bud┐etowej gminy zatwierdza plan finansowy ABK.

 

6.       ABK stosuje w ewidencji i sprawozdawczoÂci dla poszczegˇlnych rodzajˇw przychodˇw
i wydatkˇw podzia│ki okreÂlone w przepisach o klasyfikacji dochodˇw i wydatkˇw bud┐etowych.

 

7.       Dyrektor ABK mo┐e dokonywaŠ zmian w planie finansowym ABK w ci▒gu roku
w przypadku realizowania wy┐szych od planowanych przychodˇw i wydatkˇw, pod warunkiem, ┐e nie spowoduje to zmniejszenia wp│at do bud┐etu ani zwiŕkszenia dotacji z bud┐etu.

 

8.       Inne ni┐ wymienione w ust. 7 zmiany planu finansowego mog▒ byŠ dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w bud┐ecie Gminy.

 

9.       ABK mo┐e otrzymywaŠ z bud┐etu gminy dotacjŕ przedmiotow▒.

 

10.   W zakresie okreÂlonym w odrŕbnych przepisach ABK mo┐e otrzymywaŠ dotacjŕ podmiotow▒ lub celow▒ na dofinansowanie kosztˇw realizacji inwestycji.

 

11.   ABK dokonuje wp│at do bud┐etu nadwy┐ek Ârodkˇw obrotowych, ustalonych na koniec roku rozliczeniowego.

 

12.   O wysokoÂci cen i op│at albo o sposobie ustalania cen i op│at za us│ugi komunalne
o charakterze u┐ytecznoÂci publicznej oraz za korzystanie z obiektˇw i urz▒dze˝ u┐ytecznoÂci publicznej gminy postanawia Rada Miasta Braniewa uwzglŕdniaj▒c sporz▒dzone kalkulacje przez ABK.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Statut”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Zbigniew Dalak06.01.2006, 07:17 CETwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.