Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Ogłoszenia > Rekrutacja 2014/2015 Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6528586
  Rekrutacja 2014/2015

Za. nr 1 do uchway Rady Pedagogicznej

Nr 13/02/2014

z dnia 24 lutego 2014 r.

 

PROCEDURA REKRUTACJI
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

 

 

Art.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 1265) okrela zasady przyjmowania uczniw do klas I, ktrzy bd uczszcza do szkoy od dnia 1 wrzenia 2014 r.:

1. W roku szkolnym 2014/2015 spenianie obowizku szkolnego rozpoczynaj dzieci:
1) urodzone w 2007 r.;
2) urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

2. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia

31grudnia 2008 r. na wniosek rodzicw, moe rozpocz spenianie obowizku szkolnego. ”

 

Przepisy tej ustawy stanowi, e zajcia edukacyjne w klasach I szkoy podstawowej bd prowadzone od wrzenia 2014 r. w oddziaach liczcych nie wicej ni 25 uczniw .

 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziau uczniw klas I publicznej szkoy podstawowej na oddziay dokonuje si wedug roku i miesica urodzenia, poczynajc od uczniw najmodszych.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci - przy zapisie ucznia szkoy zobowizani s do przedstawienia dowodu osobistego i numeru PESEL dziecka.

TERMINY REKRUTACJI:

OD 01 MARCA DO 31 MARCA – nabr wnioskw

30 KWIETNIA – wstpne wyniki rekrutacji

1 MAJA – 15 SIERPNIA – rekrutacja uzupeniajca

20 – 31  SIERPNIA -  kocowe wyniki rekrutacji

Rodzice dzieci deklarujcych zamieszkanie w szkole obwodowej skadaj wniosek o przyjcie dziecka do klasy pierwszej, co jest rwnoznaczne z przyjciem dziecka do Szkoy

W postpowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszej, dla uczniw spoza obwodu, obowizuj niej wymienione kryteria:

 

 

 

                            KRYTERIA

PKT

1.  Wielodzietno rodziny        

10

2.  Samotne wychowywanie dziecka

10

3. Uczszczanie do oddziau przedszkolnego w tej szkole

30

4. Oboje rodzice posiadaj  orzeczenie  o  znacznym  lub  umiarkowanym   stopniu niepenosprawnoci 

10

5.  Dziecko jest  umieszczone  w  rodzinie zastpczej

10

6.  Dziecko zamieszkuje poza obwodem  w innej gminie       

50

7. Rodzestwo dziecka uczszcza do tej samej szkoy   

20

8.  Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Braniewa poza obwodem szkoy

50

9.   Rodzestwo dziecka posiada orzeczenie o niepenosprawnoci  

10

10.  Jeden z rodzicw posiada  orzeczenie  o  znacznym lub  umiarkowanym  stopniu niepenosprawnoci    

10

11.  Dziecko posiada orzeczenie o niepenosprawnoci

10

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

1.      Kademu kryterium przypisana jest okrelona liczba punktw.

2.      Komisja rekrutacyjna moe okreli wykaz dokumentw/owiadcze potwierdzajcych spenianie kryteriw.

3.      W przypadku nieprzedoenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentw okrelonych przez komisj rekrutacyjn - potwierdzajcych spenianie kryteriw, komisja rekrutacyjna rozpatrujc wniosek, moe nie uwzgldni danego kryterium.

4.      Wielodzietno rodziny kandydata oznacza rodzin, ktra wychowuje troje i wicej dzieci (art. 20b ustawy o systemie owiaty).

5.      Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pann, kawalera, wdow, wdowca, osob pozostajc w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sdu, osob rozwiedzion, chyba, e osoba taka wychowuje wsplnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie owiaty).

6.      Wyniki rekrutacji uzupeniajcej  - dla uczniw spoza obwodu - podaje si do publicznej wiadomoci po 20 sierpnia danego roku kalendarzowego, w ktrym dziecko rozpoczyna nauk w klasie pierwszej.


Za. nr 2 do uchway Rady Pedagogicznej

Nr 13/02/2014

z dnia 24 lutego 2014 r.

PROCEDURA REKRUTACJI DO ODDZIAW PRZEDSZKOLNYCH

 SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

 

Dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2009) oraz dzieci urodzone w drugim proczu z rocznika 2008 - musz odby roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale  przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci 5 i 6-cio letnie (oraz modsze) z oddziau przedszkolnego zorganizowanego przy szkole realizuj program wychowania przedszkolnego uwzgldniajcy podstaw programow wychowania przedszkolnego bezpatnie, w czasie 5 godzin dziennie.

Jeeli dzieci realizuj obowizek przedszkolny poza szko  -  rodzice zobowizani s do poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoy podstawowej, w obwodzie ktrej dziecko mieszka. Dotyczy to rwnie rodzicw dzieci, ktre speniaj obowizek przez uczszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoy za granic.


W zwizku ze zmianami wprowadzonymi ustaw o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. z 2014., poz. 7), dotyczcymi midzy innymi przyjmowania do publicznych przedszkoli, wprowadza si  nastpujce zasady:

Dzieci kontynuujce edukacj przedszkoln w oddziale przedszkolnym w szkole  nie bior udziau w rekrutacji – rodzice*,  o ile zo deklaracj dot. dalszego uczszczania dziecka do przedszkola / oddziau przedszkolnego w szkole, w terminie 7 dni poprzedzajcych termin rozpoczcia postpowania rekrutacyjnego.

Postpowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica * kandydata.

TERMINY REKRUTACJI:

OD 01 MARCA DO 31 MARCA – nabr wnioskw

30 KWIETNIA – wstpne wyniki rekrutacji

1 MAJA – 15 SIERPNIA – rekrutacja uzupeniajca

20 – 31  SIERPNIA -  kocowe wyniki rekrutacji

W przypadku wikszej liczby kandydatw zamieszkaych na terenie gminy, ni liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego s brane pod uwag cznie nastpujce kryteria:

 

L.p.

KRYTERIA USTAWOWE

Liczba punktw

1.

Wielodzietno rodziny kandydata

100

2.

Niepenosprawno kandydata

100

3.

Niepenosprawno jednego z rodzicw kandydata

100

4.

Niepenosprawno obojga rodzicw kandydata

100

5.

Niepenosprawno rodzestwa kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

100

7.

Objcie kandydata piecz zastpcz

100

 

KRYTERIA SAMORZDOWE

 

8

Dziecko picioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko szecioletnie (ur. w II poowie 2008 r.) ubiegajce si o przyjcie do SP 3, odbywajce roczne przygotowanie przedszkolne, zamieszkae w obwodzie Szkoy

150

9

Dziecko picioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko szecioletnie (ur. w II poowie 2008 r.) ubiegajce si  o przyjcie do przedszkola, odbywajce roczne przygotowanie przedszkolne

60

10

Dziecko, ktrego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracuj, ucz si w trybie dziennym, prowadz gospodarstwo rolne lub pozarolnicz dziaalno gospodarcz.

Kryterium stosuje si rwnie do pracujcego/studiujcego rodzica samotnie wychowujcego dziecko.

40

11

Dzieci rodzicw/prawnych opiekunw deklarujcych pobyt dziecka w przedszkolu przekraczajcy 5 godzinn bezpatn podstaw programow wychowania przedszkolnego.

30

12

Dziecko, ktrego rodzestwo bdzie
w roku szkolnym 2014/2015 kontynuowao edukacj
w SP 3

10

 

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Bernadeta Kryger
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rekrutacja 2014/2015”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka26.02.2014, 13:33 CET
Elżbieta Zawadka26.02.2014, 13:27 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.