Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Ogłoszenia > Konkurs wiedzy o Senacie RP - X edycja Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527153
  Konkurs wiedzy o Senacie RP - X edycja

 

Szanowni Pastwo  Dyrektorzy szk podstawowych                                                                                                                i zespow szk  wojewdztwa warmisko – mazurskiego

 

W zwizku ogoszeniem X edycji Wojewdzkiego Konkursu wiedzy o Senacie RP zwracam si z gorc prob o rozpropagowanie celw konkursu wrd uczniw i nauczycieli w Pastwa szkoach.

Przesyam Pastwu regulamin tegorocznej edycji oraz list skierowany do uczniw,
w ktrym Wojewdzka Komisja Konkursowa w przystpny sposb podpowiada im, co powinni zrobi, aby jak najlepiej wykona zadnie konkursowe, o ktrym mowa w  8 regulaminu. Bd bardzo wdziczna za zapoznanie uczniw z adresowanym do nich listem.

Podobnie jak w latach ubiegych licz na yczliw wspprac i pomoc nauczycieli zatrudnionych w Pastwa szkoach. Tegoroczne zadanie konkursowe wymaga od uczniw wyjtkowo duej samodzielnoci, dlatego umiejtne pokierowanie ich prac moe okaza si nieodzowne.

 

Serdecznie pozdrawiam i cz wyrazy szacunku

 

Przewodniczca WKK                                                                                                                     

Drodzy Uczniowie szk podstawowych wojewdztwa warmisko-mazurskiego!

 

            Tegoroczna jubileuszowa edycja Wojewdzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP bdzie znaczco rnia si od wszystkich dotychczasowych. Jestemy przekonani, e zmiana formuy konkursu spotka si z Wasz akceptacj i zachci Was do licznego  udziau   w konkursowej rywalizacji.

            Przede wszystkim odstpilimy od dwuetapowoci konkursu. Wykonane przez Was prace konkursowe zostan ocenione wedug kryteriw zawartych w regulaminie X edycji.      O tym, kto zostanie zwycizc I, II lub III miejsca, zdecyduje liczba zdobytych punktw    na etapie szkolnym konkursu.

            Po raz pierwszy prace wykonacie w 10-osobowym zespole, ktry bdzie reprezentantem szkoy w konkursie. To zaszczyt, ale i te niemaa odpowiedzialno.

            W ramach zadania konkursowego przygotujecie wasny projekt edukacyjny majcy na celu popularyzacj wiedzy o dziejach polskiego parlamentaryzmu (Sejmu i Senatu) oraz wspczesnych zadaniach obu izb naszego parlamentu. Na projekt musz skada si trzy pomysy (dziaania), ktre w atrakcyjny sposb przybli Waszym rwienikom z klas pitych i szstych histori i wspczesn rol polskiego parlamentu. Moe to by np. inna od dotychczas Wam znanych akademia szkolna, konkurs plastyczny lub recytatorski, spotkanie   z parlamentarzyst z Waszego okrgu wyborczego, inscenizacja historyczna itp.

            Swoje pomysy w ramach projektu edukacyjnego opracujecie w formie scenariuszy. Powinny by one w miar dokadne i zredagowane w taki sposb, aby kiedy mogli z nich skorzysta Wasi rwienicy ze szkoy lub uczniowie innych szk.

            Przed Wami jeszcze jedno zadanie. Wasze pomysy musz zosta zrealizowane,
a efekty pracy zespou – nagrane (bd to oczywicie tylko wybrane fragmenty, zmontowane w 20-minutowy film).

            Na wykonanie zadania konkursowego macie duo czasu. Pamitajcie jednak, e opracowanie dobrego pomysu i pniejsze jego zrealizowanie jest czasochonne, dlatego nie odkadajcie wszystkiego na ostatni chwil.

            Na zwycizcw X edycji konkursu czeka nagroda w postaci dwudniowego pobytu      w Warszawie sfinansowanego przez Kancelari Senatu RP oraz inne mie niespodzianki

            Powodzenia!

W imieniu Wojewdzkiej Komisji Konkursowej

                                                                           mgr Bernadeta Kryger

 

REGULAMIN X  EDYCJI

WOJEWDZKIEGO KONKURSU WIEDZY
O
SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Rok szkolny 2011/2012

I  CELE KONKURSU

1

Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i wspczesnej dziaalnoci polskiego parlamentu, a w szczeglnoci Senatu RP, wrd uczniw szk podstawowych wojewdztwa warmisko-mazurskiego.

2

Konkurs jest ofert edukacyjno-wychowawcz, wzbogacajc szkolne programy wychowania obywatelskiego i patriotycznego, ktre przygotowuj modzie do dojrzaego uczestnictwa
w yciu spoecznym swoich gmin, powiatw i regionu.

 

II  ORGANIZATORZY

3

Organizatorem konkursu jest Szkoa Podstawowa nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie we wsppracy z Biurem Komunikacji Spoecznej Kancelarii Senatu, Warmisko-Mazurskim Kuratorem Owiaty* oraz  Burmistrzem Miasta Braniewa.

4

W celu przeprowadzenia konkursu zostaje powoana Wojewdzka Komisja Konkursowa, zwana dalej w skrcie: WKK.

5

1. W skad WKK wchodz senatorowie z wojewdztwa warmisko-mazurskiego lub upowanione przez nich osoby, przedstawiciele: Biura Komunikacji Spoecznej Kancelarii Senatu, Warmisko-Mazurskiego Kuratora Owiaty, Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie  oraz Burmistrza Miasta Braniewa.

2. WKK czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i kalendarza konkursu, stanowicego zacznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Przewodniczcym WKK jest Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP 
w Braniewie.

4. Siedzib WKK jest Szkoa Podstawowa nr 3 im. Senatu RP  w Braniewie ul. PCK 4, tel. 55 644 28 58, e-mail: sp3braniewo@interia.pl, adres internetowy http://www.bip.braniewo.pl (zakadka Szkoa Podstawowa nr 3 - ogoszenia).

6

WKK jest odpowiedzialna za merytoryczn i organizacyjn stron konkursu. Swoje zadania wykonuje w cisej wsppracy z Biurem Komunikacji Spoecznej Kancelarii Senatu,  ktra przygotowuje zestawy materiaw edukacyjnych dla uczestnikw konkursu oraz ze szkolnymi koordynatorami konkursu, wyznaczonymi przez dyrektorw szk.

 
III UCZESTNICY KONKURSU

7

W konkursie bior udzia uczniowie klas VI szk podstawowych z wojewdztwa warmisko-mazurskiego. Szko w konkursie reprezentuje zesp skadajcy si z dziesiciu uczniw.

Konkurs zostaje przeprowadzony w szkoach, ktre zadeklaroway w nim swj udzia
na karcie zgoszenia stanowicej zacznik nr 2 do regulaminu.

 

IV  PRZEBIEG KONKURSU

8

1. Tegoroczna edycja konkursu jest jednoetapowa i odbywa si na poziomie szk.

2. Dyrektor szkoy powouje koordynatora konkursu, ktry jest odpowiedzialny za jego prawidowy przebieg.

3. Koordynator konkursu organizuje prac zespou uczniowskiego, suy uczniom wszechstronn pomoc niezbdn do wykonania zadania konkursowego oraz motywuje ich do osignicia jak najlepszych efektw pracy.

4. Uczniowie uczestniczcy w konkursie przygotowuj i realizuj projekt edukacyjny popularyzujcy histori polskiego parlamentaryzmu oraz wspczesn rol Sejmu i Senatu RP.

1)      adresatami projektu s uczniowie klas szstych szkoy, ktr reprezentuje zesp,

2)      projekt skada si z trzech dziaa,

3)      udokumentowaniem przeprowadzonych dziaa jest Karta projektu edukacyjnego (zacznik nr 3), scenariusze dziaa (w formacie PDF) oraz film (do 20 min) wykonany w dowolnym programie (np. Movie Maker) w jednym z podanych formatw (*.avi, *.mid) ukazujcy realizacj projektu.

5. Udokumentowane prace  zespow (uzupenion Kart projektu edukacyjnego oraz nagrany na pyt DVD film wraz ze scenariuszami dziaa) przesyane s do WKK przez szkolnych koordynatorw.

6. Prace konkursowe s oceniane przez WKK  wg nastpujcych kryteriw:

    1) oryginalno pomysu – 10 pkt.,

    2) warto merytoryczna – 10 pkt.,

    3) czytelno, oglna estetyka – 10 pkt.

7. Zespoy, ktre uzyskaj kolejno najwiksz ilo punktw za prac konkursow, otrzymuj tytuy laureatw konkursu – zdobywcw I, II i III nagrody.

8. WKK sporzdza  protok z przebiegu konkursu, ktry zawiera wykaz szk uczestniczcych w konkursie wraz z liczb uzyskanych przez nie punktw.

V.  Nagrody

9

1. Nagrod dla laureatw konkursu jest dwudniowy pobyt w Warszawie sfinansowany przez Kancelari Senatu. Kady zesp laureatw przyjedzie z dwoma opiekunami, ktrych koszty pobytu w Warszawie pokryje Kancelaria Senatu.

2.Uczniowie otrzymaj nagrody rzeczowe, ktre zostan ufundowane
i wrczone w siedzibie Senatu RP, w terminie podanym w kalendarzu konkursu.

Zacznik nr 1

 

KALENDARZ  KONKURSU

na rok szkolny 2011/2012

20 X                 - ogoszenie konkursu

do 5 XII           - przyjmowanie zgosze udziau w konkursie

do 20 IV          - przesyanie prac do WKK (decyduje data stempla   pocztowego)

4 VI                 - oficjalne ogoszenie wynikw i nagrodzenie  laureatw

Zacznik nr 2

 

..................................                                                                        ............................................

 /piecz nagwkowa/                                                                                        /miejscowo, data/                                                                                                                               

                                                             KARTA  ZGOSZENIA

 

Zgaszam.......................................................................................................................................

/nazwa szkoy/

 

do udziau w X Wojewdzkim Konkursie Wiedzy o Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W konkursie wemie udzia zesp  skadajcy si z niej wymienionych uczniw:

 

Lp.

Imi i nazwisko ucznia

Klasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorem konkursu w naszej szkole

 

jest ................................................................................................................................................

/imi i nazwisko/

 

Nr telefonu/ faxu szkoy: ..............................................................................................................

 

Adres e-mail szkoy:.....................................................................................................................

 

...............................................

                  /podpis dyrektora szkoy/

 

Zgoszenie wysa na adres: Szkoa Podstawowa nr 3 im. Senatu RP, ul. PCK 4, 14-500

Zacznik 3

 

Karta projektu edukacyjnego

Temat projektu: …………………………………………………………………………….....

                              .........................................................................................................................

Cele edukacyjne i wychowawcze projektu : ………..............................………......…………

            …………………………………………………………………………………………...

            …………………………………………………………………………………………...

            ...........................................................................................................................................

            ...........................................................................................................................................

 

Czas realizacji: ……………………………………………………………………………….

 

Skad zespou zadaniowego:

1.       ……………………………...............................................................……………..

2.       ……………………...............................................................……………………..

3.       ……………………………………...............................................................……..

4.       ………………………………………….................................................................

5.       ………………………………………….................................................................

6.       ………………………………………….................................................................

7.       ..............................................................................................................

8.       .................................................................................................................................

9.       .................................................................................................................................

10.   .................................................................................................................................

             

Opiekunowie: ………………………………………………………….................……………………………

 

Dziaania  realizowane w ramach projektu edukacyjnego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Refleksje po zrealizowaniu projektu (co byo kopotem, co sprawio satysfakcj, jakie s konkretne efekty, czego si nauczylimy, jakich nabylimy umiejtnoci):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 lp.zacznik:
1list do uczniów.doc
2pismo_przewodnie_kon_senat_2011_12.doc
3Regulamin-senat 11_12.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Konkurs wiedzy o Senacie RP - X edycja”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka07.11.2011, 13:01 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.