Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Braniewskie Centrum Kultury > Nieaktualny Statut Braniewskiego Centrum Kultury Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535212
  Nieaktualny Statut Braniewskiego Centrum Kultury

á

U c h w a │ a Nr XXXIX/205/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 21 czerwca 2006r.


w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw▒ "Braniewskie Centrum Kultury" i nadania jej Statutu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz▒dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128/ oraz art.9 , art.11 i art. 13 ustawy z dnia 25 pa╝dziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia│alnoÂci kulturalnej /Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r.Nr 41, poz.364, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261,poz.2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111/ Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastŕpuje :

ž 1

Z dniem 1 sierpnia 2006r. tworzy siŕ instytucjŕ kultury pod nazw▒ "Braniewskie Centrum Kultury", obejmuj▒c▒ zakresem dzia│ania teren miasta Braniewa.

ž 2

Siedzib▒ Braniewskiego Centrum Kultury jest miasto Braniewo ul. Katedralna .

ž 3

Przedmiotem dzia│alnoÂci Braniewskiego Centrum Kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszka˝cˇw Braniewa.
ž 4

Burmistrz Miasta Braniewa wyposa┐y Braniewskie Centrum Kultury w maj▒tek niezbŕdny do prowadzenia dzia│alnoÂci.

ž 5

Nadaje siŕ Braniewskiemu Centrum Kultury Statut, stanowi▒cy za│▒cznik Nr 1 do niniejszej uchwa│y.

ž 6

Wykonanie uchwa│y powierza siŕ Burmistrzowi Miasta Braniewa.


ž 7

Uchwa│a wchodzi w ┐ycie z dniem 1 sierpnia 2006r. i podlega og│oszeniu w Dzienniku Urzŕdowym Wojewˇdztwa Warmi˝sko-Mazurskiego.


Statut

Braniewskiego Centrum Kultury

Rozdzia│ I

Postanowienia ogˇlne

ž 1

Braniewskie Centrum Kultury zwane dalej "Centrum Kultury" dzia│a w szczegˇlnoÂci na podstawie :

 1. ustawy z dnia 25 pa╝dziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia│alnoÂci kulturalnej /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.123 z pˇ╝n. zm.

 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz.2104 z pˇ╝n.zm.

 3. niniejszego Statutu.

ž 2

 1. Centrum Kultury jest samorz▒dow▒ instytucj▒ kultury.

 2. Siedzib▒ Centrum Kultury jest miasto Braniewo ul. Katedralna.

 3. Centrum Kultury obejmuje swoj▒ dzia│alnoÂci▒ teren miasta Braniewa.

 4. OsobowoŠ prawn▒ Centrum Kultury nabywa z dniem wpisu do rejestru instytucji kultury.

Rozdzia│ II
Zakres dzia│alnoÂci Centrum Kultury

ž 3

 1. Statutowym celem Centrum Kultury jest tworzenie warunkˇw do zaspokajania i rozwijania potrzeb mieszka˝cˇw w zakresie kultury.

 2. Zadania wymienione w ust.1 Centrum Kultury realizuje poprzez:

  1. edukacjŕ kulturaln▒ i wychowanie przez sztukŕ,

  2. upowszechnianie kultury wÂrˇd mieszka˝cˇw,

  3. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych oraz koncertˇw, wystaw i odczytˇw,

  4. rozbudzanie i wspomaganie spo│ecznej aktywnoÂci kulturalnej,

  5. rozpoznawanie zainteresowa˝ i potrzeb kulturalnych Ârodowiska,

  6. promowanie kultury i twˇrczoÂci artystycznej,

  7. prowadzenie i wspieranie zespo│ˇw artystycznych,

  8. upowszechnianie sztuki filmowej,

  9. wspˇ│dzia│anie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych,

  10. realizowanie projektˇw z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

ž 4

 1. Centrum Kultury mo┐e prowadziŠ dzia│alnoŠ gospodarcz▒ , a w szczegˇlnoÂci w zakresie:

  1. wynajmowania w│asnych lokali u┐ytkowych,

  2. organizowania na zlecenie spektakli, koncertˇw, wystaw , odczytˇw itp.,

  3. sprzeda┐y biletˇw do kina i na w│asne imprezy kulturalne ,

  4. us│ug reklamowych,

  5. prowadzenia szkole˝, warsztatˇw, kursˇw itp.,

  6. Âwiadczenia innych us│ug w zale┐noÂci od potrzeb.

 2. Žrodki uzyskane z dzia│alnoÂci gospodarczej mog▒ byŠ wykorzystywane wy│▒cznie na pokrycie kosztˇw dzia│alnoÂci statutowej.


Rozdzia│ III
Organy zarz▒dzaj▒ce i doradcze oraz sposˇb ich powo│ywania

ž 5

 1. Centrum Kultury zarz▒dza i reprezentuje je na zewn▒trz Dyrektor.

 2. Dyrektora powo│uje i odwo│uje Burmistrz Miasta Braniewa.

 3. Dyrektor organizuje i nadzoruje ca│okszta│t pracy Centrum Kultury , a w szczegˇlnoÂci odpowiada za jego dzia│alnoŠ merytoryczn▒ i finansow▒.

 4. Dyrektor przedstawia Burmistrzowi corocznie plany, sprawozdania i analizy zwi▒zane z zakresem dzia│ania Centrum Kultury.

ž 6

Organizacjŕ wewnŕtrzn▒ Centrum Kultury okreÂla Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum Kultury, po zasiŕgniŕciu opinii Burmistrza Miasta.


ž 7

BezpoÂredni nadzˇr nad dzia│alnoÂci▒ Centrum Kultury sprawuje Burmistrz Miasta.


ž 8

 1. W Centrum Kultury mog▒ dzia│aŠ komisje i zespo│y jako organy pomocnicze, opiniodawcze
  i doradcze Dyrektora.

 2. Komisje i zespo│y powo│uje w drodze zarz▒dzenia Dyrektor Centrum Kultury.

 3. Nazwy i zakres przedmiotowy organˇw pomocniczych, opiniodawczych i doradczych okreÂla Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury.

Rozdzia│ IV
Gospodarka finansowa
ž 9

 1. Centrum Kultury prowadzi gospodarkŕ finansow▒ na zasadach okreÂlonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia│alnoÂci kulturalnej.

 2. Dzia│alnoŠ Centrum Kultury jest finansowana z:

  1. dotacji z bud┐etu miasta,

  2. wp│ywˇw uzyskiwanych z prowadzonej dzia│alnoÂci,

  3. darowizn i zapisˇw od osˇb fizycznych i prawnych,

  4. innych ╝rˇde│.

  ž 10

Podstaw▒ gospodarki finansowej Centrum Kultury jest roczny plan dzia│alnoÂci instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokoÂci dotacji z bud┐etu miasta.

Rozdzia│ V
Postanowienia ko˝cowe

ž 11

Zmiany w Statucie mog▒ byŠ dokonane w trybie okreÂlonym dla jego nadania.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Nieaktualny Statut Braniewskiego Centrum Kultury”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Artur Tomkiewicz18.04.2014, 11:52 CESTzmiana nazwy (nieaktualny statut)
17.04.2014, 13:45 CESTzmiana uprawnień
15.03.2012, 14:34 CETzmiana uprawnień
04.08.2011, 22:49 CESTwprowadzenie informacji - Statut Braniewskiego Centrum Kultury

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.