Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 8 października 2008 r. > Uchwała Nr XXI/132/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części „Starego Miasta” Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503762
  Uchwała Nr XXI/132/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części „Starego Miasta”

 

Uchwaa Nr XXI/132/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 08 padziernika 2008r.


w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci „Starego Miasta” w Braniewie, wyznaczonej murami obronnymi, ul. Wodn, pnocn czci Pl. Straackiego oraz ul. Gdask i rzek Pask.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pn. zmianami) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1.

Przystpuje si do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci „Starego Miasta” w Braniewie, wyznaczonej murami obronnymi, ul. Wodn, pnocn czci Pl. Straackiego oraz ul. Gdask i rzek Pask.


2.

1. Granice obszaru objtego planem przebiegaj nastpujco:

  1. od pnocy – od rzeki Paski wzdu ul. Gdaskiej do Pl. Straackiego, nastpnie ul. Wodn od murw obronnych miasta,

  2. od wschodu – wzdu murw obronnych miasta, do rzeki Paski, nastpnie murami oporowymi do ul. Gdaskiej.

  3. od poudnia – wzdu murw obronnych miasta,

  4. od zachodu – wzdu murw obronnych miasta.


  1. Integraln czci uchway jest zacznik graficzny przedstawiajcy granice obszaru objtego projektem planu.3.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.Uzasadnienie


Proponowany do opracowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje cz „Starego Miasta” w Braniewie, wyznaczon murami obronnymi, ul. Wodn, pnocn czci Pl. Straackiego oraz ul. Gdask i rzek Pask.


„Stare Miasto” jest najistotniejszym obszarem Miasta Braniewa wymagajcym rehabilitacji terenw i budynkw. Olbrzymie zniszczenia wojenne i prowadzona w latach pidziesitych rozbirka zniszczonych budowli oraz wprowadzenie do rdmiecia zabudowy blokowej doprowadzia do utraty kulturowej funkcji identyfikacyjnej starwki. Zatracony zosta charakter „centrum”, ograniczone zostay funkcje handlowe, usugowe i w zasadniczym stopniu mieszkaniowe.

Puste obszary w obrbie terenw lokacyjnych miasta daj szanse dla prawidowego rozwizania funkcji „centrum” i przywrcenia w zgodzie z zasadami konserwatorskimi staromiejskiego charakteru tej czci miasta. W tym celu naley uporzdkowa i jednoznacznie okreli warunki zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze, (zgodnie z polityk przestrzenn Miasta Braniewa) czemu ma suy przedmiotowy projekt.lp.zacznik:
1zal 1.jpg

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXI/132/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części „Starego Miasta””

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.11.2008, 08:15 CETdodanie załącznika
06.11.2008, 08:08 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXI/132/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części „Starego Miasta”

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.