Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 5 > Dokumenty > Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie > 5. ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503837
  5. ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH

 

ROLA I ZADANIA DYREKTORA SZKOY Z ODDZIAAMI INTEGRACYJNYMI

 

1.     Prowadzenie dokumentacji szkolnej, w ktrej znajduj si zapisy dotyczce budowania integracji( statut szkoy, WSO, program rozwoju i wizji szkoy, program wychowawczy szkoy, plany pracy wychowawcw).

2.     Umoliwienie nauczycielom doksztacania si w zakresie pedagogiki specjalnej

      i rnych form terapeutycznych; zapraszanie do placwki specjalistw, zachcanie nauczycieli do udziau w konferencjach, zaprenumerowanie do biblioteki szkolnej publikacji na temat pedagogiki specjalnej i integracji.

3.     Opracowanie zasad i kryteriw rekrutacji uczniw do klas integracyjnych wsplnie

      z Zespoem do Spraw Integracji ( wg rozporzdze MENiS z dnia 7.09. 1991 r. z pniejszymi zmianami, Dz. U, Nr 111, poz. 1194).

4.     Organizowanie zaj rewalidacyjnych, terapeutycznych dla uczniw niepenosprawnych zgodnie z zaleceniami rnych poradni.

5.     Opracowanie zakresu zada i podziau obowizkw dla nauczycieli pracujcych w klasach integracyjnych. ( wg okrelonych rozporzdze MENiS z dn. 18. 01. 2005 r., Dz. U. Nr 19, poz.167).

6.     Powoanie w placwce Zespou do Spraw Integracji, ktrego zadaniem jest

czuwanie nad waciw rekrutacj, planowanie i analizowanie przebiegu

integracji, wzajemne wspieranie nauczycieli pod ktem metodyki pracy           

 i rozwizywania problemw wychowawczych.

 

ORGANIZACJA SZKOY

 

1.     W szkole tworzone s oddziay integracyjne.

2.     Przyjcie uczniw niepenosprawnych i penosprawnych do oddziau integracyjnego odbywa si na wniosek rodzicw uczniw.

3.     Kwalifikacji uczniw niepenosprawnych do oddziau integracyjnego dokonuje si na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej , stosownych rozporzdze MENiS –(ustawa o Systemie Owiaty z dn. 7. 09.1991 r. z pniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 111, poz. 1194) oraz kryteriw przyjtych w szkole:

a)    dzieci niepenosprawne intelektualnie ( upoledzenie umysowe w stopniu lekkim),

b)    dzieci z zaburzeniami zmysw: suchu, wzroku,

c)     dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, emocjonalnymi,

d)    dzieci przewlekle chore,

e)    ze wzgldu na bariery architektoniczne nie przyjmuje si uczniw niepenosprawnych ruchowo ( na wzkach inwalidzkich),

f)     niedopuszczalne jest tworzenie klas integracyjnych, do ktrych uczszczaj uczniowie sabi z licznymi problemami ( poniej normy, dyslektyczni, z deficytami rozwojowymi, drugoroczni; powinni by przyjmowane dzieci ambitne, zdolne nie sprawiajce problemw wychowawczych ).                                                             Nauczyciele zastrzegaj sobie prawo do przebadania dzieci zdrowych przez poradni PPP (za zgod rodzicw) lub za pomoc odpowiednich metod diagnostycznych.

4.     Kwalifikacji uczniw niepenosprawnych i penosprawnych do oddziau integracyjnego dokonuje dyrektor szkoy przy wspudziale komisji powoanej przez Zesp do Spraw Integracji.

5.     Liczba uczniw w oddziaach integracyjnych powinna wynosi od 15-20 uczniw

     w tym od 3-5 uczniw niepenosprawnych( wg rozporzdzenia MENiS z dn. 7.09.1991r.)

6.     W oddziaach integracyjnych zatrudnia si dodatkowo nauczyciela wspierajcego posiadajcego specjalne przygotowanie ( pedagog specjalny) zgodnie z rozporzdzeniem MENiS o Systemie Owiaty z dn. 7.09.1991 r., 18.01.2005 roku.

7.     Uczniom niepenosprawnym zapewnia si dodatkowe zajcia rewalidacyjne bd inne.

8.     W pierwszej kolejnoci przyjmowane s dzieci niepenosprawne z rejonu naszej szkoy.

 

ZADANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO ( WSPIERAJCEGO)  W KLASIE INTEGRACYJNEJ

 

I.  Zadania edukacyjne - zwizane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepenosprawnego, z jego prac na zajciach lekcyjnych i zajciach rewalidacyjnych:

 

1. Dokonanie diagnozy „ roboczej” w celu opracowania programu edukacyjno- terapeutycznego.

2. Wsplnie z nauczycielem przedmiotu dokonanie wyboru programw nauczania     

( autorskie, modyfikacje, aneksy) i podrcznikw.

3. Udzielenie pomocy uczniom z niepenosprawnociami: dostosowanie wymaga   do moliwoci i potrzeb dziecka; wykorzystanie w pracy dydaktycznej odpowiednich metod i pomocy dydaktycznych z naciskiem  na konkretyzacj zagadnie                na zajciach lekcyjnych z poszczeglnych przedmiotw.

4. Opracowanie wraz z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniw byo skuteczne i uwieczone sukcesami.

5. Wsppraca z nauczycielem przedmiotu podczas ustalania kryteriw oceniania uczniw niepenosprawnych.

II.  Zadania integrujce- zwizane z integracj dzieci, rodzicw i nauczycieli szkoy:

1.Czuwanie i wspieranie integracji pomidzy dziemi jednej klasy a take caej szkoy tak, aby unikn tzw. integracji pozornej.

2. Czuwanie i budowanie integracji pomidzy rodzicami dzieci penosprawnych        

i „sprawnych inaczej”.

3. Budowanie integracji pomidzy nim samym a nauczycielem przedmiotu.

III.  Zadania wychowawcze- zwizane z penieniem funkcji wychowawczej               

i wspierajcej wzgldem rodzicw dzieci niepenosprawnych i wszystkich uczniw klasy integracyjnej:

1. Wspieranie rodzicw dzieci niepenosprawnych ( biece informacje o dziecku, ksztatowanie prawidowych postaw wobec wasnego .                                                  

2. Udzielanie instruktay, porad zwizanych z dodatkowej pomocy innych specjalistw, instytucji spoecznych itp.).

3. Bycie wychowawc caej klasy integracyjnej; koordynowanie tematyki wychowawczej realizowan przez innych nauczycieli; prowadzenie „integrujcych” godzin wychowawczych.

 

ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU W KLASIE INTEGRACYJNEJ

 

I.  Zadania edukacyjne - zwizane ze zdobywaniem wiedzy i umiejtnoci szkolnych przez ucznia niepenosprawnego podczas lekcji ( na poziomie klas  I-III oraz zaj przedmiotowych na II etapie ksztacenia):

 

1. Zapoznanie si z pen dokumentacj ucznia niepenosprawnego, charakterystyk

i diagnoz „robocz” sporzdzon przez nauczyciela wspierajcego,

2. Dokonanie wyboru konkretnych programw nauczania dla caej klasy                    

( zatwierdzonych przez MENiS, autorskich), podrcznikw do konkretnych przedmiotw po uprzedniej konsultacji z nauczycielem wspierajcym,

3. Przekazanie nauczycielowi wspierajcemu pisemnych i szczegowych planw nauczania na biecy rok szkolny,

4. Wsppraca z nauczycielem wspierajcym przy ukadaniu indywidualnego programu  lub jego modyfikacji , aneksu dla poszczeglnych uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

5. Wsppraca z nauczycielem wspierajcym podczas ustalania kryteriw oceniania uczniw niepenosprawnych,

6. Opracowanie wsplnie z nauczycielem wspierajcym przebiegu ( toku lekcji) konkretnych lekcji, z uwypukleniem aktywnoci uczniw niepenosprawnych,

7.Ustalenie wiodcych metod , form pracy oraz pomocy dydaktycznych z naciskiem na konkretyzacj zagadnie na zajciach lekcyjnych z poszczeglnych przedmiotw.

II.  Zagadnienia integrujce - zwizane z integrowaniem uczniw i nauczycieli jednej klasy oraz caej szkoy.

1. Rozbudzanie zainteresowa oraz ksztatowanie uzdolnie uczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez umoliwienie i zachcenie ich do uczestnictwa  razem ze zdrowymi rwienikami w zajciach pozalekcyjnych, uroczystociach szkolnych.

2. Budowanie i rozwijanie wsppracy z nauczycielem wspierajcym opartej na waciwej komunikacji.

III.  Zadania wychowawcze - zwizane z przekazywaniem uczniom i ich rodzicom oglnoludzkich wartoci:

1. Aktywne wczanie si w organizowanie przez nauczyciela wspierajcego spotka

    z rodzicami.

2. Przekazywanie, w ramach nauczania swojego przedmiotu, treci wychowawczych majcych na celu uwraliwienie uczniw na poszanowanie innoci kadego czowieka.

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „5. ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.12.2013, 08:27 CETzmiana uprawnień
Tomasz Kozakiewicz27.10.2008, 12:01 CET5. ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.