Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 5 > Dokumenty > Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie > 4. SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505132
  4. SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

 

1

 

     Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczniw danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspycia spoecznego

i norm etycznych.

 

2

 

1.       Ocenianie osigni edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania wewntrzszkolnego.

2.       Ocenianie wewntrzszkolne ma na celu:

a)        informowanie ucznia o poziomie jego osigni edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postpach w tym zakresie;

b)       udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c)        motywowanie ucznia do dalszych postpw w nauce i zachowaniu;

d)       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji        

       o postpach, trudnociach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e)        umoliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno

      – wychowawczej;

3.       Ocenianie wewntrzszkolne zachowania obejmuje:

a)        ustalenie kryteriw oceniania zachowania,

b)       ustalenie warunkw i trybu uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.     rdroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgldnia                        

      w szczeglnoci:

a)wywizywanie si z obowizkw ucznia;

b)    postpowanie zgodnie z dobrem spoecznoci szkolnej;

c)dbao o honor i tradycje szkoy;

d)    dbao o pikno mowy ojczystej;

e)dbao o bezpieczestwo i zdrowie wasne oraz innych osb;

f)   godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni;

g)    okazywanie szacunku innym osobom.

 

3

 

1.    W klasach I – III szkoy podstawowej rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

     zachowania s ocenami opisowymi.

     a) w klasach I – III ocen czstkow zachowania ustala si wedug nastpujcej skali:

 

·          wzorowa – wz.

·          bardzo dobra – bdb

·          dobra – db

·          poprawna – popr.

·          nieodpowiednia – ndp.

 

Postawy pozytywne

-       uznawanie autorytetw

-       kultura osobista

-       obowizkowo, dokadno, stosunek do obowizkw szkolnych

-       zaangaowanie, inicjatywa, praca na rzecz klasy

-       kontakty koleeskie, pomoc koleeska, yczliwo

-       poszanowanie wasnoci

-       suchanie, wypenianie polece

-       ekonomiczne wykorzystanie czasu

-       utrzymanie porzdku wok siebie

-       udzia w konkursach szkolnych i midzyszkolnych

 

Postawy negatywne

-       przeszkadzanie na lekcji

-       ignorowanie polece nauczyciela

-       aroganckie zachowanie wobec nauczyciela

-       ublianie koledze

·          zaczepki sowne

·          zaczepki fizyczne

·          bjka

-       wulgarne sownictwo

-       nieskorzystanie z szatni (brak zmiany obuwia, chodzenie w kurtce)

-       wrzaski na korytarzu

-       niszczenie sprztu i mebli

-       niszczenie innych rzeczy

-       zamiecanie otoczenia

-       spnianie si na zajcia

-       niewykonanie zobowizania

-       niewykonanie polecenia

-       ucieczka z lekcji

 

 

2.       Roczn ocen klasyfikacyjn zachowania, poczwszy od klasy IV szkoy podstawowej, ustala si wedug nastpujcej skali:

 

Ocena z zachowania:

Wzorowa          -                   powyej 80 pkt;

 

Bardzo dobra    -                         61 – 80 pkt;

 

Dobra               -                        41 – 60 pkt;

 

Poprawna          -                        21 – 40 pkt;

 

Nieodpowiednia  -                          0 – 20 pkt;

 

Naganna           -                      poniej 0 pkt;

 

3.      Wychowawca klasy na pocztku kadego roku szkolnego informuje uczniw oraz ich rodzicw (prawnych opiekunw) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej   oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.      Oceny zachowania ustalone za ostatni okres roku szkolnego s stopniami (ocenami rocznymi) uwzgldniajcymi zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.

5.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u ktrego stwierdzono  zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naley uwzgldni wpyw stwierdzonych zaburze lub odchyle na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6.  Ocena zachowania nie moe mie wpywu na:

a.     oceny z zaj edukacyjnych;

b.    promocj do klasy programowo wyszej lub ukoczenie szkoy     z zastrzeeniem ust. 7 i 8.

7.  Rada pedagogiczna moe podj uchwa o nie promowaniu do klasy programowo wyszej lub nie ukoczeniu szkoy przez ucznia , ktremu w danej szkole po raz drugi z rzdu ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania.

8.   Ucze , ktremu w danej szkole po raz trzeci z rzdu ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyszej, a ucze klasy programowo najwyszej w danym typie szkoy nie koczy szkoy.

 

4

 

1. Za punkt wyjcia przyjto kredyt 50 punktw, ktry otrzymuje kady ucze na pocztku roku szkolnego. Od ucznia zaley ocena kocowa, ma szans na podwyszenie oceny, nawet w sytuacji kilku tzw.„wpadek".

 

Punkty na  plus :

 

udzia w olimpiadzie przedmiotowej                                -           I etap – 10 pkt;

-          II etap – 15 pkt;

-          II etap – 25 pkt;

 

udzia w konkursach organizowanych przez szko           -           I etap – 5 pkt;

-          II etap – 7 pkt;

-          III etap – 10 pkt;

konkursy oglnopolskie:

za udzia                                              -                   5 pkt;

miejsce  w pierwszej dziesitce              -               do 5 pkt;

 

udzia w przedstawieniu, apelu szkolnym                        -             5 – 10 pkt;

funkcja w szkole                                                          -                   10 pkt;

funkcja w klasie                                                           -                     5 pkt;

uczestnictwo w kkach zainteresowa                           -                 do 5 pkt;

do dyspozycji wychowawcy (po uzgodnieniu samooceny i oceny zespou klasowego):

stosunek do obowizkw szkolnych

kultura osobista                                    -                      10 pkt;

pomoc w organizacji szkolnej imprezy                            -                      5 pkt;

praca wasna na rzecz klasy                                          -                      5 pkt;

praca wasna na rzecz szkoy                                         -                      5 pkt;

pomoc kolegom w nauce                                               -                      5 pkt;

zawody sportowe szczebel:

miejski                         -                      2 pkt;

powiatowy                    -                       4 pkt;

rejonowy                      -                      6 pkt;

wojewdzki                   -                      8 pkt;

Mistrzostwa Polski         -                      11 pkt;

 

Punkty na minus

 

nieprzestrzeganie obowizkw ucznia                             -                      do 5 pkt;

 

przeszkadzanie na lekcjach                                          -                      3 pkt;

ignorowanie polece nauczyciela                                   -                      3 pkt;

aroganckie zachowanie wobec nauczyciela                     -                      5 pkt;

ignorowanie nauczyciela na ulicy                                   -                      5 pkt;

ublienie koledze                                                         -                      3 pkt;

zaczepki sowne                                                           -                      3 pkt;

zaczepki fizyczne                                                         -                      3 pkt;

bjka                                                                          -                      10 pkt;

wulgarne sownictwo                                                     -                      10 pkt;

ze zachowanie w wietlicy                                             -                      3 pkt;

niekorzystanie z szatni                                                  -                      po 1pkt;

wrzaski na korytarzu                                                    -                       3 pkt;

niszczenie sprztu i mebli                                             -                      5 –  10 pkt;

niszczenie innych rzeczy                                                                     5 – 10 pkt;

zamiecanie otoczenia                                                  -                      3 pkt;

kade nieuzasadnione spnienie na lekcj                     -                      0,5 pkt;

niewykonanie zobowizania                                           -                      5 pkt;

ucieczka z lekcji ( wagary )                                           -               po 1 pkt. max 20 pkt;

wyudzanie pienidzy                                                    -                      min. 10 – 25 pkt;

kradzie                                                                       -                      min. 10 – 25 pkt;

palenie papierosw                                                       -                      min. 10 – 15 pkt;

picie alkoholu                                                               -                      min. 15 – 25 pkt;   

zastraszanie                                                                 -                      do 10 pkt;

 

 

2.       Nauczyciel nie moe kara ucznia na lekcji wielokrotnie za to samo przewinienie.

3.       Wychowawca przy ustalaniu oceny wzorowej i nagannej ma obowizek uwzgldni nastpujce kryteria:

 

Ocena

Kryteria

Wzorowa

Brak zastrzee dotyczcych postaw ucznia.

Jest przykadem dla innych uczniw.

Bierze czynny udzia w yciu szkoy.

Reprezentuje szko na zewntrz.

Wywizuje si sumiennie z powierzonych mu zada.

Wykazuje szacunek i tolerancj wobec rwienikw, nauczycieli i dorosych.

Udziela pomocy sabszym.

Naganna

Postawa godzca w dobre imi szkoy:

wejcie w konflikt z prawem;

wulgarne sownictwo;

agresja fizyczna w stosunku do uczniw i nauczycieli;

kradziee.

 

5

 

     Wysza ni przewidywana ocena klasyfikacyjna zachowania moe by uzyskana po zasigniciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

6

 

     Ustalona przez wychowawc klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeeniem 7 i 12.

 

7

 

     Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zgosi zastrzeenia do dyrektora szkoy, jeeli uznaj, e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeenia mog by zgaszane w terminie do 7 dni po zakoczeniu zaj dydaktyczno – wychowawczych.

 

8

 

     W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoy powouje komisj.

9

 

Komisja ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w drodze gosowania zwyk wikszoci gosw, w przypadku rwnej liczby gosw decyduje gos przewodniczcego komisji.

W skad komisji wchodz :

dyrektor szkoy albo nauczyciele zajmujcy w tej szkole inne stanowisko kierownicze

– jako przewodniczcy komisji,

wychowawca klasy,

wskazany przez dyrektora szkoy nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne w danej klasie,

pedagog,

psycholog,

   przedstawiciel samorzdu uczniowskiego,

przedstawiciel rady rodzicw.

Ustalona przez komisj roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moe by nisza od ustalonej wczeniej oceny. Jest ocen ostateczn.

Z prac komisji sporzdza si protok zawierajcy:

skad komisji,

termin posiedzenia komisji,

wynik gosowania,

ustalon ocen zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protok stanowi zacznik do arkusza ocen ucznia.

 

10

     Poczwszy od klasy IV szkoy podstawowej, ucze, ktry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska z obowizkowych zaj edukacyjnych redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania, otrzymuje promocj do klasy programowo wyszej lub koczy szko, z wyrnieniem.

 

11

 

     W dzienniku lekcyjnym jest umieszczony „Zeszyt Uwag", do ktrego nauczyciele wpisuj spostrzeenia i uwagi w cigu semestru. Uczniowie dbaj, aby wychowawca wpisywa wszystkie uwagi pozytywne wiadczce o ich zaangaowaniu. Rodzice mog na bieco kontrolowa i wpywa na zachowanie swoich dzieci.

 

12

 

     Ostateczn decyzj o ocenie podejmuje wychowawca, po wysuchaniu uwag Rady Pedagogicznej, opinii klasy i ocenianego ucznia. Te informacje pozwalaj podj moliwie najlepsz decyzj.

 

13

 

Pozostae kwestie dotyczce oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw nie ujte

w Wewntrzszkolnym Systemie Oceniania reguluje rozporzdzenie MENiS z dnia 7 wrzenia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046)  w sprawie warunkw      i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania egzaminw i sprawdzianw w szkoach publicznych.

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „4. SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.12.2013, 08:27 CETzmiana uprawnień
Tomasz Kozakiewicz27.10.2008, 11:54 CET4. SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
Tomasz Kozakiewicz27.10.2008, 11:51 CET3. SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.