Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 5 > Dokumenty > Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie > 3. SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505099
  3. SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

1

 

1.     Ocenianiu podlegaj osignicia edukacyjne uczniw.

2.     Ocenianie osigni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postpw w opanowaniu przez ucznia wiadomoci         

      i umiejtnoci w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikajcych                  

      z podstawy programowej, okrelonej w odrbnych przepisach i realizowanych 

      w szkole programw nauczania, uwzgldniajcych t podstaw.

 

2

 

1.     Ocenianie wewntrzszkolne ma na celu:

1)    informowanie ucznia o poziomie jego osigni edukacyjnych oraz      

     o postpach w tym zakresie,

2)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)    motywowanie ucznia do dalszych postpw w nauce,

4)    dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji

     o postpach, trudnociach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

2.     Ocenianie wewntrzszkolne obejmuje:

1)    formuowanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezbdnych do uzyskania poszczeglnych ocen z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych,

2)    ocenianie biece i ustalanie rdrocznych ocen klasyfikacyjnych wedug skali i w formach, o ktrych mowa w paragrafie 7,

3)    ucze ma prawo, na swj wniosek, do poprawy oceny niedostatecznej     ze sprawdzianu wiadomoci z wikszej partii materiau (testu),

4)    warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postpach i trudnociach ucznia w nauce, ktre polegaj na tym, e:

a)dwa razy w roku, w poowie semestru organizowane s zebrania informacyjne dla rodzicw poczone z konsultacjami z wszystkimi nauczycielami,

b)po klasyfikacji semestralnej wychowawcy organizuj obowizkowe zebrania informacyjne,

c) na dwa tygodnie przed rocznym ( semestralnym ) zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzcy poszczeglne zajcia oraz wychowawca klasy s obowizani poinformowa ucznia i jego rodzicw     ( prawnych opiekunw )       o przewidywanych dla niego rocznych ( semestralnych ) ocenach klasyfikacyjnych,

d)na tydzie przed rocznym (semestralnym ) zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzcy poszczeglne zajcia edukacyjne s obowizani wystawi ostateczne oceny roczne 

( semestralne ),

e)na co najmniej miesic przed plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca informuje ucznia i jego rodzicw           ( prawnych opiekunw )    o przewidywanym dla ucznia rocznym      ( semestralnym ) stopniu niedostatecznym z zaj edukacyjnych:

 

-    ustnie na zorganizowanym przez wychowawc zebraniu rodzicw

   i fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym w czci „ Kontakty wychowawcy klasy z rodzicami” potwierdzony przez rodzica podpisem lub

-    pisemnie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

 

f)  w klasach I – III  informacja o uczniu, ktrego osignicia na koniec                                                              

     roku ( semestru ) oceniono negatywnie jest przekazywana rodzicom                               

     ( prawnym opiekunom ) w sposb przedstawiony w podpunkcie e.

 

3

 

1.     Nauczyciele na pocztku roku szkolnego informuj uczniw oraz ich rodzicw (prawnych opiekunw) o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbdnych do uzyskania poszczeglnych ocen z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych,

2)    sposobach sprawdzania osigni edukacyjnych uczniw,

3)    warunkach i trybie uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych

o ktrym informuje 11 pkt  1.

2.     Sposb przekazywania informacji okrelonych w ust.1 powinien by moliwy do udokumentowania przez  nauczyciela.

 

4

 

1.     Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzicw (prawnych opiekunw).

2.     Na wniosek ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw) nauczyciel uzasadnia ustalon ocen.

3.     Ucze ma prawo do poprawy biecej oceny niedostatecznej z pisemnej pracy kontrolnej, z wikszej partii materiau. Wystpuje w tej sprawie              

     z wnioskiem do nauczyciela, ktry organizuje popraw na dodatkowych zajciach.

4.     Na wniosek ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw), sprawdzone         

      i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczca oceniania ucznia, jest udostpniana uczniowi lub jego rodzicom.

5.     Pisemne prace kontrolne (testy) przechowywane s w archiwum nauczyciela przez cay nastpny rok szkolny.

 

5

 

1.     Kontrola osigni uczniw z poszczeglnych przedmiotw odbywa si         

     w rnych formach charakterystycznych dla specyfiki danego przedmiotu np.:

-          pisemne prace klasowe

-          sprawdziany i testy

-          wypowiedzi ustne na okrelony temat

-          aktywno na lekcji

-          prace domowe

-          wiczenia praktyczne

2.     Testy i sprawdziany uwzgldniaj wszystkie poziomy wymaga i ich wyniki okrelane s wg skali okrelonej przez nauczycieli poszczeglnych przedmiotw.

 

6

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki                

w szczeglnoci brany jest pod uwag wysiek wkadany przez ucznia                      

w wywizywanie si z obowizkw wynikajcych ze specyfiki tych zaj.

                                                             

7

 

1.     Dyrektor szkoy zwalnia ucznia z zaj wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych moliwociach uczestniczenia ucznia    

     w tych zajciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas okrelony w tej opinii.

2.     W przypadku zwolnienia ucznia z zaj wychowania fizycznego lub informatyki

     w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.

 

8

 

1.     Roczne ( semestralne ) oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych, poczwszy od klasy czwartej, ustala si w stopniach wedug nastpujcej skali:

                                      

1)    stopie celujcy – 6

2)    stopie bardzo dobry – 5

3)    stopie dobry – 4

4)    stopie dostateczny –3

5)    stopie dopuszczajcy – 2

6)    stopie niedostateczny – 1.

 

3.     W klasach I – III roczne ( semestralne ) oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych s ocenami opisowymi. Ocena z religii jest okrelana wg skali przedstawionej w ust. 1

4.     Ustala si oglne kryteria ocen czstkowych w klasach I – III

 

Oceny biece w klasach I – III ustala si wedug skali cyfrowej:

·          celujcy – 6

·          bardzo dobry – 5

·          dobry – 4

·          dostateczny – 3

·          dopuszczajcy – 2

·          niedostateczny – 1

 

Przy ocenach czstkowych dopuszcza si stosowanie „+” i „ - ”

 

 

 

 

4.1.         Edukacja polonistyczna:

 

celujcy - 6

           

wypowiadanie si i suchanie:

-       potrafi w kilku zdaniach wypowiedzie si na dany temat

-       umie samodzielnie opowiedzie o swoich odczuciach,  przeyciach

-       potrafi oceni  zachowanie bohaterw opowiadania

-       umie okreli nastrj utworu literackiego

-       potrafi wymyli i przeprowadzi rozmow do konkretnej sytuacji

-       wypowiada si nt. obejrzanej audycji, filmu

-       korzysta z rnych rde informacji

-       korzysta z czytelni i biblioteki szkolnej

technika czytania:

-       czyta tekst pynnie, respektujc znaki przestankowe

-       rozumie cicho przeczytany tekst

-       potrafi przeczyta tekst z podziaem na role

-       ukada pytania do tekstu

-       recytuje wiersze

pismo – strona graficzna:

-       stosuje waciwy ksztat liter

-       prawidowo czy litery

-       prawidowo rozmieszcza tekst w liniaturze

-       przepisuje tekst z podrcznika i z tablicy

poprawno ortograficzna, podstawy gramatyki:

-       zna zasady pisowni wyrazw z „” wymiennym  niewymiennym poznane na zajciach

-       zna zasady pisowni wyrazw z „rz” wymiennym i niewymiennym poznane na zajciach

-       zna zasady pisowni wyrazw z „h”

-       potrafi pisa wyrazy ze spgoskami mikkimi

-       umie pisa skrty ( ul., nr)

-       potrafi pisa dusze zdania z pamici i ze suchu

-       samodzielnie ukada i zapisuje krtkie zdania

-       rozpoznaje zdania oznajmujce, pytajce i rozkazujce

-       wie, e imiona, nazwiska, nazwy ulic, nazwy geograficzne naley pisa wielk liter

-       wskazuje w zdaniu nazwy rzeczy i  czynnoci

-       potrafi rozbudowa krtkie zdania

-       stosuje przecinek przy wyliczaniu

 

bardzo dobry -  5

 

wypowiadanie si, suchanie

-       z pomoc nauczyciela opowiada o swoich przeyciach

-       umie oceni postpowanie bohaterw opowiadania

-       nazywa wydarzenia w tekcie

-       nadaje tytuy obrazkom

-       wypowiada si nt. obejrzanej audycji, filmu

technika czytania:

-       czyta tekst poprawnie

-       wskazuje bohaterw w przeczytanym tekcie

-       recytuje wiersze

-       rozumie cicho przeczytany tekst

pismo – strona graficzna

-       prawidowo rozmieszcza tekst w liniaturze

-       prawidowo czy litery w wyrazach

-       przepisuje tekst z podrcznika i z tablicy

poprawno ortograficzna, podstawy gramatyki

-       umie pisa wyrazy z „” wymiennym i niewymiennym  poznane na zajciach

-       umie pisa wyrazy z „rz” wymiennym i niewymiennym poznane na zajciach

            -     umie pisa wyrazy z „h” poznane na zajciach

-       pisze krtkie zdania ze suchu i z pamici

-       na kocu wyrazu stosuje kropk wykrzyknik, znak zapytania

 

dobry -  4

 

wypowiadanie si, suchanie

-       z pomoc N.  wypowiada si w kilku zdaniach nt. swoich odczu

-       z pomoc N.  opowiada historyjki obrazkowe

-       z pomoc N.  nadaje tytu ilustracji

-       z pomoc N.  wymienia bohaterw opowiadania

-       z pomoc N.  ocenia postpowanie bohatera opowiadania

technika czytania

-       czyta wyrazami

-       recytuje wiersze

-       z pomoc N.  wskazuje bohaterw opowiadania

-       z pomoc N. opowiada przebieg wydarze w przeczytanym tekcie

pismo – strona graficzna

-       prawidowo czy litery i zapisuje je w liniaturze

-       z pomoc N.  przepisuje tekst z podrcznika i z tablicy

poprawno ortograficzna, podstawy gramatyki

-       dzieli wyrazy na sylaby

-       wskazuje w tekcie zdania oznajmujce, pytajce i wykrzyknikowe

-       rozpoczyna zdanie wielk liter i koczy kropk

-       ukada krtkie zdania z rozsypanek wyrazowych

 

dostateczny – 3

 

wypowiadanie si, suchanie

-       z pomoc nauczyciela nadaje tytu ilustracji

-       z pomoc N. opowiada tre obrazka

-       wymienia elementy ilustracji

technika czytania

-       czyta wyrazy  sylabami

-       z pomoc N. wskazuje bohaterw opowiadania

pismo – strona graficzna

-       przepisuje wyrazy z podrcznika i z tablicy pod kierunkiem N.

-       zna ksztat liter i potrafi je zapisa

poprawno ortograficzna, podstawy gramatyki

-       dzieli wyrazy na sylaby i goski

-       ukada wyrazy z sylab i gosek

-       rozrnia dwuznaki, spgoski mikkie

 

dopuszczajcy – 2

 

wypowiadanie si, suchanie

-       umie wymieni elementy ilustracji

-       umie z pomoc N. opowiedzie tre obrazka

technika czytania

-       czyta wyrazy goskami

-       wskazuje litery w wyrazie

pismo – strona graficzna

-       potrafi kreli znaki literopodobne

-       zna ksztat liter i potrafi je zapisa

poprawno ortograficzna, podstawy gramatyki

-       z pomoc N. ukada krtki wyraz z liter

-       wskazuje litery mae i wielkie w wyrazie

-       dzieli wyraz na litery

 

niedostateczny – 1

 

technika czytania

-       zna litery, ale nie potrafi  zoy ich w wyraz

pismo – strona graficzna

-       nie potrafi rozmieszcza liter w liniaturze

-       stosuje nieprawidowy ksztat liter

poprawno ortograficzna, podstawy gramatyki

-       wskazuje litery w wyrazie

 

4.2.         Edukacja matematyczna

 

celujcy - 6

           

liczenie – dodawanie, odejmowanie

-       wskazuje cz wspln zbioru

-       okrela, o ile rni si porwnywane zbiory

-       zaznacza na osi liczbowej liczby od 0 do 100

-       uzupenia o liczbow o brakujce liczby

-       potrafi na osi liczbowej zlustrowa za pomoc grafw strzakowych dziaania: dodawanie i odejmowanie

-       dodaje i odejmuje w zakresie 100

-       umie wyjani i stosowa przemienno dodawania

-       wypenia proste tabelki z dodawaniem  (odejmowaniem)

-       zapisuje dziaania dodawania (odejmowania)w zakresie 100 z zastosowaniem nawiasu,

       np. 25+7= (25+5)+2

liczenie – mnoenie, dzielenie

-       mnoy liczby w zakresie 100

-       stosuje dzielenie jako dziaanie odwrotne do mnoenia

-       potrafi przedstawi mieszczenie na konkretnym przykadzie (np. ile trjek mieci si w 12)

rozwizywanie zada tekstowych

-       rozwizuje zadania tekstowe wykonujc dziaania w zakresie 100

-       ukada zadanie: do pytania, do odpowiedzi, do dziaania arytmetycznego zoonego w zakresie 100

-       przeksztaca zadanie tekstowe, wykonujc dziaania w zakresie 100

umiejtnoci praktyczne

-       stosuje obliczenia wykorzystujc jednostki wagi

-       odczytuje dokadn godzin na zegarze

-       porwnuje dugo odcinkw

-       rozrnia wspczesne banknoty i monety

 

bardzo dobry – 5

           

liczenie – dodawanie, odejmowanie

-       zaznacza liczby na osi liczbowej

-       dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesitkowego w zakresie 20

-       wykonuje proste dodawanie (odejmowanie) w zakresie 100

-       umie liczy pienidze

-       zapisuje dziaania dodawania i odejmowania z zastosowanie progu dziesitkowego,

       typu 8+4= (8+2)+2, 15-6= (15-5)-1

liczenie -   mnoenie, dzielenie

-       zapisuje sum jednakowych skadnikw  w postaci mnoenia

-       ilustruje mnoenie konkretnym przykadem

-       przedstawia podzia na konkretnym przykadzie (po ile)

rozwizywanie zada tekstowych

-       ukada zadanie do pytania i do odpowiedzi

-       rozwizuje proste zadania tekstowe

umiejtnoci praktyczne

-       odczytuje dokadn godzin na zegarze

-       nazywa i rysuje figury geometryczne: koo, kwadrat, prostokt, trjkt

-       rysuje i potrafi zmierzy odcinek za pomoc linijki z podziak centymetrow

-       ukada zbir przedmiotw speniajcych okrelony warunek

-       wskazuje podzbir w zbiorze i porzdkuje zbiory wedug liczebnoci

 

dobry – 4

           

liczenie – dodawanie, odejmowanie

-     porwnuje liczebno zbiorw

-       dodaje pene dziesitki w zakresie 100

-       wykonuje proste dziaania w zakresie 100 posugujc si konkretami

-       zapisuje liczby od 10 do 20 za pomoc cyfr

-       zapisuje liczby dwucyfrowe w zakresie 100

-       poprawnie stosuje znaki <, >, = i porwnuje liczby od 0 do 100

-       przedstawia dodawanie  dziaaniem odwrotnym

-       posuguje si liczb w celach porzdkowych

liczenie – mnoenie, dzielenie

-       mnoy liczby w zakresie 50

rozwizywanie zada tekstowych

-       wskazuje w zadaniu dane i pytanie

-       ukada zapis matematyczny (dziaanie) do treci zadania

-       przedstawia tre zadania za pomoc przedmiotw lub ilustracji

umiejtnoci praktyczne

-       prawidowo stosuje okrelenia: za, obok, nad, pod, w, przed, niej, wyej,  

    z przodu, z tyu

-       rysuje przy pomocy szablonu poznane figury geometryczne

-       porzdkuje przedmioty wedug wybranej cechy

 

dostateczny – 3

           

liczenie – dodawanie, odejmowanie

-       liczy kolejno do 100

-       porzdkuje rosnco i malejco liczby:

a.     w zakresie od 0 do 10

b.     w zakresie od 10 do 20

-       rozkada liczb na skadniki (np. 7 =...+....)

-       zapisuje czynno dodawania posugujc si znakiem „+”

-       zapisuje czynno odejmowania posugujc si znakiem „-„

-       porwnuje liczby w zakresie 10 posugujc si znakami: <, >, =

-       przelicza przedmioty w zakresie 20

-       wskazuje w zbiorze liczby dwucyfrowe

liczenie – mnoenie, dzielenie

-       mnoy liczby w zakresie 30

rozwizywanie zada tekstowych

-       z pomoc N. ukada proste zadanie tekstowe do ilustracji

-       z pomoc N. wskazuje w zadaniu wielkoci danych i szukanych

umiejtnoci praktyczne

-       prawidowo wskazuje kierunek na /w prawo, na /w lewo

-       porwnuje przedmioty uywajc okrele: duszy – krtszy, szerszy – wszy, wyszy – niszy, ciszy – lejszy

dopuszczajcy -   2

           

liczenie – dodawanie , odejmowanie

-       pokazuje na konkretach czynno dodawania, odejmowania

-       podaje przykad zbioru (np. zbir drzew)

rozwizywanie zada tekstowych

-       z pomoc N. ilustruje tre prostego zadania za pomoc liczmanw, rysunku

umiejtnoci praktyczne

-       rozpoznaje figury geometryczne: koo, kwadrat, trjkt, prostokt

 

niedostateczny – 1

           

liczenie  dodawanie , odejmowanie

-       liczy na konkretach od 0 do 10

 

4.3.         Edukacja rodowiskowa

celujcy – 6

 

-       korzysta z rnych rde informacji

-       wymienia najwiksze miasta Polski

-       zna rne zawody

-       opowiada o zmianach zachodzcych w przyrodzie: jesieni, zim, wiosn  

     i latem

-       rozumie konieczno ochrony rodowiska naturalnego przez czowieka

-       przewiduje, co moe wydarzy si w nastpstwie danych zjawisk przyrodniczych

 

bardzo dobry – 5

 

-       rozumie potrzeb aktywnego wypoczynku

-       zna  swj adres zamieszkania

-       rozumie i zna potrzeby rolin i zwierzt warunkujce ich prawidowy rozwj

-       wie, jak zachowa si w sytuacjach zagroenia

 

dobry -  4

 

-       umie obserwowa wybrane zjawiska przyrodnicze

-       dba o wasne zdrowie

-       bezpiecznie porusza si po drogach

-       zachowuje si kulturalnie wobec kolegw i dorosych

 

dostateczny – 3

 

-       umie z pomoc N. obserwowa wybrane zjawiska przyrodnicze

-       dba o higien osobist

-       zna zasady pielgnacji rolin ozdobnych

-       rozrnia popularne owoce i warzywa

-       umie poprawnie zapisa swoje imi i nazwisko

 

dopuszczajcy – 2

 

-       umie znale potrzebne pomieszczenia w budynku szkolnym

-       umie si odpowiednio ubra w zalenoci od pory roku

 

niedostateczny – 1

 

-       zna swoje imi i nazwisko

-       zna nazw miejscowoci w ktrej mieszka

 

4.4.         Edukacja artystyczno – techniczna

 

celujcy – 6

 

-       wycina z papieru drobne elementy

-       rozpoznaje barwy ciepe i zimne

-       gono i wyranie piewa piosenki

-       wykonujc prace plastyczne, wykorzystuje ca powierzchni kartki

 

bardzo dobry – 5

 

-       omawia kolejne etapy swojego dziaania

-       prace plastyczne wykonuje estetycznie

-       lepi prace z plasteliny

-       gra na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych

 

dobry – 4

 

-       piewa  gono i wyranie z innymi dziemi

-       porusza si w rytm muzyki

-       tworzy rne kompozycje plastyczne posugujc si plam

-       tworzy barwy pochodne i nazywa je

 

dostateczny – 3

 

-       wycina noyczkami rne elementy z papieru

-       wykonuje prace plastyczne:

a.     maluje farbami

b.     wykonuje wydzierank

-       rozrnia barwy podstawowe

 

dopuszczajcy – 2

 

-       wykonuje prace plastyczne:

a.     owkiem

b.     kredkami

 

4.5.         Edukacja fizyczno – ruchowa

 

celujcy – 6

 

-       sprawnie chwyta i rzuca do kosza

-       samodzielnie wykonuje wiczenia korygujce postaw ciaa

 

bardzo dobry – 5

 

-       zna i stosuje przepisy poznanych gier i zabaw ruchowych

-       starannie i prawidowo wykonuje wiczenia fizyczne

 

dobry – 4

 

-       szybko stawia si na zbirk

-       przeskokiem pokonuje przeszkody

-       dba o swoje bezpieczestwo podczas wicze

-       potrafi rywalizowa podczas gier i zabaw ze wspzawodnictwem

-       posiada strj gimnastyczny

 

dostateczny – 3

 

-       chtnie uczestniczy w grach i zabawach zespoowych

-       podporzdkowuje si poleceniom N.

-       rzuca przyborami do celu

 

dopuszczajcy – 2

 

-       uczestniczy w zajciach ruchowych

-       stara si wykonywa prawidowo wiczenia

 

5.     Oceny biece w klasach I –VI ustala si wedug skali przedstawionej w ust. 1.

6.     Przy ocenach biecych dopuszcza si stosowanie „+” i „ _”.

7.     Ucze w cigu semestru powinien systematycznie z kadego przedmiotu otrzyma co najmniej pi ocen biecych. Z przedmiotw o przydziale jednej godziny tygodniowo – co najmniej trzy.

8.     Kryteria ocen z  przedmiotw w kl. IV – VI znajduj si do wgldu                   

     u poszczeglnych nauczycieli oraz u wicedyrektora.

 

9

 

W oddziaach integracyjnych rdroczn i roczn ocen klasyfikacyjn z zaj edukacyjnych dla uczniw posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne , po zasigniciu opinii nauczyciela wsporganizujcego ksztacenie integracyjne,           o ktrym mowa w oddzielnych przepisach oraz dokumencie „ Organizacja oddziaw integracyjnych”.

 

10

 

1.     Ucze klasy I – III otrzymuje promocj do klasy programowo wyszej,              

     z zastrzeeniem ust. 4.

2.     Poczwszy od klasy IV, ucze otrzymuje promocje do klasy programowo wyszej, jeeli ze wszystkich obowizkowych zaj edukacyjnych, okrelonych w szkolnym planie nauczania, uzyska roczne oceny klasyfikacyjne wysze od oceny niedostatecznej.

3.     Poczwszy od klasy IV ucze, ktry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska

     z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz religii redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania, otrzymuje promocj z wyrnieniem.

4.     W wyjtkowych przypadkach rada pedagogiczna moe postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczn poradni psychologiczno-pedagogiczn, w tym publiczn poradni specjalistyczn, oraz w porozumieniu z rodzicami               ( prawnymi opiekunami )ucznia.

 

11

 

1.     Ucze lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mog zgosi zastrzeenia do dyrektora szkoy, jeeli uznaj, e roczna  ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeenia mog by zgaszane w terminie do 7 dni po zakoczeniu zaj dydaktyczno – wychowawczych.

2.     W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoy powouje komisj.

3.     W skad komisji wchodz:

a)    dyrektor szkoy albo nauczyciel zajmujcy w tej szkole kierownicze stanowisko – jako przewodniczcy komisji,

b)    nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne,

c)     dwch nauczycieli z danej lub innej szkoy tego samego typu, prowadzcy takie same zajcia edukacyjne.

4.     Komisja pracuje zgodnie z przepisami zawartymi w 17 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunkw

      i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw  i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych.

5.     Ustalona przez komisj roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych nie moe by nisza od ustalonej wczeniej oceny. Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna z wyjtkiem niedostatecznej oceny rocznej z zaj edukacyjnych, ktra moe by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

12

 

Wszystkie kwestie dotyczce oceniania nie ujte w niniejszym dokumencie reguluje rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw            i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych.

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „3. SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.12.2013, 08:27 CETzmiana uprawnień
Tomasz Kozakiewicz27.10.2008, 11:31 CET3. SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.