Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 5 > Dokumenty > Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie > 1. KOMPETENCJE Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507914
  1. KOMPETENCJE

a) DYREKTOR  SZKOY.         

Dyrektor szkoy w szczeglnoci:

Kieruje dziaalnoci dydaktyczno - wychowawcz i dba o wysoki poziom szkoy; reprezentuje j na zewntrz.

Sprawuje nadzr pedagogiczny na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach, w tym systematycznie hospituje lekcje i inne zajcia prowadzone przez nauczyciela oraz prowadzi dokumentacj hospitacji.

Sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dziaania prozdrowotne.

Realizuje uchway rady pedagogicznej, podjte w ramach jej kompetencji oraz zarzdzenia i wnioski organw nadzorujcych szko w zakresie i na zasadach okrelonych w ustawie, oraz podaje do publicznej wiadomoci  do dnia 31 marca zatwierdzony szkolny zestaw programw nauczania i szkolny zestaw podrcznikw.

Dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym szkoy i ponosi odpowiedzialno za ich prawidowe wykorzystanie, a take organizuje administracyjn, finansow, i gospodarcz obsug szkoy.

Wykonuje inne zadania wynikajce z przepisw szczeglnych.

Wspdziaa ze szkoami wyszymi oraz zakadami ksztacenia nauczycieli                 w organizacji praktyk pedagogicznych.

Egzekwuje przestrzeganie przez uczniw i pracownikw szkoy ustalonego porzdku oraz dbaoci o czysto i estetyk placwki.

Sprawuje nadzr nad efektywnoci dziaa administracyjno – gospodarczych.

Organizuje i nadzoruje prac kancelarii szkoy.

Organizuje przegld techniczny obiektw szkoy oraz prace konserwacyjno – remontowe.

Organizuje okresowe inwentaryzacje majtku szkolnego.

Dyrektor jest kierownikiem zakadu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli         i pracownikw niepedagogicznych i w szczeglnoci decyduje w sprawach:

Zatrudniania i zwalniania, zaatwia sprawy osobowe  nauczycieli oraz innych pracownikw szkoy.

Przyznaje nagrody oraz wymierzania kary porzdkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoy.

Wystpuje z wnioskami, po zasigniciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach       odznacze, nagrd i innych wyrnie dla nauczycieli i innych pracownikw szkoy.

Okrela zakres odpowiedzialnoci materialnej pracownikw, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbdnych warunkw.

Wspdziaa z zakadowymi organizacjami zwizkowymi dziaajcymi w szkole,         w zakresie przewidzianym odrbnymi przepisami.

Administruje zakadowym funduszem wiadcze socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.                                

Zapewnia odpowiedni stan bezpieczestwa i higieny pracy, wynikajcy z zada dotyczcych planowania obronnego, obrony cywilnej  i powszechnej samoobrony.

Nadzoruje prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidowe wykorzystanie drukw szkolnych.

Dyrektor szkoy w wykonywaniu swoich zada wsppracuje z rad pedagogiczn, rodzicami i samorzdem uczniowskim oraz zapewnia w miar moliwoci:

Zapewnia warunki do rozwijania samorzdnej i samodzielnej pracy uczniw.

Pomaga nauczycielom w realizacji ich zada i ich doskonaleniu zawodowym.

Stwarza odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zada dydaktycznych         i opiekuczo – wychowawczych.

Organizuje warunki dla prawidowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umoliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tosamoci narodowej, etnicznej, jzykowej i religijnej.

Do zada dyrektora szkoy naley:

a) planowanie;

b) organizowanie;

c) kierowanie;

d) nadzorowanie pracy szkoy, a w szczeglnoci:

- ksztatowanie twrczej atmosfery pracy w szkole, waciwych warunkw pracy          i stosunkw  pracowniczych,                                                                                                     - wspdziaanie z organem prowadzcym w zakresie realizacji zada wymagajcych takiego wspdziaania.

- przedkadanie do zaopiniowania radzie pedagogicznej projektw planw pracy         i organizacji szkoy, kierowanie ich realizacj, skadanie sprawozda z ich  realizacji, udzielanie informacji o dziaalnoci dydaktyczno – wychowawczej radzie rodzicw.

- przedkadanie radzie pedagogicznej, w celu podjcia uchway, projektw innowacji     i eksperymentw pedagogicznych.

- przedkadanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wynikw klasyfikacji                i promocji uczniw.

- realizacja planu finansowego szkoy, stosownie do przepisw okrelajcych zasady gospodarki finansowej szk, oraz przedstawienie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej.

- przydzielenie nauczycielom, w uzgodnieniu z rad pedagogiczn, staych prac         i zaj w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo patnych  zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych.

- wstrzymanie wykonania uchway rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.

- wsppraca z samorzdem uczniowskim.

- podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniw do szkoy, przenoszenia ich do inny klas i oddziaw.

- realizacja zada zwizanych z ocen pracy i awansem zawodowym nauczyciela oraz opiek nad nauczycielami rozpoczynajcymi prac  w zawodzie,

b) RADA PEDAGOGICZNA.

Do kompetencji stanowicych rady pedagogicznej naley:

Zatwierdzanie planw pracy szkoy.

Zatwierdzanie wynikw klasyfikacji i promocji uczniw.

Uchwalanie szkolnego zestawu programw nauczania i szkolnego zestawu podrcznikw po zasigniciu opinii rady rodzicw.

Podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentw pedagogicznych           w szkole.

Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczeglnoci:

Organizacj pracy szkoy, w tym zwaszcza tygodniowy rozkad zaj lekcyjnych         i pozalekcyjnych.

Projekt planu finansowego szkoy.

Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze, nagrd i innych wyrnie.

Propozycje dyrektora szkoy w sprawie przydziau nauczycielom staych prac i zaj w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo patnych zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych.

Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoy albo jego zmiany.

Rada pedagogiczna moe wystpi z wnioskiem o odwoanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Uchway rady pedagogicznej s podejmowane zwyk wikszoci gosw                 w obecnoci co najmniej poowy jej czonkw.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dziaalnoci; zebrania rady s protokoowane.

Czonkowie rady pedagogicznej s zobowizani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, ktre mog narusza dobro osobiste uczniw lub ich rodzicw, a take nauczycieli i innych pracownikw szkoy.

c) SAMORZD  UCZNIOWSKI.

W szkole dziaa samorzd uczniowski, ktry tworz wszyscy uczniowie szkoy.

Zasady wybierania i dziaania organw samorzdu okrela regulamin uchwalony przez og uczniw w gosowaniu rwnym, tajnym i powszechnym. Organy samorzdu s jedynymi reprezentantami ogu uczniw.

Regulamin samorzdu nie moe by sprzeczny ze statutem szkoy.

Samorzd uczniowski moe przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoy, w szczeglnoci dotyczcych realizacji podstawowych praw uczniw, takich jak:

- prawo do zapoznania si z programem nauczania, z jego treci, celami                    i stawianymi wymaganiami;

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postpw w nauce i zachowaniu;

- prawo do organizacji ycia szkolnego, umoliwiajce zachowanie waciwych proporcji midzy wysikiem szkolnym a moliwoci rozwijania i zaspokajania wasnych zainteresowa;

- prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej;

- prawo organizowania dziaalnoci kulturalnej, owiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  z wasnymi potrzebami i moliwociami organizacyjnymi,         w porozumieniu z dyrektorem;

- prawo wyboru nauczyciela penicego rol opiekuna samorzdu;

- prawo wyboru nauczyciela penicego rol Rzecznika Praw Ucznia.

d) RADY RODZICW.

Rada rodzicw wspdziaa z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaywania na dzieci i modzie przez rodzin i szko w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Wspdziaanie rodzicw i nauczycieli powinno sprzyja podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzin, ktra dziki naturalnej wizi uczuciowej najwczeniej ksztatuje postawy dziecka, jego system wartoci i przekona, ambicje i denia oraz daje pierwsz wiedz           o yciu i wiecie.

Udzia rodzicw w yciu szkoy powinien przyczynia si do cigego podnoszenia poziomu nauczania, rozwizywania problemw wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuczych dzieci i modziey – do angaowania rodowiska spoecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole. Rada Rodzicw moe wstpowa do dyrektora szkoy i innych organw szkoy, organu prowadzcego szko oraz organu sprawdzajcego nadzr pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoy.

      1. Regulamin okrela cele, zadania i organizacj Rady Rodzicw w tutejszej szkole.

        2.   Do kompetencji rady Rodzicw naley:

1)    Uchwalenie w porozumieniu z rad pedagogiczn

a)    Programu wychowawczego szkoy

b)    Programu profilaktyki

2)    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnoci ksztacenia lub wychowania szkoy

3)    Opiniowanie projektu planu finansowego skadanego przez dyrektora szkoy

      3. Rada Rodzicw jest organizacj wewntrzszkoln majc na celu:

1) Zapewnienie wsppracy rodzicw ze szko w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuczej w szkole i rodowisku.                                                  2) Przedstawienie nauczycielom, wadzom szkolnym i owiatowym opinii rodzicw /opiekunw/ we wszystkich istotnych sprawach szkoy.

3) Wspdziaanie z dyrektorem szkoy, jego zastpcami i rad pedagogiczn            w zaznajamianiu ogu rodzicw uczniw z programem wychowania i opieki, organizacj nauczania oraz wynikajcymi z nich zadaniami dla szkoy  i rodzicw.

4) Upowszechnianie wrd rodzicw  - przy wsppracy z waciwymi organizacjami – wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuczo – wychowawczych rodziny.

5) Pozyskiwanie rodzicw do czynnego udziau w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej w tym zakresie.

      4. Podstawowe zadania wynikajce z celw okrelonych w 2 ust. 1 – 3 i  3 ust. 1 – 5 regulaminu.

1) Wspudzia w realizacji zada oglnoszkolnych , a w szczeglnoci:                              - organizowanie rodzicw i rodowiska spoecznego do realizacji planu pracy szkoy;

- popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placwkach owiatowych i w rodzinie;

- dokonywanie wsplnie z organizacjami spoecznymi analizy wychowawczych potrzeb rodowiska uczniowskiego;

- pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju szkoy;

- organizowanie prac spoecznie uytecznych rodzicw i rodowiska spoecznego na rzecz szkoy;

- dziaanie na rzecz staej poprawy warunkw pracy i wypoczynku uczniw                 i nauczycieli;

- podejmowanie dziaa sucych zwikszeniu funduszy szkolnych;

- organizowanie wymiany dowiadcze wychowawczych midzy rodzicami;

- wsppraca z organizacjami uczniowskimi w celu rozwoju ich dziaalnoci;

2) Wsppraca z dyrektorem szkoy i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczeglnoci:

- pomoc w wypracowywaniu jak najlepszej organizacji nauczania;

- zapoznanie ogu rodzicw z programem, organizacj i warunkami realizacji procesu nauczania;

- dokonywanie, wsplnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami, analizy     i oceny zainteresowa i postaw uczniw;

- udzielanie pomocy w realizowaniu zaj wyrwnawczych dla uczniw majcych trudnoci w nauce oraz otaczanie opiek uczniw szczeglnie zdolnych i pomoc       w pracy uczniowskich k i zespow zainteresowa ;

- wzbogacanie wyposaenia szkoy w pomoce naukowe.

3) Wsppraca w rozszerzaniu i pogbianiu oddziaywa wychowawczych szkoy       i rodziny, a w szczeglnoci:

- dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole i rodowisku;

- informowanie rodzicw o organizacji czasu wolnego uczniw po zajciach lekcyjnych na terenie szkoy;

- udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorzdu szkolnemu oraz organizacj spoecznym, sportowym, turystycznym i innym zrzeszajcych uczniw szkoy;

 

 

- udzia w organizowaniu dziaalnoci kulturalnej, artystycznej, turystycznej                 i sportowej uczniw

- wspdziaanie ze szko w pracach spoecznie uytecznych

- udzia czonkw rady rodzicw, na wniosek wychowawcw, w omawianiu istotnych problemw wychowawczych klasy:

- zapobieganie zjawiskom niedostosowania spoecznego wrd uczniw poprzez zapewnienie pomocy rodzicom nie wydalonym w spenianiu obowizkw opiekuczych i wychowawczych;

- wzbogacanie ceremoniau i zwyczajw szkolnych zgodnie z tradycj rodowiska         i regionu;

- udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej          z uczniami.

4) Wspudzia w realizacji zada opiekuczych szkoy, a w szczeglnoci:

- udzia w dokonywaniu analizy potrzeb uczniw w zakresie opieki i wypracowaniu programu ich zaspokojenia;

- pomoc szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych          i w dniach wolnych od zaj;

- udzia w dziaalnoci szkoy na rzecz ochrony zdrowia uczniw, podnoszenia poziomu higieny, utrzymanie adu i porzdku;

- wspudzia w szerzeniu owiaty sanitarnej wrd rodzicw.

- przekazywanie opinii i postulatw wobec dyrektora szkoy i rady pedagogicznej, reprezentowanie rady rodzicw na zewntrz.

      5.1. Podstawowe ogniwo stanowi rada klasowa rodzicw, w skad ktrej wchodzi od 3 do 5 osb, w tym wychowawca klasy.

         2.   Oglne zebranie rodzicw uczniw danej klasy wybiera z pord czonkw rady klasy jej przewodniczcego, skarbnika oraz jednego delegata do Rady Rodzicw.

6 Zasady  wyborw do organw Rady Rodzicw

1.     Wybory do organw Rady Rodzicw Rady Klasowej, prezydium Rady Rodzicw i do Komisji Rewizyjnej odbywaj si w gosowaniu tajnym.

2.     Lista kandydatw do danego organu nie moe by mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgoszeni kandydaci musz wyrazi ustanie lub pisemnie (jeli nie mog wzi udziau w zebraniu wyborczym) swoj zgod na kandydowanie.

3.     Wybrani zostaj ci kandydaci, ktrzy uzyskali najwiksz ilo gosw, nie mniej jednak ni 50 % i jeden gos spord oddanych gosw.

4.     Przy rwnej iloci uzyskanych gosw zarzdza si gosowanie uzupeniajce.

5.     Nowo wybrane organy maj obowizek ukonstytuowania si na pierwszym swoim posiedzeniu.

6.     Ustala si nastpujcy porzdek i zasady obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodzicw:

a)    Wybr przewodniczcego, wiceprzewodniczcego, skarbnika i sekretarza zebrania oraz innych organw zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwa i wnioskw i komisja wyborcza.
Wybory do tych funkcji s tajne. Dopuszcza si wybr jednej wsplnej komisji wyborczej.

b)    Sprawozdanie prezydium z dziaalnoci w okresie sprawozdawczym
(w szczeglnoci sprawozdanie musi zawiera informacj o realizacji planu pracy i gospodarowania funduszem Rady Rodzicw).

 

c)     Sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium prezydium Rady. Wniosek zostaje przegosowany przez Rad Rodzicw.

d)    Informacja dyrektora szkoy o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placwki.

e)    Ewentualne wystpienia zaproszonych przedstawicieli innych organw szkoy lub organizacji.

f)     Dyskusja i wolne wnioski.

g)    Uchwalenie przez Komisj Uchwa i Wnioskw zaoe programowo –organizacyjnych do dziaalnoci Rady Rodzicw w nastpnej kadencji (plan pracy, preliminarz kosztw) oraz przegosowanie tych uchwa.

h)    Wybory uzupeniajce do organw Rady Rodzicw. Ilo mandatw wynika z iloci osb opuszczajcych dany organ w zwizku z zakoczeniem nauki dziecka, rezygnacj z pracy lub wykluczeniem i jest ustalana przez prezydium):

·          przypomnienie zasad wyborczych przez przewodniczcego zebrania

·          ustalenie przez Komisj Regulaminow listy obecnoci i stwierdzenie prawomocnoci zebrania

·          zgaszanie kandydatw do organw Rady

·          ustalenie listy kandydatw przez Komisj Wyborcz

·          wybory tajne

·          ustalenie przez Komisj Wyborcz listy nowych czonkw uzupeniajcych skady prezydium i Komisji Rewizyjnej.

7.     W celu zapewnienia uczestnictwa w organach RR, rodzicw wszystkich poziomw przyjmuje si, e mandaty rodzicw opuszczajcych te organy w zwizku z zakoczeniem nauki swojego dziecka s przeznaczone dla rodzicw klas pierwszych.

8.     Czonkowie Rady Rodzicw peni swoje funkcje spoecznie.

        7. Dziaalnoci kieruje przewodniczcy wsplnie z wiceprzewodniczcymi /w liczbie od 1 do 3 /, sekretarzem oraz skarbnikiem.

      8.1.  Rada Rodzicw wyania ze swego skadu prezydium to jest: przewodniczcego, wiceprzewodniczcych, sekretarza, skarbnika, po jednym delegacie rad klasowych -  rodzicw klas rwnolegych, oraz - z gosem doradczym – dyrektor szkoy lub wskazana przez niego osoba.

         2. Do prezydium  mog zosta wybrani przewodniczcy staych komisji oraz inne osoby z pord czonkw Rady Rodzicw.

         9. Zadaniem rady klasowej rodzicw jest przede wszystkim realizacja celw regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczeglnoci:

         1. Dostosowanie zada zawartych w 2 i 3 do konkretnych potrzeb klasy wyraanych przez rodzicw, uczniw, nauczycieli;

         2. Wspdziaanie z przewodniczcym i prezydium w celu realizacji zada          o charakterze oglnoszkolnym;

         3. Zwoywanie, z wasnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebra rodzicw w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni dwa razy do roku;

         4. Skadanie sprawozda ze swej dziaalnoci przed rodzicami uczniw klasy.

      10. Zadaniem przewodniczcego jest kierowanie caoksztatem prac,                 a w szczeglnoci:

         1. Dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoy zada zawartych w 2 i 3;

         2. Opracowanie projektu planu dziaalnoci wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;

 

         3. Dokonanie podziau zada i obowizkw midzy wiceprzewodniczcych;

         4. Wspdziaanie ze wszystkimi czonkami, wczenie ich do realizacji planu pracy;

         5. Zwoywanie i prowadzenie zebra Rady Rodzicw oraz prezydium;

         6. Kierowanie dziaalnoci finansowo – gospodarcz;

      11.Zadaniem sekretarza jest zapewnienie waciwej organizacji pracy,               a w szczeglnoci:

         1. Opracowanie harmonogramu prac i zebra oraz kierowanie jego realizacj

         2. Organizacyjne przygotowanie zebra prezydium;

         3. Nadzorowanie terminowoci prac komisji;

         4. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidowego jej przechowywania

      12. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie dziaalnoci finansowo – gospodarczej, a w szczeglnoci wypenianie obowizkw okrelonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowoci.

      13. Zadaniem prezydium jest biece kierowanie prac w okresie midzy zebraniami, a w szczeglnoci:

         1. Koordynowanie dziaalnoci rad klasowych rodzicw;

         2. Decydowanie o dziaalnoci finansowo – gospodarczej;

         3. Odbywanie zebra, zwoywanych przez przewodniczcego lub na wniosek dyrektora szkoy w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na dwa miesice;

         4. Skadanie okresowych sprawozda z dziaalnoci przed oglnym zebraniem rodzicw;

      14. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnoci dziaalnoci poszczeglnych ogniw z obowizujcymi przepisami, a w szczeglnoci:

         1. Kontrolowanie raz w roku dziaalnoci w zakresie zgodnoci z przepisami regulaminu i uchwaami rady rodzicw;

         2. Kontrolowanie raz w roku dziaalnoci finansowo – gospodarczej w zakresie zgodnoci z przepisami dotyczcymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej         i rachunkowoci;

         1. Kontrolowanie dziaalnoci ogniw na danie dyrektora szkoy, rodzicw lub organu nadzorujcego szko;

         2. Skadanie rocznych sprawozda ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

      15. Rada Rodzicw prowadzi dziaalno finansow w oparciu o oglnie obowizujce zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.

      16.1. Fundusze powstaj z dochodw osiganych z wasnej dziaalnoci statutowej, skadek rodzicw, z dobrowolnych wpat osb prawnych lub fizycznych.

         2. Wysoko minimalnej dobrowolnej rocznej skadki ustala si zwyk wikszoci gosw na zebraniu delegatw rodzicw

         3. Rodzice mog indywidualnie zadeklarowa wysz skadk od okrelonej     w ust. 2.

         4.Rada klasowa, na wniosek wychowawcy klasy, moe w szczeglnie uzasadnionych przypadkach zwolni okrelonych rodzicw z wnoszenia czci lub caoci skadki.

Rodzice wpacaj skadk jednorazowo, procznie wzgldnie kwartalnie – w/g swego uznania i moliwoci.

        17. Fundusze mog by uytkowane na dziaalnoci okrelon w 3 ust.1 – 4.

      18.1. Dziaalno Rady Rodzicw powinna by zgodna z obowizujcym prawem .

 

         2. Uchway zapadaj zwyk wikszoci gosw, w gosowaniu jawnym,          w obecnoci co     najmniej poowy uprawnionych.

         3. Jeeli uchway i inne decyzje s sprzeczne z obowizujcym prawem lub interesem  szkoy – dyrektor szkoy zawiesza ich wykonanie.

         19.1. W miejsce odwoanych lub ustpujcych czonkw wybiera si nowych.

         2. Czonkowie nie wywizujcy si z naoonych na nich obowizkw mog by   odwoani z penienia funkcji delegata Rady Rodzicw przez waciwe klasowe lub oglne zebranie rodzicw.

         3. Ustpujca Rada Rodzicw dziaa do chwili wyboru i ukonstytuowania si nowej, co powinno nastpi nie pniej ni po dwch tygodniach po odbyciu si klasowych zebra rodzicw.

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „1. KOMPETENCJE”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.12.2013, 08:26 CETzmiana uprawnień
05.11.2009, 10:21 CETzmiana uprawnień
Tomasz Kozakiewicz27.10.2008, 11:10 CETKompetencje
Tomasz Kozakiewicz27.10.2008, 10:57 CET1. Kompetencje

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.