Strona główna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Gimnazjum nr 1 > dokumenty > Statut Gimnazjum nr 1 w Braniewie Dziś jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507930

  Statut Gimnazjum nr 1 w Braniewie

NAZWA I TYP GIMNAZJUM

§ 1

 

Nazwa i siedziba gimnazjum.

1.     Gimnazjum nosi nazwę: „GIMNAZJUM NR 1”

2.     Siedzibą  gimnazjum jest miasto Braniewo, ul. Konarskiego 15.

3.     Pełna nazwa gimnazjum brzmi: „Gimnazjum nr 1 w Braniewie ul. Konarskiego 15”

4.     Struktura gimnazjum obejmuje klasy od I do III.

 

§ 2

 

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miasta Braniewa.

 

 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 3

 

1.     Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej postawie.

2.     Gimnazjum realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

§ 3 a

 

1.     W Gimnazjum uchwałą Rady Pedagogicznej w porozumieniu z Radą Rodziców uchwala się program wychowawczy i profilaktyki

a)    program wychowawczy i profilaktyki Gimnazjum stanowi załącznik do statutu

2.     W Gimnazjum opracowuje się wewnątrzszkolny system oceniania

a)    wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik do statutu.

3.     W Gimnazjum działa gabinet medyczny, który bezpośrednio sprawuje opiekę medyczną nad uczniami.

4.     Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.

5.     W Gimnazjum mogą być tworzone klasy z rozszerzonym programem w-f, zgodnie z obowiązującymi przepisami i za zgodą organu prowadzącego.

6.     W Gimnazjum można prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.

7.     W Gimnazjum w ramach koła ekologicznego upowszechnia się wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

8.     W Gimnazjum opracowuje się zasady i formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie prowadzenia profilaktyki pomocy pedagogicznej prowadzonej przez pedagoga szkolnego

a)    zasady i formy współdziałania Gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie wymienionym w ust. 8 zawarte są w programie wychowawczym gimnazjum.

9.     W Gimnazjum działa Szkolny Ośrodek Kariery.

 

§ 4

 

Gimnazjum realizuje zadania wynikające z ustawy oświaty oraz:

1.     Sprawuje opiekę nad uczniami:

a)    przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

b)    przebywającymi poza terenem gimnazjum w trakcie wycieczek lub biwaków organizowanych według aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

c)     w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich według zasad ustalonych przez Dyrektora.

2.     Sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami:

a)    z zaburzeniami rozwojowymi,

b)    pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach lub zagrożonych patologią społeczną.

3.     Organizuje na wniosek rodziców naukę religii.

4.     Udziela uczniom pomocy psychologicznej poprzez:

a)    systematyczną współpracę z placówkami specjalistycznymi

b)    organizowanie spotkań uczniów z psychologami i terapeutami.

5.     Wspomaga uczniów zdolnych poprzez:

a)    organizowanie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych

b)    uczestnictwo w olimpiadach i konkursach.

 

§ 5

 

1.     Dyrektor gimnazjum powierza opiekę wychowawczą nad jednym oddziałem (klasą) szkolnym jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.

2.     Wychowawca prowadzi swój oddział w zasadzie przez cały okres nauki uczniów tego oddziału w gimnazjum.

3.     Rodzice i uczniowie mają prawo występowania z wnioskiem do Dyrektora gimnazjum w sprawie zmiany wychowawcy klasy.

4.     Decyzję o wystąpieniu do Dyrektora z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 3 podejmują rodzice na zebraniu klasowym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby rodziców danego oddziału.

5.     Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy klasy podejmuje Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 

ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

§ 6

           Organami gimnazjum są:

1.     Dyrektor gimnazjum.

2.     Rada Pedagogiczna.

3.     Rada Rodziców.

4.     Samorząd uczniowski.

5.     W gimnazjum może powstać Rada Szkoły. Szczegółowe kompetencje określa art. 50 i 51 ustawy OSO.

§ 7

 

1.     Całością działalności gimnazjum kieruje Dyrektor.

2.     Funkcję Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący gimnazjum, w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

§ 8

Dyrektor gimnazjum:

1.     Kieruje bieżącą działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz.

2.     Sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

3.     Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

4.     Dysponuje środkami finansowymi określonymi dla gimnazjum w uchwale budżetowej Rady Miejskiej i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie.

5.     Realizuje zalecenia organu prowadzącego w trybie art. 34a i 34b OSO.

 

§ 9

 

Dyrektor gimnazjum jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i innych pracowników. Decyduje w sprawach:

1.     Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników.

2.     Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom.

3.     Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

 

§ 10

 

1.     W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora. Zadania i kompetencje wicedyrektora określa Dyrektor.

2.     Stanowisko wicedyrektora może być utworzone przy funkcjonowaniu minimum 12 oddziałach.

3.     Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4.     W gimnazjum powołuje się kierownika świetlicy i kierownika biblioteki. Zakres ich zadań określa Dyrektor gimnazjum.

 

§ 11

 

1.     W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w realizacji statutowych zadań gimnazjum dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor gimnazjum.

 

§ 12

 

1.     Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.

2.     Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem placówki.

a)    regulamin rady stanowi załącznik do statutu.

3.     Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników gimnazjum.

 

§ 13

 

1.     W gimnazjum działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów gimnazjum. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa Art. 53 ustawy OSO.

 

2.     Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem gimnazjum.

a)    regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik do statutu.

3.     W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin ustalony przez Radę Rodziców.

4.     W celu wspierania działalności statutowej Rady Rodziców, Dyrektor gimnazjum może wynajmować Radzie Rodziców pomieszczenia placówki.

 

§ 14

 

1.     Rodzice mają prawo do:

a)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danym oddziale,

b)    znajomości przepisów odnośnie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów,

c)     uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn niepowodzeń w nauce,

d)    wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy gimnazjum.

2.     Rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami   w czasie:

a)    spotkań organizowanych przez wychowawcę. Spotkania powinny się odbyć obowiązkowo po jednym w każdym semestrze i bezpośrednio po zakończeniu I semestru,

b)    wyznaczonych przez dyrektora, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, indywidualnych spotkaniach z nauczycielami.

c)     w każdym czasie jeżeli wymaga tego sytuacja.

 

§ 15

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu w zakresie nauki w gimnazjum, zobowiązani są do:

           1. Pełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum.

           2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne.

           3. Zapewnienia dziecku odpowiednich warunków umożliwiających przygotowanie się             

               do zajęć lekcyjnych.

          4. Utrzymywania systematycznych kontaktów z wychowawcami swoich dzieci w celu

              wymiany informacji o postępach dziecka w szkole, trudnościach, jakie napotyka oraz   

              ustaleniu ewentualnych sposobów pomocy dziecka.

          5. Stawienia się w szkole na każde wezwanie dyrektora szkoły, pedagoga szkoły,  

               wychowawcy, nauczyciela.

§ 16

 

1.     W gimnazjum działa Samorząd Szkolny.

2.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.

3.     Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym

a)    regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem gimnazjum.

b)    Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik do statutu.

4.     Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

a)    prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

f)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 17

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

 

§ 18

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku.

 

§ 19

 

Do realizacji zadań statutowych gimnazjum winno posiadać:

1.     Sale przedmiotowe.

2.     Świetlicę.

3.     Zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

4.     Szatnie.

5.     Pomieszczenia dla administracji.

6.     Pomieszczenia sanitarne i higieniczne.

 

§ 20

 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

2.     Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 20 do 24 uczniów. Nowego oddziału tej samej klasy nie tworzy się, jeżeli średnia liczba uczniów  w każdym z oddziałów byłaby niższa niż 20.

3.     Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem pkt. 1.

a)    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych  i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

b)    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 1 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

c)     Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.

 

§ 21

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 22

 

1.     Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

§ 23

 

1.     Dyrektor gimnazjum przed ustaleniem tygodniowego rozkładu zajęć powołuje komisję mającą za zadanie podzielić oddziały na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.

2.     Komisja dokonuje podziału uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania i ramowego statutu gimnazjum.

 

         § 24

 

1.     Niektóre zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe mogą być prowadzone za zgodą Burmistrza Miasta poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.     Czas trwania zajęć o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z § 22 ust. 2.

3.     Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez gimnazjum środków finansowych.

4.     Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu gimnazjum nie może być niższa niż 15.

 

 

§ 25

 

1.     Gimnazjum może tworzyć oddziały przysposabiające uczniów do pracy.

2.     Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

3.     Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4.     W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

5.     Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

6.     Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

 

§ 26

Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (zawodowe) na podstawie umowy pomiędzy dyrektorem gimnazjum a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

BIBLIOTEKA

§ 27

 

1.     W gimnazjum tworzy się bibliotekę szkolną wraz z czytelnia, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i w miarę możliwości popularyzacji czytelnictwa wśród rodziców.

2.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz w miarę możliwości rodzice uczniów szkoły.

3.     Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor gimnazjum, w taki sposób, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.     Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

a)    udostępnienie zbiorów,

b)    udzielanie informacji bibliotecznych,

c)     poradnictwo w wyborach czytelniczych,

d)    gromadzenie i udostępnianie materiałów tematycznych,

e)    informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

f)     prowadzenie wizualnej informacji i promocji książek,

g)    rozwijanie kultury czytelniczej,

h)    gromadzenie i ewidencję zbiorów,

i)      selekcję i konserwację zbiorów,

j)     planowanie pracy i sprawozdawczość,

k)    inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

5.     Pracą biblioteki kieruje kierownik biblioteki.

 

ŚWIETLICA

§ 28

 

1.     Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać  w gimnazjum ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdów.

2.     Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy.

3.     Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych

a)    grupa wychowawcza nie powinna liczyć więcej niż 25 uczniów.

 

 

 

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

§ 28 a

 

1.     Celem działalności Szkolnego Ośrodka Kariery jest:

a)    pomoc w przygotowaniu młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia

b)    kształtowanie umiejętności planowania przyszłości

c)     pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

2.     Ze Szkolnego Ośrodka Kariery mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów szkoły.

3.     Pracą Szkolnego Ośrodka Kariery kieruje osoba posiadająca kwalifikacje szkolnego doradcy zawodowego.

 

 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM

§ 29

 

1.     Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum podlegają przepisom ustawy o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela i ustawie Kodeks Pracy oraz przepisom wydanym na ich podstawie.

2.     Nauczyciel realizuje inne zadania wynikające z uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i zarządzeń Dyrektora.

 

§ 30

 

1.     Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

a)    wspólne opracowanie planów wynikowych dostosowanych do potrzeb danego oddziału klasowego

b)    modyfikowanie  wybranych dla oddziału klasowego programów nauczania                              z poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z potrzebami oddziału klasowego

c)     przewodniczącym zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym jest wychowawca  klasy

d)    zespół powinien zbierać się przynajmniej 3 razy  w ciągu roku szkolnego: przed rozpoczęciem roku szkolnego, na początku okresu, na koniec pierwszego i drugiego okresu, oraz w zależności od potrzeb

e)    przewodniczący zespołu prowadzi zeszyt protokołów posiedzeń zespołu. Wnioski przedstawia Radzie Pedagogicznej.

2.     Dyrektor Gimnazjum tworzy następujące zespoły: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe  (zespół matematyczno-przyrodniczy, zespół humanistyczny, zespół nauczycieli języków nowożytnych, zespół nauczycieli wychowania fizycznego) a w razie potrzeby zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.

 

§ 30 a

 

Nauczyciele mają obowiązek:

1. Punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych.

2. Pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z ustalonym planem dyżurów

a) nauczyciel, któremu przydzielono dyżur przed pierwszą lekcją rozpoczyna pracę  o godz. 745

b) nauczyciel kończący pracę dyżurem zobowiązany jest pełnić go do końca przerwy.

3. Sprowadzania uczniów do szatni po ich ostatniej lekcji.

4. Pozostawienia porządku w klasopracowni po skończonej lekcji.

5. Dopilnowania, aby uczniowie przed wejściem do klasy zostawili porządek  na korytarzu przed klasą.

 

ZADANIA WYCHOWAWCY

§ 31

 

Wychowawca zobowiązany jest do:

1.     Tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2.     Inspirowania i wspomagania działalności zespołu uczniowskiego w zakresie różnorodnych form życia zespołowego.

3.     Utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami uczniów w celu:

a)    ukazywania pomocy wychowawczo-pedagogicznej,

b)    włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.

4.     Organizowania różnorodnych form pomocy dla uczniów zdolnych i potrzebujących pomocy w nauce.

5.     Realizowania zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły.

6.     Organizowania zajęć pozalekcyjnych integrujących zespół klasowy, takich jak: wycieczki, biwaki, zabawy klasowe itp.

7.     Dbania o wygląd i estetykę przydzielonego klasie boksu szatni.

8.     Dbania o wystrój i estetykę przydzielonej klasopracowni.

 

PRACOWNICY  NIEPEDAGOGICZNI

§ 32

1.      Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole podlegają przepisom Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz ustawie Kodeksu  Pracy.

2.      Zadania pracowników niepedagogicznych ustalane są przez Dyrektora i wynikają ze specyfiki działalności gimnazjum.

              3.    Pracownicy administracji gimnazjum realizują zadania ustalone przez Dyrektora         

                     związane z działalnością administracyjną i gospodarczą.

 

ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW

§ 33

1.     Do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.

2.      Obowiązek nauki w gimnazjum trwa do jego ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez ucznia 18 lat

1)    uczeń, który ukończył 18 lat może kontynuować naukę w Gimnazjum, jeśli uczęszcza systematycznie na zajęcia lekcyjne i nie sprawia swym zachowaniem problemów wychowawczych,

2)    uczeń, który ukończył 18 lat, może zostać skreślony z listy uczniów, jeśli:

a)    opuścił bez żadnej ważnej przyczyny więcej niż 30 dni nauki,

b)    zachowanie ucznia w szkole wpływa demoralizująco na innych uczniów,

c)     z nowym rokiem szkolnym nie zgłosił się do szkoły,

d)    został odesłany z innej szkoły, w której to naukę przerwał z własnej winy,  a jest zamieszkały w obwodzie naszego gimnazjum.  

3.     Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły ustalonym przez gminę.

4.     Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do gimnazjum mogą być przyjmowani uczniowie zamieszkali poza obwodem gimnazjum w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

5.     W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, najwyższą średnią ocen w klasie szóstej i co najmniej dobrą ocenę zachowania.

6.     Dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w następujących przypadkach:

a)    uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych uczniów i wyczerpane zostaną wszystkie możliwe do zastosowania w szkole środki wychowawcze, a zmiana środowiska szkolnego mogłaby pozytywnie wpłynąć na zmianę zachowania ucznia

b)    sytuacja rodzinna ucznia wymaga zmiany środowiska szkolnego.

7.     Uczeń przyjęty spoza obwodu szkoły nie może powtarzać klasy w naszym gimnazjum (jeśli był nie promowany z własnej winy). Uczeń nie promowany zostaje odesłany do szkoły macierzystej;

a) uczeń przyjęty spoza obwodu szkoły, na prośbę rodziców, nie realizujący

                 obowiązku szkolnego, zostaje skreślony z listy uczniów i odesłany do          

                 macierzystej szkoły.

8.     W gimnazjum organizowane są oddziały klasowe, w których uczniowie nauczani są dwóch języków obcych. Naukę drugiego języka obcego organizuje się w zespołach oddziałowych i międzyoddziałowych:

1)    nauka drugiego języka obcego jest nieobowiązkowa,

2)    uczęszczanie na drugi język obcy w zespole oddziałowym lub międzyoddziałowym staje się dla ucznia obowiązkowe,

3)    do oddziału z drugim językiem obcym nowożytnym przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową ze średnią ocen co najmniej 3,8 i uzyskali co najmniej ocenę dobrą z języka polskiego i języka obcego.

9. Uczeń, który z własnej winy nie uczęszcza lub lekceważy nauczanie drugiego    

    języka obcego, w wyniku czego uzyskuje ocenę niedostateczną okresową lub  

    roczną, zostaje przeniesiony do klasy równoległej z nauczanym jednym językiem  

     obcym nowożytnym.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 34

 

Uczeń ma prawo do;

1.     Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.

2.     Uzyskiwania odpowiedzi na wątpliwości dotyczące treści nauczania.

3.     Bezpieczeństwa na zajęciach i podczas przerw lekcyjnych.

4.     Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

5.     Poszanowania własnej godności.

6.     Sprawiedliwej i jawnej oceny stanu wiedzy.

            7. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

            8.  Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

            9. Wolności sumienia i wyznania zgodnie z oświadczeniami rodziców.

            10. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów przez uczestnictwo w zajęciach  

                  pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.

            11. Współuczestnictwa w planowaniu pracy wychowawczej, opiekuńczej i

                   pozalekcyjnej.

            12. Znajomości programów nauczania realizowanych na lekcjach, planów pracy                      

                 organizacji szkolnych i kół zainteresowań, planu pracy szkoły.

            13. Znajomości wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu  

                  nauczania.

            14. Informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

            15. Znajomości kryteriów wystawiania ocen.

            16. Znajomości oceny semestralnej przed klasyfikacja zgodnie z regulaminem

                  klasyfikowania i oceniania uczniów.

            17. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

            18. Zrzeszania się w organizacjach działających w szkole oraz tworzenia nowych za

                   zgodą dyrekcji szkoły i rady rodziców oraz wpływu na wybór ich opiekunów.

            19. Godnego reprezentowania szkoły.

20. Odwoływania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych do wychowawcy  

        klasy, dyrektora gimnazjum, samorządu uczniowskiego oraz uzyskiwania od nich

         pomocy.

21. Odpoczynku w okresie przerw świątecznych i ferii na okres których nie zadaje się  

      prac domowych.

22. Nagród, których zasady i kryteria ich przyznawania określa Rada Pedagogiczna.

 

§ 35

 

1.Uczeń ma obowiązek:

1)    maksymalnie wykorzystywać warunki do zdobywania wiedzy stworzone przez szkołę.

2)    w sposób godny reprezentować gimnazjum.

3)    przestrzegać zasad kultury w szkole i poza szkołą.

4)    szanować poglądy i przekonania innych ludzi.

5)    naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody.

6)    dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób.

2. Obowiązki ucznia przebywającego na terenie szkoły:

   1) na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia i noszenia tarczy szkolnej, której wzór    

       został ustalony i stanowi załącznik do statutu,

     2) w czasie zajęć wychowania fizycznego na sali gimnastycznej można przebywać  wyłącznie  w   obuwiu sportowym (zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej),

   3) w czasie przerw lekcyjnych można przebywać tylko na korytarzach szkolnych i na   dziedzińcu szkolnym; zabrania się opuszczania terenu szkoły bez pozwolenia wychowawcy lub nauczyciela,

    4) zabrania się przebywania i gromadzenia w przedsionku szkoły,

     5) za celowe zniszczenia mienia szkolnego odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie    ucznia,

6) w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie, którzy nie mają lekcji, zobowiązani są przebywać     w świetlicy lub w bibliotece szkoły,

7) uczeń, który przychodzi do szkoły wcześniej niż planowane zajęcia w danym dniu, ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej,

8) po zakończonych zajęciach uczeń, oczekujący na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej,

9) uczniowie zobowiązani są nosić na terenie szkoły strój schludny, czysty, niewyzywający – taki, aby zakrywał brzuch i dekolt,

10) zabrania się używania telefonów komórkowych w czasie lekcji, jak również  nagrywania i robienia zdjęć ,

11) zabrania się przychodzenia do szkoły w rażącym makijażu oraz noszenia przesadnie długich, kolorowych paznokci i biżuterii,

12)  zabrania się ekstrawaganckiego farbowania włosów,

13) w czasie uroczystości rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego, testów wewnątrzszkolnych i egzaminów obowiązuje strój odświętny,

14)  w czasie imprez szkolnych typu: andrzejki, mikołajki czy dyskoteka dozwolony jest każdy rodzaj stroju.

 

§ 36

 

Uczeń może być wynagradzany i wyróżniany.

1.     Wyróżnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:

1)    rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzony wynikami, wzorową frekwencją i wzorową postawą, pracami na rzecz szkoły,

2)    wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, pomoc innym,

3)    wzorową postawę,

4)    dzielność i odwagę.

2.     Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:

1)    pochwały wychowawcy klasy na jej forum,

2)    pochwały Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym wobec szkoły i Rady Pedagogicznej,

3)    listu pochwalnego do rodziców,

4)    nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu.

3.     Wyróżnienie lub nagrody przyznaje się na wniosek:

1)    Samorządu Uczniowskiego,

2)    wychowawcy klasy,

3)    nauczyciela przedmiotu.

 

§ 37

 

     Uczeń może być ukarany.

1.     Karę uczeń otrzymuje za:

a)    nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych   do ich wydawania,

b)    nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły.

2.     Kara może być udzielona w formie:

a)    upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę na forum klasy,

b)    upomnienia przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy,

c)     nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności uczniowskiej,

d)    obniżenie oceny ze sprawowania,

e)    odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę, zakaz do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

f)     przeniesienia do innej klasy,

g)    przeniesienia do innej szkoły, za zgodą rodziców i w porozumieniu  z dyrektorem przyjmującej szkoły.

3.     Kary mogą być udzielane na wniosek:

a)    wychowawcy klasy,

b)    Samorządu Uczniowskiego,

c)     nauczycieli przedmiotów,

d)    Dyrektora Szkoły,

e)    Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

 

§ 38

 

       1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora Szkoły      

     w formie pisemnej z uzasadnieniem w ciągu 3 dni od daty nałożonej kary.

 2. Szkoła  informuje rodziców lub prawnych opiekunów  ucznia o przyznanej mu nagrodzie   lub zastosowaniu wobec niego kary.

1) sposób informowania rodziców (prawnych opiekunów) odbywa się w zależności od otrzymanej nagrody lub kary poprzez:

a) wychowawcę klasy,

b) dyrektora szkoły.

 

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

§ 39

 

Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 40

 

Gimnazjum może posiadać własny sztandar i ceremoniał szkolny.

 

§ 41

 

1.     Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

     § 42

 

1.     Zmiany w statucie gimnazjum mogą być wprowadzane w formie uchwał oraz mocą innych przepisów prawa.

2.     Zmian w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

 

§ 43

 

              1. Załączniki do Statutu:

- Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum

- Wewnątrzszkolny System Oceniania

      - Regulamin Rady Rodziców

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego

- Szkolny Program Profilaktyki

- Szkolny Program Wychowawczy

- wzór  tarczy szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Statut Gimnazjum nr 1 w Braniewie”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Kinga Muszyńska03.10.2008, 13:44 CESTwprowadzenie informacji - statut gimnazjum nr 1

pełny rejestr zmian dla tej strony
do góry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urząd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeżone.