Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > URZĄD STANU CYWILNEGO > ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505969
  ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW

 

ZAWIERANIE MAESTW

WYMAGANE DOKUMENTYNarzeczeni: penoletni obywatele polscy

 • wane dowody osobiste narzeczonych – do wgldu,

 • dowd zapaty opaty skarbowej.

Narzeczeni: niepenoletnia kobieta

 • w/w dokumenty oraz prawomocne postanowienie sdu opiekuczego zezwalajce na zawarcie maestwa – dotyczy kobiety niepenoletniej, ktra ukoczya 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec

 • wany paszport – do wgldu,

 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,

 • oraz dodatkowo

 • osoba rozwiedziona– odpis aktu maestwa z adnotacj o rozwodzie, albo odpis aktu maestwa z dokumentem potwierdzajcym jego rozwizanie,

 • wdowiec - odpis aktu maestwa z adnotacj o zgonie, albo odpis aktu maestwa z dokumentem potwierdzajcym zgon np. odpis aktu zgonu,

 • dokument o zdolnoci prawnej, ktry powinien zawiera nastpujce dane: imi i nazwisko, dat i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodzicw, miejsce zamieszkania, dokadnie okrelony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) klauzul, e wedug prawa ojczystego nie ma przeszkd prawnych do zawarcia maestwa przez wymienion w dokumencie osob.

 • Dokument o zdolnoci prawnej wydaje waciwy organ pastwa cudzoziemca np. urzd stanu cywilnego. Nie stanowi dokumentu o zdolnoci prawnej do zawarcia maestwa owiadczenie zoone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani te zawiadczenie

  o stanie cywilnym.

 • Jeeli otrzymanie dokumentu o zdolnoci prawnej napotyka na trudne do przezwycienia przeszkody, sd wpostpowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca moe go zwolni od zoenia dokumentu.

 • Dokumenty w jzyku obcym musz by przetumaczone na jzyk polski przez tumacza przysigego wpisanego na list prowadzon przez Ministra Sprawiedliwoci lub uprawnionego do dokonywania takich tumacze w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.

 • Jeeli cudzoziemiec nie posuguje si jzykiem polskim w mowie i w pimie, w czasie udzielania lubu konieczna jest obecno tumacza przysigego.

  Zoone dokumenty nie podlegaj zwrotowi.

SPOSB I TERMIN ZAATWIENIA SPRAWY


lub cywilny


lub cywilny mona zawrze w kadym USC, bez wzgldu na miejsce zamieszkania narzeczonych. Formalnoci zwizane ze zgoszeniem zamiaru zawarcia maestwa, odebranie zapewnie o braku okolicznoci wyczajcych zawarcie maestwa oraz ustaleniem terminu lubu wymagaj osobistego stawiennictwa narzeczonych.


Miejsce uroczystoci zawarcia zwizku maeskiego


luby odbywaj si w soboty, w sali lubw w Urzdzie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111.

Jeeli zachodz uzasadnione przyczyny, kierownik urzdu stanu cywilnego moe przyj owiadczenia o wstpieniu w zwizek maeski poza lokalem USC.

Na wniosek osoby zamierzajcej zawrze maestwo kierownik urzdu stanu cywilnego przyjmuje owiadczenia o wstpieniu w zwizek maeski poza urzdem stanu cywilnego w okrgu rejestracji stanu cywilnego, w ktrym jest on waciwy, jeeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia maestwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczestwo osb obecnych przy skadaniu owiadcze o wstpieniu w zwizek maeski.


Termin zawarcia maestwa


Maestwo nie moe by zawarte przed upywem miesica od dnia zoenia dokumentw (podpisania pisemnych zapewnie o braku okolicznoci wyczajcych zawarcie tego maestwa). Z wanych wzgldw kierownik USC moe zezwoli jednak na zawarcie maestwa przed upywem miesicznego terminu. W tym celu naley zoy do kierownika wniosek o skrcenie terminu ze szczegowym uzasadnieniem przyczyny skrcenia terminu.

lub konkordatowy

SPOSB I TERMIN ZAATWIENIA SPRAWY

 

Zawiadczenie stwierdzajce brak okolicznoci wyczajcych zawarcie maestwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim, wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzajce zawrze maestwo. Uzyskanie zawiadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC celem podpisania zapewnie przedlubnych, zoenia owiadcze o nazwisku (nazwiskach), ktre bd nosili po zawarciu maestwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego maestwa. Zawiadczenie traci wano po upywie szeciu miesicy od dnia jego wydania. Po zawarciu maestwa na podstawie dokumentw przekazanych przez duchownego do USC zostaje sporzdzony akt maestwa.

Z aktu maestwa wydawany jest z urzdu bezpatnie odpis skrcony aktu maestwa osobom uprawnionym do odbioru.


OPATY

Opacie skarbowej podlega:

 • sporzdzenie aktu maestwa – 84 z

 • wydanie zezwolenia na zawarcie maestwa przed upywem miesicznego terminu oczekiwania na zawarcie maestwa – 39 z

  Opat skarbow mona uici: ·przelewem na konto przelewem na konto bankowe Urzdu Miasta w Braniewie Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.

  Opata dodatkowa za przyjcie owiadcze o wstpieniu w zwizek maeski poza urzdem stanu cywilnego – 1000 z

Zwolniony z opaty skarbowej jest:

 • pierwszy odpis skrcony aktu maestwaPODSTAWA PRAWNA

Art.31, 76-79,art.85 pkt.5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego

(Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z pn. zm.).

Art. 1 1, art. 3-7, art. 9 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z pn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z pn. zm.).

Ustawa o funkcjach konsulw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z pn. zm.).

Prawo prywatne midzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie opaty dodatkowej za przyjcie owiadcze o wstpieniu w zwizek maeski poza urzdem stanu cywilnego (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2015r. poz.180)

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Anna Werykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.03.2015, 14:29 CETwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk05.06.2014, 13:49 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk05.06.2014, 07:51 CESTuaktualnienie daty
Anna Kroczyk04.06.2014, 12:43 CESTogłoszenie
Anna Kroczyk07.02.2013, 14:03 CETuaktualnienie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.