Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > URZĄD STANU CYWILNEGO > REJESTRACJA URODZEŃ Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507977
  REJESTRACJA URODZEŃ

REJESTRACJA URODZEWYMAGANE DOKUMENTY

Wane dokumenty tosamoci rodzicw – do wgldu.

Karta urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz.

 

SPOSB I TERMIN ZAATWIENIA SPRAWY

Urodzenie rejestruje si w urzdzie stanu cywilnego waciwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Do zgoszenia urodzenia dziecka, pochodzcego z maestwa s obowizani ojciec dziecka albo matka.

W sytuacji, gdy osoba obowizana do zgoszenia urodzenia dziecka nie moe speni tego obowizku, moe tego dokona w jej imieniu penomocnik. Penomocnictwo powinno by udzielone na pimie.W treci penomocnictwa winno by wskazane imi lub imiona nadawane dziecku przez rodzicw.

Urodzenie dziecka naley zgosi w cigu 21 dni od dnia urodzenia.

Niedopenienie tego obowizku spowoduje sporzdzenie aktu urodzenia z urzdu oraz nadanie dziecku imienia z urzdu z adnotacj zamieszczon w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzdu. Kierownik informuje rodzicw dziecka o jego sporzdzeniu.Wybrane imi lub imiona nie mog by zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniaej oraz nie mog mie charakteru omieszajcego lub nieprzyzwoitego. Niezalenie od obywatelstwa i narodowoci rodzicw dziecka wybrane imi lub imiona mog by imionami obcymi. Mona wybra imi, ktre nie wskazuje na pe, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej pci. Dziecku mona nada nie wicej ni dwa imiona.


Wraz ze sporzdzeniem aktu urodzenia, za porednictwem Urzdu Stanu Cywilnego w Braniewie

dokonywane bdzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka.

Jednoczenie System Rejestrw Pastwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.


Akt zostanie sporzdzony bez zbdnej zwoki.


OPATY

Zwolnione z opaty skarbowej jest:

· sporzdzenie aktu urodzenia dziecka,

· pierwszy odpis skrcony aktu urodzenia.


Opacie skarbowej podlega:

· kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrcony 22 z, zupeny 33 z,

. penomocnictwo do zgoszenia urodzenia, jeli takie zostao udzielone – 17,00 z. Zwolnione

z opaty skarbowej jest penomocnictwo udzielone: wstpnym (rodzice, dziadkowie), zstpnym (dzieci)oraz rodzestwu.

Opat skarbow mona uici:

· przelewem na konto bankowe Urzdu Miasta w Braniewie

Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.


Nadanie dziecku imienia:

Dziecku nie mona nada wicej ni dwch imion, imienia omieszajcego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniaej oraz imienia nie pozwalajcego odrni pci dziecka. Rodzice dziecka mog w cigu 6 miesicy od daty sporzdzenia aktu urodzenia zoy kierownikowi USC pisemne owiadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporzdzenia.


Uznanie ojcostwa w chwili sporzdzenia aktu urodzenia.

W chwili sporzdzania aktu urodzenia dziecka moliwe jest przyjecie owiadczenia od mczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca.

Wymagane dokumenty:

- w przypadku matki dziecka:

· wany dowd osobisty – do wgldu

- w przypadku ojca dziecka:

- wany dowd osobisty - do wgldu

Zgoszenia martwo urodzonego dziecka

Jeeli dziecko urodzio si martwe, zgoszenia takiego zdarzenia powinno nastpi w cigu 3 dni. W takim przypadku sporzdza si akt urodzenia z adnotacj w rubryce „Uwagi,” e dziecko urodzio si martwe; aktu zgonu nie sporzdza si (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego).


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.).

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 9lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorw karty urodzenia

i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z pn. zm.).

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Anna Werykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTRACJA URODZEŃ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.03.2015, 14:27 CETwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk07.04.2014, 13:17 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk07.02.2013, 14:01 CETuaktualnienie informacji
06.08.2008, 09:08 CESTwprowadzenie informacji - Rejestracja urodzeń

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.