Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2008 r. > Uchwała Nr XIX/121/08 w sprawie skargi mieszkańców budynku przy ul. Olsztyńskiej 8A w Braniewie na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503815
  Uchwała Nr XIX/121/08 w sprawie skargi mieszkańców budynku przy ul. Olsztyńskiej 8A w Braniewie na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

 

Uchwaa Nr XIX/121/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 czerwca 2008rw sprawie skargi mieszkacw budynku przy ul. Olsztyskiej 8A w Braniewie na dziaalno Dyrektora Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p. zmianami / oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p. zmianami / uchwala si co nastpuje:


1


Uznaje si za bezzasadn skarg mieszkacw budynku przy ul Olsztyskiej 8A w Braniewie z dnia 20.05.2008r na dziaalno Dyrektora Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie dotyczc zaniedba i przewlekego zaatwiania sprawy zwizanej z niesprawnoci instalacji grzewczej.


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uzasadnienie do Uchway Nr XIX/121/08

Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 czerwca 2008

w sprawie skargi mieszkacw budynku przy ulicy Olsztyskiej 8A w Braniewie na dziaalno dyrektora Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie.Administracja Budynkw Komunalnych w Braniewie w zwizku ze zgoszeniem najemcw lokali nr 2 i 3 w budynku ul. Olsztyska 8A dotyczcym wydobywania si dymu w trakcie palenia, zlecia dokonanie przegldu i sporzdzenie opinii specjalistycznemu zakadowi kominiarskiemu. Po dokonaniu w dniu 19.10.2007r sprawdzenia kominw, w/w zakad sporzdzi opini, w ktrej to jako przyczyny sabego cigu w kominach wskazano ssiedztwo wyszego obiektu, zbyt ma dugo kominw na ostatniej kondygnacji oraz szczelne mieszkania i zbyt may dopyw powietrza do pomieszcze kuchni. W dniu 22.10.2007r pismem znak DTE/1846/2007 ABK zawiadomia Urzd Miasta w Braniewie o zaistniaej sytuacji oraz o prawdopodobnych przyczynach wskazanych w opinii kominiarskiej. W zwizku z powyszym w dniu 14.11.2007 zosta przeprowadzony przegld gwarancyjny budynku, w wyniku ktrego wskazano wykonawcy budynku usterki wystpujce w mieszkaniach. Generalny wykonawca tj. firma „INWEST” L. Frc zobowiza si do podwyszenia kominw, co w wietle opinii kominiarskiej oraz projektantw obiektu miao rozwiza problem. Ponadto mieszkacy zostali poinformowani o koniecznoci rozszczelnienia okien oraz otwierania kratek wentylacyjnych celem poprawienia cigu w kominach. Zostay wyczyszczone przewody kominowe, oraz zlecono przegld i czyszczenie piecw c.o. Dziaania te rozwizay problem wydobywania si dymu w pomieszczeniach. W biecym roku w lutym oraz maju ABK ponownie otrzymaa zgoszenia o wydobywajcym si dymie w mieszkaniach nr 2 i 3 ul. Olsztyska 8A. O fakcie tym zosta poinformowany generalny wykonawca budynku oraz zakad kominiarski. Wedug informacji uzyskanych od generalnego wykonawcy w czerwcu 2008r zostanie dokonany przegld instalacji grzewczej z udziaem producenta piecw c.o. oraz firmy, ktra dokonaa ich montau w celu stwierdzenia przyczyn zaistniaej sytuacji. Dyrektor ABK podejmuje wszelkie dziaania w celu rozwizania wskazanego problemu. Dlatego te twierdzenie, e Dyrektor ABK dopuci si zaniedba oraz , e zaatwienie sprawy jest przewleke nie ma uzasadnienia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIX/121/08 w sprawie skargi mieszkańców budynku przy ul. Olsztyńskiej 8A w Braniewie na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.07.2008, 12:45 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XIX/121/08 w sprawie skargi mieszkańców budynku przy ul. Olsztyńskiej 8A w Braniewie na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.