Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2008 r. > Uchwała Nr XIX/119/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2008 roku. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505071
  Uchwała Nr XIX/119/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2008 roku.

 

Uchwaa Nr XIX/119/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 czerwca 2008r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Wojewdztwa Warmisko – Mazurskiego w 2008 roku.


Na podstawie art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r. Nr 249, poz 2104 z p. zm.) oraz art.47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego ( DZ. U. Z 2003r., Nr 203, poz 1966, z p.zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

  1. Postanawia si udzieli pomoc finansow dla Wojewdztwa Warmisko - Mazurskiego w 2008 roku.

  2. Pomoc finansow przeznacza si na dofinansowanie zada zwizanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Wojewdztwa Warmisko- Mazurskiego w Brukseli w 2008 roku.

  3. Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Wojewdztwem Warmisko – Mazurskim, a Gmin Miasto Braniewo.

2

Na cel wskazany w 1 pkt.2 Gmina Miasto Braniewo przekae z budetu miasta na 2008r. kwot w wysokoci 3 110 z ( sownie: trzy tysice sto dziesi zotych).

3

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa


4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIX/119/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2008 roku.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.07.2008, 12:41 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XIX/119/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2008 roku.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.