Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Oświata > Stypendia dla studentów Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477771
  Stypendia dla studentów

 

 

Informacja dla studentw

ubiegajcych si o stypendia z budetu Miasta Braniewa.


 

Informuj, e w zwizku ze zmianami w zakresie pozyskiwania rodkw na zadania wasne miasta nie bd przyznawane stypendia dla studentw na rok akademicki 2011/2012.

W przypadku pozyskania rodkw na ten cel zostanie w trakcie roku ogoszony zostanie dodatkowy nabr wnioskw.Penomocnik Burmistrza ds Owiaty

Marek Maludziski

27.09.2011r.

 

 

 

 

Zasady udzielania stypendiw dla studentw

1

Postanowienia oglne

1. Celem pomocy stypendialnej jest wyrwnywanie szans edukacyjnych. Pomoc stypendialna, wpywajc korzystnie

na sytuacj materialn,powinna umoliwi pokonanie bariery dostpnoci do ksztacenia,motywowa do osigania

coraz lepszych wynikw w nauce oraz dziaa na rzecz spoecznoci lokalnej.

2. Fundusz stypendialny tworz: rodki ustalane corocznie w uchwale budetowej gminy oraz wpaty od fundatorw

lub darczycw.

3. Pomoc stypendialna moe funkcjonowa niezalenie od pomocy udzielanej studentom na uczelniach wyszych.

2

Zasady typowania kandydatw do stypendiw oraz zakres udzielanej pomocy.

1. Pomoc stypendialna adresowana jest do studentw studiw wyszych dziennych majcych stae miejsce

zameldowania w Braniewie, ktrzy osigaj wysokie wyniki w nauce oraz pochodz ze rodowisk najuboszych.

2. Stypendium wypacane ze rodkw budetu gminy wynosi miesicznie nie wicej ni 20% minimalnego

wynagrodzenia za prac, ustalanego na podstawie odrbnych przepisw.

3. Wysoko stypendium wypacanego z udziaem innych rodkw ni wymienione w punkcie 2 uzgadnia si z

fundatorem przekazujcym rodki, przy czym udzia gminy nie moe przekroczy kwot okrelonych w punkcie 2

4. Studenci ubiegajcy si o pomoc stypendialn w formie stypendium socjalnego, powinni spenia kryterium

dochodowe i osiga wysokie wyniki w nauce.

5. Za kryterium dochodowe uwaa si kryterium uprawniajce rodzin studenta do korzystania ze wiadcze z

pomocy spoecznej na podstawie ustawy o pomocy spoecznej.

6. Za wysokie wyniki w nauce uwaa si uzyskiwanie przez studentw-redni ocen z ostatniego roku co najmniej

4,0.

7. Pomoc stypendialn w formie stypendium naukowego mog otrzyma studenci uzyskujcy redni ocen z

ostatniego roku co najmniej 4,5; bez koniecznoci spenienia kryterium dochodowego.

8. Pomoc stypendialn w formie stypendium naukowego mog otrzyma rwnie studenci, ktrzy ukoczyli szko

ponadgimnazjaln i uzyskali redni ocen ze wiadectwa ukoczenia szkoy redniej co najmniej 4,75 oraz

przedoon w terminie do 20 padziernika zawiadczenia o rozpoczciu studiw.

3

Zasady rekrutacji kandydatw do stypendiw.

1. Zainteresowani uzyskaniem pomocy stypendialnej i speniajcy kryteria okrelone w niniejszych zasadach

skadaj wnioski do Burmistrza Miasta Braniewa w terminie do dnia 20 padziernika kadego roku.

2. Wniosek powinien zawiera:

1) imi i nazwisko,

2) dat urodzenia,

3) miejsce zamieszkania,

4) nazw uczelni i rok studiw,

5) opis sytuacji materialnej rodziny,

6) zawiadczenie o redniej ocen studenta z poprzedniego semestru,

7) zawiadczenie z Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej uprawniajce rodzin studenta do korzystania ze

wiadcze z pomocy spoecznej.

3. Wzr wniosku okrela Burmistrz Miasta Braniewa.

4. Wnioski o stypendia opiniuje powoana przez Burmistrza Miasta komisja w skadzie:

1) Burmistrz lub jego przedstawiciel – jako przewodniczcy komisji,

2) przedstawiciel Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej – czonek komisji,

3) przedstawiciel Komisji Owiaty Rady Miejskiej – czonek komisji

5. Komisja rozpoczyna prac nie pniej ni 7 dni po terminie skadania wnioskw.

6. Na podstawie opinii komisji Burmistrz okrela liczb stypendystw w danym roku kalendarzowym ,informujc ich o

wysokoci i realizacji wypat stypendium.

7. Przyznanie stypendium nastpuje w drodze decyzji administracyjnej.

8. Stypendium przyznaje si na okres od 1 padziernika danego roku do 30 czerwca roku nastpnego.

9. W przypadku podania nieprawdziwych danych stypendium podlega zwrotowi w caoci, wraz z ustawowymi

odsetkami liczonymi od pierwszego dnia udzielenia stypendium do dnia wpaty na rachunek bankowy Urzdu

Miasta w Braniewie.

4

Postanowienia przejciowe i kocowe

1. Program pomocy stypendialnej moe by realizowany we wspdziaaniu z Wojewod Warmisko-Mazurskim,

Powiatem Braniewskim, innymi samorzdami terytorialnymi lub zwizkami tych samych samorzdw oraz

organizacjami pozarzdowymi.

2. Wnioski o stypendium socjalne (pomocy materialnej) mog skada rwnie studenci,ktrzy rozpoczynaj studia ,

po spenieniu kryterium dochodowego , uzyskaniu redniej ocen ze wiadectwa ukoczenia szkoy redniej co

najmniej 4,5 oraz oraz przedoenia w terminie do 20 padziernika zawiadczenia o rozpoczcia studiw.lp.zacznik:
1Zaswiadczenie MOPS.rtf
2zaświadczenie z uczelni.rtf
3Wniosek stypendium naukowe.rtf
4Wniosek stypendium socjalne.rtf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Stypendia dla studentów”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk27.09.2011, 08:19 CESTInformacja dla studentów ubiegających się o stypendia z budżetu Miasta Braniewa
27.10.2009, 11:51 CETwymiana wzorów wniosków i zaświadczenia z uczelni
07.07.2008, 00:43 CESTwprowadzenie informacji - Stypendia dla studentów

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.