Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 maja 2008 r. > Uchwała Nr XVIII/116/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503764
  Uchwała Nr XVIII/116/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

 

Uchwaa Nr XVIII/116/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 maja 2008r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2008 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2008 uchwalonego uchwa Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budetu miasta na 2008r. zmienionej uchwa Nr XV/99/08 Rady Miejskiej Braniewie z dnia 27 lutego 2008r, uchwa Nr XVI/109/08 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2008r. poprzez:

  1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 666 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

  2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 1 983 160 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

  3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 1 317 160 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 36 036 491 z,

  2. plan wydatkw ogem – 40 306 491 z,

  3. deficyt budetu – 4 270 000 z.

  1. Wydatki majtkowe w 2008r. po zmianach wynosz 6 312 579 z w tym:

  1. wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 6 312 579 z zgodnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf
4zal 3a.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVIII/116/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.06.2008, 11:01 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XVIII/116/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.