Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 maja 2008 r. > Uchwała Nr XVIII/115/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2008 roku. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505062
  Uchwała Nr XVIII/115/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2008 roku.

 

Uchwaa Nr XVIII/115/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 maja 2008r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2008 roku.


Na podstawie art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r. Nr 249, poz 2104 z p. zm.) oraz art.47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego ( DZ. U. z 2003r., Nr 203, poz 1966, z p.zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

  1. Postanawia si udzieli pomoc finansow dla Powiatu Braniewskiego w 2008 roku.

  2. Pomoc finansow przeznacza si na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi przy ul. Kociuszki II w Braniewie.”

  3. Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Powiatem Braniewskim, a Gmin Miasto Braniewo.

2

  1. Na cel wskazany w 1 pkt.2 Gmina Miasto Braniewo zabezpiecza w budecie miasta na 2008 rok kwot w wysokoci 397 157 z ( sownie: trzysta dziewidziesit siedem tysicy sto pidziesit siedem zotych).

  2. Ostateczna kwota udzielonej pomocy finansowej, o ktrej mowa w par.1 pkt.1 bdzie wynikaa z przeprowadzonego przez Powiat Braniewski postpowania o zamwienie publiczne zgodnie z ustaw Prawo zamwie publicznych.

  3. Kwota udzielonej pomocy finansowej, o ktrej mowa w par.1 pkt.1 nie moe przekroczy kwoty okrelonej w par.2 pkt 1.

3

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa


4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVIII/115/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2008 roku.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.06.2008, 10:55 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XVIII/115/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2008 roku.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.