Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 marca 2008 r. > Uchwała Nr XVI/109/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560482
  Uchwała Nr XVI/109/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

Uchwaa Nr XVI/109/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 marca  2008r.

 

w sprawie: zmian budetu miasta na 2008 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.)  oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

 

1

Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2008 uchwalonego uchwa         Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia  2007 roku w sprawie budetu miasta na 2008r. zmienionej uchwa Nr XV/99/08 Rady Miejskiej Braniewie z dnia 27 lutego 2008r poprzez:

zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 680 465 z zgodnie z   zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 683 465 z zgodnie z  zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 3 000 z  zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

plan dochodw ogem –  35 158 206 z,

plan wydatkw ogem –  39 428 206 z,

deficyt budetu – 4 270 000 z.

Wydatki majtkowe w 2008r. po zmianach wynosz 5 094 515 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 5 094 515 z zgodnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie    ( umw ) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego po zmianach przedstawia  zacznik  nr 4 do niniejszej uchway.

 

 

2

 

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3 wydatki wielloletnie inwestycyjne- marzec 2008.pdf
4zal 3a wydatki jednoroczne inwestycyjne- marzec 2008.pdf
5za 4 dotacje z jst -marzec.2008.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVI/109/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.04.2008, 14:09 CESTwprowadzenie informacji -Uchwała Nr XVI/109/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.