Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2008 r. > Uchwała Nr XV/108/08 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535140
  Uchwała Nr XV/108/08 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Uchwaa Nr XV/108/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 lutego 2008r


w sprawie udzielenia bonifikaty przy przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 116 poz.1203, z 2005r Nr 172 poz.1441, z 2006r Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r Nr 48 poz.327., Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) art.4 ust.7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci (Dz.U.Nr 175 poz.1459z pn. zmianami ) uchwaa si co nastpuje :


1.

  1. Wyraa si zgod na udzielenie bonifikaty w wysokoci 95% od opat za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Miasta Braniewa, jeeli przedmiotem jest nieruchomo zabudowana, wykorzystywana wycznie na cele mieszkaniowe a miesiczny dochd na jednego czonka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie procze roku poprzedzajcego rok, w ktrym wystpiono z daniem przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci ogaszanego przez prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego

  2. W przypadku dochodu wikszego ni dochd wskazany w ust.1 stosuje si bonifikat w wysokoci 89% od opat za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Miasta Braniewa, jeeli przedmiotem jest nieruchomo zabudowana, wykorzystywana wycznie na cele mieszkaniowe

  3. Bonifikata, o ktrej mowa w ust.1 i ust.2, nie dotyczy udziaw w nieruchomociach gruntowych przynalenych do lokali uytkowych oraz udziaw w nieruchomociach wykorzystywanych na cele inne ni mieszkaniowe.


2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/108/08 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.03.2008, 09:25 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XV/108/08 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.