Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2008 r. > Uchwała Nr XV/107/08 w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa do 2020 roku” Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535092
  Uchwała Nr XV/107/08 w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa do 2020 roku”

 

Uchwaa Nr XV/107/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 lutego 2008r.w sprawie: przyjcia „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa do 2020 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:1


Uchwala si „Strategi Rozwoju Miasta Braniewa do 2020 roku”, w brzmieniu stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway.2


Uchyla si uchwa Nr XIX/96/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie

uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa- Braniewo 2010”.


3


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.4


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


UZASADNIENIE


Strategia Rozwoju Miasta Braniewa- Braniewo 2010” jest dokumentem, ktry zosta przyjty przez Rad Miasta Braniewa uchwa Nr XIX/96/04 dnia 25 sierpnia 2004r. W cigu ostatnich kilku lat w otoczeniu zachodziy przemiany, ktre zrodziy potrzeb dostosowania sposobw postpowania do obecnie panujcych warunkw. Wraz przystpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiy si nowe sposoby finansowania inwestycji, ktrych realizacja do tej pory bya utrudniona przez ograniczone moliwoci budetowe miasta. Poza tym pojawiy si wymogi dostosowania dziaa do ujednoliconych w obszarze UE zasad i regu postpowania w rnych dziedzinach funkcjonowania prawa, a std wynikaj nowe moliwoci i obowizki w obszarze funkcjonowania gminy. Midzy innymi te czynniki zdecydoway o koniecznoci aktualizacji i weryfikacji obowizujcej obecnie „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa- Braniewo 2010”. Poniszy dokument wytycza cele rozwoju strategicznego miasta przypisujc im jednoczenie zadania i dziaania umoliwiajce ich osignicie. Jednoczenie naley pamita, e jest to dokument, ktry na bieco bdzie wymaga dostosowania do zmieniajcych si warunkw, tak by realizacja poszczeglnych celw strategicznych odbywaa si zgodnie z przyjtymi zaoeniami. Naley podkreli, jak wana jest spjno strategii miasta, planu rozwoju lokalnego i wieloletniego planu inwestycyjnego. Tylko dziki umieszczeniu poszczeglnych przedsiwzi w okrelonym horyzoncie czasowym z uwzgldnieniem kierunkw i sposobw wydatkowania czci rodkw budetowych- wydatkw inwestycyjnych bdzie mona waciwie planowa i programowa realizacj zada inwestycyjnych.lp.zacznik:
1Zalacznik nr 1 do Uchwaly XV_107_08 z 270208 Strategia Miasta Braniewa.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/107/08 w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa do 2020 roku””

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.03.2008, 12:43 CETWprowadzenie informacji Uchwała Nr XV/107/08 w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa do 2020 roku”

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.