Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2008 r. > Uchwała Nr XV/99/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok Dzi jest 16.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558932
  Uchwała Nr XV/104//08 W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2013.
  Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie: przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa do 2020 roku”
  Uchwała Nr XV/106/08 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewa na lata 2007-2020
  Uchwała Nr XV/107/08 w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa do 2020 roku”
  Uchwała Nr XV/108/08 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  Uchwała Nr XV/99/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

 


Uchwaa Nr XV/99/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 lutego 2008r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2008 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)


Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2008 uchwalonego uchwa Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budetu miasta na 2008r. poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 40 743 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 120 003 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

 3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 79 260 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 34 260 227 z,

 2. plan wydatkw ogem – 38 530 227 z,

 3. deficyt budetu – 4 270 000 z.


3. Dotacje podmiotowe po zmianach wynosz dla:

   1. gminnych instytucji kultury na czna kwot – 1 091 508 z

   2. dziaajcych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo – wychowawczych w wysokoci – 933 888 z

   3. innych podmiotw w wysokoci – 10 000 z

zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

 1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie ( umw ) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego po zmianach przedstawia

zacznik nr 4 do niniejszej uchway.

5. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy na koniec 2008 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 5 i nr 5a do niniejszej uchway.


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski
lp.zacznik:
1zal. nr 1 99.pdf
2zal. nr 2 99.pdf
3zal. nr 3 dotacje podmiotowe.pdf
4zal.nr 4 dotacje z jst.pdf
5zal.nr 5 prognoza kwoty dlugu.pdf
6zal. nr 5a sytuacja finanowa Miasta Braniewa.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/99/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.03.2008, 12:17 CETWprowadzenie informacji Uchwała Nr XV/99/08 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.