Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > IX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 października 2007 r. > Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477716
  Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Uchwaa Nr IX/56/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 padziernika 2007r

w sprawie udzielenia bonifikaty przy przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci

Na podstawie art.68 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz.2603, z pn. zm.) w zwizku z art.4 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci (Dz.U.Nr 175 poz.1459) uchwala si, co nastpuje


1.

  1. Wyraa si zgod na udzielenie bonifikaty w wysokoci 95% od opat za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci spdzielniom mieszkaniowym w zwizku z ustanowieniem na rzecz czonkw spdzielni odrbnej wasnoci lokali lub przeniesieniem na czonkw spdzielni wasnoci lokali lub domw jednorodzinnych, jeeli przedmiotem jest nieruchomo zabudowana, wykorzystywana wycznie na cele mieszkaniowe.

  2. Bonifikata, o ktrej mowa w ust.1, nie dotyczy udziaw w nieruchomociach gruntowych przynalenych do lokali uytkowych oraz udziaw w nieruchomociach wykorzystywanych na cele inne ni mieszkaniowe.


2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.11.2007, 11:52 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.