Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > IX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 października 2007 r. > Uchwała Nr IX/54/07 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477780
  Uchwała Nr IX/54/07 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

 

Uchwaa Nr IX/54/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 padziernika 2007 roku


w sprawie powoania Zespou do przedstawienia opinii o zgoszonych kandydatach na

awnikw.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175 , poz.1457 , z 2006 r. Nr 17 , poz.128 , Nr 181 , poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 ) oraz art.163 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sdw powszechnych / Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz.1787, z 2002 r. Nr 213, poz.1802, Nr 240, poz.2052 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr188, poz. 1838 i Nr 228 poz.2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz.1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i poz.2703, z 2005 r. Nr 13, poz.98, Nr 131 poz.1102, Nr 167 poz.1398, Nr 169, poz.1410, poz.1413 i poz.1417, Nr 178 poz.1479 i Nr 249 poz.2104, z 2006 r. Nr 144 poz.1044 i Nr 218 poz.1592 i z 2007 r. Nr 73, poz. 484 / Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:

1

Powouje si Zesp do przedstawienia opinii o zgoszonych kandydatach na awnikw do

sdw powszechnych na kadencj 2008 – 2011 w skadzie:

1. Drozdowska Maria

2. Frckiewicz Dariusz

3. Schulz Dariusz

4. Smooski Zygmunt

5. liwiak Piotr

2


Zadaniem Zespou jest przedstawienie Radzie Miejskiej w Braniewie najpniej na sesji w miesicu padzierniku 2007 r. opinii o zgoszonych kandydatach na awnikw :

1) do Sdu Rejonowego w Braniewie;

2) do Sdu Okrgowego w Elblgu .

3


Traci moc Uchwaa Nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie

powoania zespou opiniujcego kandydatw na awnikw .


4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr IX/54/07 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.11.2007, 11:50 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr IX/54/07 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.