Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 czerwca 2007 r. > Uchwała Nr VIII/42/07 w sprawie: uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503705
  Uchwała Nr VIII/42/07 w sprawie: uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa

 

Uchwaa Nr VIII/42/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw na terenie Gminy Miasta Braniewa

Na podstawie art. 19 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw - tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) uchwala si, co nastpuje:


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKW

ROZDZIA I

PRZEPISY OGLNE

1.

Regulamin okrela zasady zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw realizowanego na terenie Gminy Miasta Braniewa w tym prawa i obowizki "Wodocigw Miejskich" Spki z o.o. w Braniewie oraz odbiorcw usug.

2. Uyte w regulaminie okrelenia oznaczaj:

1/ ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym
odprowadzaniu ciekw ( Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ),

2/ odbiorca - kady kto korzysta z usug wodocigowo - kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw na podstawie

pisemnej umowy ze Spk,

3/ Spka - "Wodocigi Miejskie" Spka z o.o. w Braniewie

4/ osoba ubiegajca si o przyczenie do sieci - osoba prawna lub fizyczna, wyraajca wol przyczenia nieruchomoci do sieci wodocigowo - kanalizacyjnej,

5/ umowa - to pisemne zobowizanie pomidzy Spk , a odbiorc w zakresie zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw,

6/ wodomierz gwny - przyrzd pomiarowy mierzcy ilo pobranej wody znajdujcy si

na kadym przyczu wodocigowym,

7/ wodomierz - przyrzd pomiarowy zainstalowany na wewntrznej instalacji wodocigowej
obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

8/ dodatkowy wodomierz - przyrzd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem gwnym
sucy do okrelenia iloci wody bezpowrotnie zuytej,

9/ okres obrachunkowy - okrelony w umowie okres rozlicze za usugi dostawy wody
i odprowadzania ciekw,
ROZDZIA II

MINIMALNY POZIOM USUG WIADCZONYCH PRZEZ SPӣK W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKW

3.

Minimaln ilo dostarczanej wody oraz cel jej poboru okrela umowa zawierana przez Spk z odbiorc.

4.

Spka dostarcza wod i odprowadza cieki zapewniajc zdolno posiadanych urzdze, w szczeglnoci:

1/ dostarcza wod do nieruchomoci, w sposb cigy i niezawodny, o parametrach zgodnych z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dn.29 marca 2007r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi ( Dz.U z 2007r. Nr 61 poz.417 ).

2/ zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie cinienie wody, o wielkoci wynikajcej
z warunkw technicznych przyczenia ( minimalne cinienie utrzymywane w miejscu przyczenia do sieci wodocigowej wynosi okoo 0,21 MPa ),

3/ odbiera cieki w sposb cigy, o stanie i skadzie zgodnym z aktualnie obowizujcymi
przepisami : ( BZT5 – 500mgO2/dm3; CHZT – 1000mgO2/dm3; zawiesina oglna – 300mg/dm3; pH – 6,5-9,5; Azot oglny – 120mgN/dm3; Azot amonowy – 80mgNH4/dm3; Fosfor – 15mgP/dm3 ) w iloci okrelonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyczenia nieruchomoci ( przy braku urzdzenia pomiarowego ilo ciekw jest rwna iloci pobranej wody ),

4/ okrela dopuszczalne wskaniki zanieczyszcze odbieranych ciekw, a take kontroluje, czy jako przyjmowanych ciekw jest zgodna z obowizujcymi przepisami,

5/ dokonuje na wasny koszt niezbdnych napraw urzdze wodocigowych i
kanalizacyjnych bdcych w jego posiadaniu, za wyjtkiem usuwania uszkodze
powstaych z winy odbiorcy,

6/ dokonuje na wasny koszt niezbdnych napraw przyczy bdcych w jego posiadaniu, za wyjtkiem usuwania uszkodze powstaych z winy odbiorcy,

7/ buduje urzdzenia wodocigowe i urzdzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikajcym z
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

8/ instaluje u odbiorcy na wasny koszt wodomierz gwny po odbiorze technicznym
przycza i zawarciu umowy,

9/ ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza gwnego,

10/ informuje Burmistrza Miasta Braniewa raz na kwarta o jakoci wody przeznaczonej do
spoycia przez ludzi.

5.

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wod i odprowadzanie ciekw w sposb nie powodujcy pogorszenia jakoci usug wiadczonych przez Spk oraz nie utrudniajcy dziaalnoci, w szczeglnoci:

1/ wykorzystujc pobieran wod oraz wprowadzajc cieki w celach okrelonych w umowie i warunkach przyczenia nieruchomoci,

2/ uytkujc wewntrzn instalacj wodocigow, w sposb eliminujcy moliwo
wystpienia skaenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek
cofnicia si wody z wewntrznej instalacji wodocigowej, powrotu ciepej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3/ zapewniajc niezawodne dziaanie wodomierzy i urzdze pomiarowych
poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
skutkami niskich temperatur, a take prawidowe utrzymanie studzienki czy te
pomieszczenia, w ktrych s zamontowane oraz zabezpieczenie przed dostpem osb nieuprawnionych,

4/ informujc Spk o wasnych ujciach wody, w celu prawidowego ustalenia opat za
odprowadzanie ciekw,

5/ uytkujc wewntrzn instalacj kanalizacyjn, w sposb nie powodujcy zakce
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

7/ informujc Spk o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci ciekw odbiegajcych od
warunkw umowy,

8/ umoliwiajc osobom upowanionym przez Spk prawo wstpu na teren nieruchomoci i do pomieszcze w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

9/ zawiadamiajc Spk o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza gwnego
lub urzdzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb,

10/ informujc Spk o zmianach stanu prawnego nieruchomoci,

11/ powiadamiajc Spk o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewntrznych
ktre mog mie wpyw na dziaanie sieci,

12/ udostpniajc nieodpatnie Spce miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomoci odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodocigowej.

ROZDZIA III

SZCZEGӣOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMW Z ODBIORCAMI

6.

Postanowienia umowy nie mog narusza praw i obowizkw stron wynikajcych z przepisw ustawy, przepisw wykonawczych oraz postanowie niniejszego regulaminu.

7.

 1. Spka zawiera umow na pisemny wniosek przyszego odbiorcy, po spenieniu przez
  niego warunkw technicznych przyczenia oraz okazaniu tytuu prawnego do nieruchomoci.

 2. Umowa moe by zawarta z osob, ktra korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym
  stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z nieruchomoci.

8.

 1. Umowa okrela obowizki stron w zakresie utrzymania przyczy oraz zasad usuwania ich
  awarii.

 2. W przypadku gdy przycza s w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialno Spki za
  zapewnienie cigoci i jakoci wiadczonych usug jest ograniczona do posiadanych przez
  ni urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych.

 3. Umowa okrela miejsce wykonywania usugi dostawy wody i odbioru ciekw.

 4. W umowach dotyczcych odprowadzania ciekw dostawca uwzgldnia postanowienia
  wynikajce z rozporzdzenia ministra waciwego do spraw gospodarki przestrzennej

i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

9.

 1. Umowa moe by zawarta z osobami korzystajcymi z lokali na wniosek waciciela lub
  zarzdcy budynku wielolokalowego.

 2. Wniosek o ktrym mowa w ust. 1 zawiera:


1) okrelenie osb korzystajcych z lokali, w tym okrelenie rodzaju tytuu prawnego do
zajmowanego lokalu wraz ze zgod takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon
wasnorcznym podpisem,

2)owiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osb korzystajcych z lokali o zasadach
rozliczania rnic oraz o obowizku ponoszenia na rzecz Spki dodatkowych opat.


 1. Do wniosku docza si schemat wewntrznej instalacji wodocigowej w budynku
  wielolokalowym za wodomierzem gwnym.

 2. W terminie 14 dni od dnia zoenia kompletnego wniosku, Spka jest zobowizana wyda

informacj techniczn okrelajc wymagania techniczne.

10.

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokrelony lub okrelony.

 2. Zmiana warunkw umowy nastpuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu
  do umowy na pimie, pod rygorem niewanoci.

 3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotyczca taryfy lub adresu do
  korespondencji.

11.

1. Umowa moe by rozwizana przez kad ze stron za uprzednim jednomiesicznym okresem wypowiedzenia dokonanym w kadym czasie, przez zoenie owiadczenia woli

w siedzibie Spki lub przesania pisemnego owiadczenia listem poleconym.

 1. Umowa moe by rozwizana w drodze porozumienia stron.

 2. Umowa wygasa w przypadku mierci odbiorcy bdcego osob fizyczn lub ogoszenia
  upadoci strony.

12.

Po rozwizaniu lub wyganiciu umowy Spka dokonuje zamknicia przycza wodocigowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz gwny.

ROZDZIA IV


SPOSOBY ROZLICZE W OPARCIU O CENY I STAWKI OPAT USTALONE W TARYFACH


13.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw s prowadzone przez Spk z odbiorcami usug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek opat oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzonych ciekw, przy czym odbiorca jest zobowizany do zapaty w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu faktury.


14.

 1. Ilo dostarczonej wody ustala si na podstawie odczytu wodomierza gwnego.

 2. W przypadku zawarcia umw z osobami korzystajcymi z lokali w budynkach
  wielolokalowych, ilo dostarczonej wody ustala si na podstawie wodomierzy
  zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzgldnieniem rnicy
  wynikajcej pomidzy odczytem wodomierza gwnego a sum wskaza wodomierzy
  odczytanych przy punktach czerpalnych.

 3. W przypadku awarii wodomierza gwnego ilo pobranej wody ustala si na podstawie redniego zuycia wody w okresie 3 miesicy przed stwierdzeniem jego niesprawnoci.

15.

 1. Ilo odprowadzonych ciekw ustala si na podstawie wskaza urzdze pomiarowych.

 2. W razie braku urzdze pomiarowych ilo odprowadzonych ciekw ustala si jako rwn iloci dostarczonej wody przez Spk z uwzgldnieniem poboru wody z innych rde.

16.

W rozliczeniach iloci odprowadzanych ciekw ilo bezpowrotnie zuytej wody uwzgldnia si wycznie w przypadkach, gdy wielko jej zuycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy.

17.

 1. Strony okrel w umowie okres obrachunkowy, sposb uiszczania opat oraz skutki
  niedotrzymania terminu zapaty.

 2. Wniesienie przez odbiorc reklamacji co do wysokoci faktury nie wstrzymuje obowizku
  uregulowania nalenoci.

18.

Odbiorca reguluje nalenoci za dostarczon wod i odprowadzone cieki na podstawie faktur wystawionych przez Spk w okresach obrachunkowych okrelonych w umowie.
ROZDZIA V

WARUNKI PRZYCZANIA DO SIECI

19.

 1. Przyczenie nieruchomoci do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej odbywa si na
  wniosek osoby ubiegajcej si o przyczenie.

 2. Spka po otrzymaniu wniosku okrela warunki techniczne przyczenia do posiadanej
  sieci.

 3. Warunkiem przystpienia do wykonania robt przyczeniowych jest wczeniejsze
  uzgodnienie dokumentacji technicznej ze Spk.

 4. Przed zawarciem umowy Spka dokonuje odbioru technicznego wykonanego przycza w
  formie protokou odbioru celem stwierdzenia, czy zostay spenione warunki techniczne.

 5. Umowa okreli zakres utrzymywania przyczy przez Spk.

20.

Z wnioskiem o wydanie warunkw technicznych przyczenia do sieci wodocigowej i kanalizacyjnej moe wystpowa osoba posiadajca tytu prawny do korzystania z nieruchomoci, ktra ma by podczona do sieci.

21.

1. Wniosek o wydanie warunkw technicznych przyczenia do sieci wodocigowej i
kanalizacyjnej powinien w szczeglnoci zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) okrelenie:

 1. rodzaju i parametrw instalacji odbiorczych,


 1. charakterystyki zuycia wody,

 2. rodzaju i iloci, a w przypadku przemysowych odbiorcw usug rwnie
  jakoci odprowadzanych ciekw,

 3. przeznaczenia wody,

3). informacje okrelajce charakterystyk techniczn obiektu, do ktrego bdzie

dostarczana woda, w szczeglnoci:

 1. powierzchni uytkow i rodzaj lokali (mieszkalne, uytkowe) w
  budynkach zasilanych w wod,

 2. wyposaenie lokali i obiektw w urzdzenia zuywajce wod i
  odprowadzajce cieki,

4) proponowany termin rozpoczcia poboru wody.

2. Do wniosku, o ktrym mowa w ust.l, osoba ubiegajca si o przyczenie do sieci,
powinna zaczy:

 1. dokument potwierdzajcy tytu prawny do korzystania z nieruchomoci, ktrej dotyczy
  wniosek,

 2. map sytuacyjn, okrelajc usytuowanie nieruchomoci, o ktrej mowa w ust.l,
  wzgldem istniejcych sieci wodocigowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektw i
  urzdze uzbrojenia terenu.

22.

1. Spka okrela warunki przyczenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie duszym ni 30 dni od dnia zoenia wniosku. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach termin ten moe ulec przedueniu.

 1. Warunki przyczenia s wane dwa lata od ich okrelenia.

 2. Warunki przyczenia powinny okrela w szczeglnoci:


 1. miejsca i sposb przyczenia sieci wodocigowej i kanalizacyjnej z instalacjami
  odbiorcy,

 2. wymagania dotyczce:


 1. miejsca zainstalowania wodomierza gwnego,

 2. miejsca zainstalowania urzdzenia pomiarowego,

 3. jakoci odprowadzanych ciekw,

3) termin wanoci warunkw przyczenia.

23.

Warunkiem przystpienia do wykonania przycza jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej ze Spk w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spenienie innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunkw.

24.

 1. Spka ma prawo odmwi przyczenia do sieci jeeli przycze zostao wykonane
  niezgodnie z wydanymi warunkami przyczenia.

 2. Spka moe odmwi wydania warunkw technicznych, jeeli nie posiada technicznych
  moliwoci przyczenia, z zastrzeeniem 25.

25.

Jeeli z wieloletnich planw rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegajca si o przyczenie wyraa wol budowy tych urzdze, gmina moe zawrze z tak osob umow o wspln realizacj inwestycji. Po zawarciu umowy, Spka okreli warunki techniczne przyczenia.

ROZDZIA VI

TECHNICZNE WARUNKI OKRELAJCE MOLIWO DOSTPU DO USUG WODOCIGOWO-KANALIZACYJNYCH


26.

 1. W przypadku wyraenia woli dostpu do usug wodocigowych osoba ubiegajca si o przyczenie do sieci jest zobowizana do zapewnienia moliwoci odcicia wody do kadego z projektowanych przyczy oraz przygotowania studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza.

 2. W przypadku wyraenia woli dostpu do usug kanalizacyjnych osoba ubiegajca si o przyczenie do sieci jest zobowizana do zapewnienia moliwoci kontroli jakoci dostarczanego cieku z kadego projektowanego przycza a w przypadku zakadu przemysowego do zamontowania urzdzenia pomiarowego (w uzasadnionych sytuacjach naley przewidzie konieczno montau szafy do automatycznego poboru prbek cieku ).


27.

Potencjalni odbiorcy mog uzyska informacje dotyczce dostpnoci do usug:

1/ w Urzdzie Miasta w Braniewie, ktry udostpnia nieodpatnie do wgldu:

a) studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy regulamin,

2/ W siedzibie Spki, ktra udostpnia nieodpatnie do wgldu:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) niniejszy regulamin,

c) aktualnie obowizujce taryfy cen i stawek opat,

d) jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu

ciekw ( Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 ) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej

podstawie.

ROZDZIA VII

SPOSB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ SPӣK WYKONANEGO PRZYCZA28.

1 Inwestor skada w siedzibie Spki pisemne zlecenie na przeprowadzenie czynnoci

odbioru urzdze wod.-kan., o ktrych budowie powiadomi przed rozpoczciem

prac.

2. Przed przyczeniem do sieci Spka dokonuje odbioru technicznego wykonanych

przyczy.

3.Odbir techniczny skada si z dwch etapw: czciowego i kocowego.

4. Jeeli warunki techniczne obejmoway rwnie obowizek wybudowania przez

przyszego Odbiorc urzdze wodocigowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem

przystpienia do odbioru przycza jest wczeniejszy odbir tych urzdze.


29.

1.Odbir techniczny czciowy polega na:

1) kontroli zgodnoci wykonania robt z wydanymi warunkami technicznymi i

uzgodnion dokumentacj projektow lub projektem budowlano-wykonawczym.
Kontrol przeprowadza si poprzez ogldziny w otwartym wykopie i sprawdzenie

szkicu polowego wykonanego przez uprawnionego geodet.
2) kontroli wykonania prby cinieniowej dla przewodw cinieniowych oraz prby

szczelnoci dla przewodw grawitacyjnych.
2. Potwierdzeniem wykonania odbioru czciowego jest protok odbioru czciowego.

Wzr protoku odbioru czciowego ustala Spka.


30.

1. Odbir kocowy polega na sprawdzeniu przez Spk (po zakoczeniu

budowy) elementw uzbrojenia, ktre nie ulegaj zakryciu tj. studzienki, zasuwy

domowe, nawiertki, podejcie wodomierzowe, tabliczki informacyjne oraz

kompletnoci zaczonej dokumentacji w postaci:
1) operatu geodezyjnego zarejestrowanego w Orodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Braniewie,
2) pozytywnych wynikw bada wody przeprowadzonych przez waciwy organ

Pastwowej Inspekcji Sanitarnej z klauzul stwierdzajc dopuszczenie przewodu

wodocigowego do eksploatacji.

2. Potwierdzeniem wykonania odbioru kocowego jest protok odbioru kocowego.
Wzr protokou odbioru kocowego ustala Spka.


ROZDZIA VIII

SPOSB POSTPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIGOCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ CIEKW


31.

O przewidywanych zakceniach w realizacji usug zaopatrzenia w wod lub odprowadzania ciekw Spka winna uprzedzi Odbiorcw w sposb zwyczajowo przyjty tj. w lokalnej prasie, na tablicy ogosze w budynku Odbiorcy lub w innej formie.

32.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obnieniu jej jakoci Spka powinna poinformowa Odbiorcw w sposb zwyczajowo przyjty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

33.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczajcej 8 godzin Spka zapewnia zastpczy punkt poboru wody przy ul. Olsztyskiej 10 lub dostarcza wod Odbiorcom beczkowozem przystosowanym specjalnie do tego celu.

34.

Spka ma prawo ograniczy lub wstrzyma wiadczenie usug wycznie z wanych powodw, w szczeglnoci jeeli jest to uzasadnione potrzeb ochrony ycia lub zdrowia ludzkiego, rodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpoarowymi, a take przyczynami technicznymi.

ROZDZIA IX

STANDARDY OBSUGI ODBIORCW USUG A W SZCZEGLNOCI SPOSOBY ZAATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZCYCH W SZCZEGLNOCI ZAKCE W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU CIEKW

35.

1 .Spka zobowizana jest do udzielenia odbiorcom usug informacji dotyczcych

wystpujcych zakce zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw oraz awarii urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych.

2.Wstrzymanie zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw moe nastpi bez uprzedniego zawiadomienia odbiorcw w przypadkach, gdy wystpuj warunki stwarzajce zagroenie dla ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemoliwiajce wiadczenia usug, w szczeglnoci gdy:

1) z powodu nagej awarii sieci nie ma moliwoci prowadzenia zaopatrzenia w
wod lub odprowadzania ciekw,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie zagroenie dla ycia, zdrowia
lub rodowiska,

 1. O przerwach w dostawie wody wynikajcych z planowanych prac konserwacyjno-
  remontowych Spka powiadomi odbiorc najpniej na dwa dni przed jej planowanym
  terminem.

 2. W przypadku, gdy planowa przerwa bdzie trwaa duej ni 12 godzin, naley o niej

powiadomi odbiorcw minimum na 7 dni przed wystpieniem przerwy. W takim

przypadku Spka zapewni zastpczy punkt poboru wody.

 1. O przerwach w wiadczeniu usug, o ktrych mowa w ust.3 i 4 Spka zawiadamia

pisemnie zarzdc lub waciciela nieruchomoci, a w przypadku budynku

wielolkalowego zamieszcza pisemn informacj na klatce schodowej.


36.

Spka zobowizana jest do udzielania na danie odbiorcw informacji w zwizku z niedotrzymaniem cigoci usug moliwie niezwocznie, nie pniej jednak ni w cigu 7 dni.

37.

 1. Odbiorca usug ma prawo zgaszania reklamacji dotyczcych iloci i jakoci wiadczonych
  usug oraz wysoko opat za usugi.

 2. Reklamacje, o ktrych mowa w ust.l, wnoszone s na pimie osobicie przez
  zainteresowanego w siedzibie Spki, listem poleconym lub za pomoc poczty
  elektronicznej.

 3. Spka zobowizana jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie zaatwienia
  reklamacji w terminie 14 dni od daty wpywu. Termin ten moe ulec przedueniu, jeeli
  istnieje konieczno przeprowadzenia szczegowego postpowania wyjaniajcego.


ROZDZIA X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOAROWE

38.

 1. Jednostki stray poarnej prowadzce dziaania przeciwpoarowe na obszarze

Gminy Miasta Braniewa uprawnione s do poboru wody z hydrantw Spki na

nastpujcych warunkach :

1) pobr wody dla wozw straackich odbywa si bdzie w pierwszej

kolejnoci z hydrantw zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez

Spk w umowie zawartej pomidzy Spk a jednostk stray

poarnej;

2) w uzasadnionych podczas dziaa przeciwpoarowych przypadkach

jednostka stray poarnej moe pobra wod z innych hydrantw ni okrelone

w punkcie poprzedzajcym;

3)jednostka stray poarnej zobowizana jest do :

a/ prowadzenia ewidencji miejsc, w ktrych zostaa pobrana woda oraz iloci

pobranej wody z hydrantw Spki,

b/ niezwocznego zawiadamiania Spki o dokonanym poborze wody z

hydrantw, o ktrych mowa w pkt 2,

c/ skadania Spce w terminie do 14 dni po upywie kwartau zestawienia

dotyczcego miejsc poboru wody i iloci pobranej wody z hydrantw

Spki.39.


 1. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpoarowe nastpuje na podstawie umowy zawieranej pomidzy Gmin Miasta Braniewa, Spk i jednostk stray poarnej.

2. Naleno za wod pobran na cele przeciwpoarowe reguluje Gmina Miasta Braniewa.

ROZDZIA XI

POSTANOWIENIA KOCOWE

40.

W sprawach nieobjtych niniejszym regulaminem obowizuj przepisy prawa, a w szczeglnoci przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

41

Traci moc uchwaa nr XXXVI/201/06 z dnia 15 marca 2006r w sprawie regulaminu dostawy wody i odprowadzania ciekw na terenie Gminy Miasta Braniewa ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2006r nr 58 poz. 1093 ).

42

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 - tu dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko - Mazurskiego.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VIII/42/07 w sprawie: uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.07.2007, 14:44 CESTwprowadzenie informacji -Uchwała Nr VIII/42/07 w sprawie: uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.