Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 czerwca 2007 r. > Uchwała Nr VIII/39/07 w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2015 ”. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503769
  Uchwała Nr VIII/39/07 w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2015 ”.

 

Uchwaa Nr VIII/39/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 czerwca 2007 r.


w sprawie przyjcia do realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin na lata 2007-2015 ”.


Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn.; Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami), Art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z pniejszymi zmianami) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


Przyjmuje si do realizacji ,, Gminny program systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin na lata 2007-2015 ”, stanowicy zacznik do niniejszej uchway .


2


Wykonanie uchway powierza si Dyrektorowi Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie.


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Uzasadnienie


Zgodnie z Art. 17 ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (Dz. U. nr 62 poz. 593 z pniejszymi zmianami) do zada wasnych gminy o charakterze obowizkowym naley tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin. W roku 1999 system pomocy dziecku i rodzinie zosta zreformowany. Reformy w tej dziedzinie byy konsekwencj ratyfikowania przez Polsk w dniu 7 lipca 1991 roku Konwencji Praw Dziecka. Prace nad projektem (z polskiej inicjatywy) Komisja Praw Dziecka ONZ rozpocza w 1978 roku. Ostateczny tekst Konwencji Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych uchwalio 12 listopada 1989 roku. Dokument ten jest aktem prawa midzynarodowego, ktry w sposb wszechstronny i kompleksowy ujmuje problematyk praw dziecka. Konwencja jest nazywana wiatow Konwencj Dziecka.

Decentralizacja funkcji spoecznych pastwa zwizana z przedmiotow reform wprowadzia zasadnicze zmiany funkcjonowania w Polsce systemu opieki nad dzieckiem i rodzin.

W wyniku tych zmian opieka nad dzieckiem i rodzin staa si integraln czci szerokiego systemu pomocy spoecznej, w ktrym gminie powierzono zadanie zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci mieszkajcych na jej terenie.

Nowe zjawiska spoeczne wymagaj przede wszystkim diagnozy, w pierwszym rzdzie opisu i wyjanienia mechanizmw, uwarunkowa i skutkw, w dalszej kolejnoci pojawia si potrzeba planowania, prognozowania ich rozwoju i monitorowania.

Program jest wic instrumentem umoliwiajcym podejmowanie decyzji zarwno w najbliszym okresie, jak i w odlegej perspektywie. Zasady realizacji dugofalowej polityki profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin okrelaj cele strategiczne i zadania zwizane z ich realizacj. Dziaania i decyzje zarwno w najbliszym okresie, jak i w dalszym powinny by podejmowane na podstawie niniejszego programu.

Jest to o tyle wane, e przyjcie przez samorzd gminy lokalnego programu stanowi bdzie niejednokrotnie niezbdny warunek w procesie pozyskiwania rodkw zewntrznych (np. z Europejskiego Funduszu Spoecznego)na realizacj zada w tym zakresie. W oparciu o przedmiotowy dokument , z tej moliwoci skorzysta mog zarwno instytucje dziaajce w sferze pomocy rodzinom jak, i organizacje pozarzdowe.lp.zacznik:
1Uchwała nr VIII-39-07 z 27 czerwca 2007 r- program..doc
2schemat nr1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VIII/39/07 w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2015 ”.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.07.2007, 14:36 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VIII/39/07 w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2015 ”.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.