Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Braniewskie Centrum Kultury > Ogłoszenia > Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527135
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

 


DYREKTOR


BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BRANIEWIE

OGASZA NABR NA STANOWISKO GWNEGO KSIGOWEGO

14-500 Braniewo ul: Katedralna 9

Tel/fax 0 55/6442605 055/6443635

Liczba etatw : 1


Miejsce wykonywania pracy :

Braniewskie Centrum Kultury ul. Katedralna 9


Od kandydata na stanowisko Gwnego Ksigowego oczekujemy wykonywania nastpujcych czynnoci:


1. Prowadzenie rachunkowoci Braniewskiego Centrum Kultury.

2. Wykonywanie dyspozycji rodkami pieninymi.

3. Kontrola zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych.

4. Kontrola kompletnoci i rzetelnoci dokumentw dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych.


Wyksztacenie :

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 art. 45 ust z dnia 30.06.2005r)


1.Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wysze studia zawodowe, uzupeniajce ekonomiczne studia magisterskie i posiadanie najmniej 3-letniej praktyki w ksigowoci

2.redni, policealn lub pomaturaln szko zawodow o kierunku rachunkowo i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w ksigowoci.


3. Wpis do rejestru biegych rewidentw na podstawie odrbnych przepisw,

  

4. wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajce do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych lub certyfikat ksigowy, wydane na podstawie odrbnych przepisw.


Wymagania konieczna :


Gwnym ksigowym moe by osoba ktra :


 1. Ma obywatelstwo polskie,

 2. Ma pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta w peni z praw publicznych

 3. Nie bya karana za przestpstwa popenione umylnie

 4. Nie bya prawomocnie skazana za przestpstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo karno-skarbowe,

 5. Cieszy si nieposzlakowan opini,

 6. Posiada stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na stanowisku.


Wymagania podane :


 1. Dowiadczenie w pracy na stanowisku gwnego ksigowego w jednostce budetowej lub dugoletnia praktyka w ksigowoci budetowej.

 2. Bardzo dobra znajomo rachunkowoci budetowej.

 3. Samodzielno i komunikatywno.

 4. Umiejtno korzystania z podstawowych urzdze informatycznych:

- znajomo obsugi komputera w rodowisku Windows

- znajomo programu finansowo-ksigowego


Oferty osb przystpujcych do konkursu powinny zawiera :


 1. yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajcy w szczeglnoci informacje o stau pracy, C.V. ; podanie.

 2. Dokumenty potwierdzajce posiadanie wymaganego wyksztacenia i stau pracy.

 3. Zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych wykonywania pracy na stanowisku gwnego ksigowego.

 4. Owiadczenie, e kandydat nie by karany za przestpstwo popenione umylnie oraz nie toczy si przeciwko niemu postpowanie karne.

 5. Owiadczenie, e kandydat nie by karany zakazem penienia funkcji kierowniczych zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi.

 6. Owiadczenie, e kandydat wyraa zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko gwnego ksigowego.

 7. Inne dokumenty powiadczajce posiadanie umiejtnoci wymaganych przez pracodawc okrelonych powyej.


Oferta powinna by umieszczona w zamknitej kopercie z dopiskiem „KANDYDAT NA STANOWISKO GWNEGO KSIGOWEGO”

Dokumenty naley zoy w sekretariacie Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie ul. Katedralna 9 pokj Nr 9 w terminie 14 dni od ukazania si ogoszenia.


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, o terminie i miejscu przeprowadzenia postpowania konkursowego kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.


Wszelkich informacji dodatkowych udziela kierownik artystyczny BCK – Magorzata Stempliska tel. 55/6442605 w godzinach 8.00 – 16.00

 

 

Lista kandydatw speniajcych wymagania formalne okrelone w ogoszeniu o naborze kandydatw na stanowisko gwnego ksigowego w Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie

 

1.        Agnieszka Jodko zam. Braniewo

 

 

Braniewo 19.06.2007

 

INFORMACJA

 

z przeprowadzonego naboru na stanowisko gwnego ksigowego.

Dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie dokona wyboru kandydata na stanowisko gwnego ksigowego, ktr zostaa Pani Agnieszka Jodko zam. Braniewo

 

Analizujc dostarczone dokumenty Dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie stwierdza, e Pani Agnieszka Jodko posiada wysze wyksztacenie kierunkowe, wymagany sta pracy oraz wystarczajce dowiadczenie, a take posiada biego w obsudze w pracy programw komputerowych wymienionych w ogoszeniu.

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.04.2014, 13:45 CESTzmiana uprawnień
15.03.2012, 14:33 CETzmiana uprawnień
10.07.2007, 07:58 CESTwprowadzenie informacji -lista kandydatów oraz informacja o wyborze
05.06.2007, 12:28 CESTwprowadzenie informacji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.