Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Nieruchomości > Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców i dzierżawców Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535154
  Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców i dzierżawców

Sprzeda lokali mieszkalnych i uytkowych stanowicych wasno gminy na rzecz ich najemcw i dzierawcw

Wymagane dokumenty :

Wniosek o nabycie nieruchomoci lokalowej .

Opaty :

Od wniosku nie pobiera si opaty skarbowej.

Nabywca ponosi koszty zwizane z przygotowaniem lokalu do sprzeday tj. :

- koszty wyceny nieruchomoci lokalowej ,

- koszty wypisu z ewidencji gruntw ,

- cen nabycia nieruchomoci lokalowej , ktr naley wpaci nie pniej ni do dnia spisania umowy notarialnej nabycia lokalu ,

- koszty sporzdzenia aktu notarialnego .

Miejsce zoenia dokumentw :

Sekretariat Urzdu Miasta w Braniewie pok. nr 16

Termin i sposb zaatwiania sprawy:

Wydzia Mienia Komunalnego i Architektury po otrzymaniu wniosku podejmuje czynnoci niezbdne do sprzeday lokalu , wystpuje o informacje do innych jednostek , sprawdza ksig wieczyst , zleca rzeczoznawcy majtkowemu wycen nieruchomoci lokalowej wraz z wykonaniem inwentaryzacji lokalu , celem wydania przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zawiadczenia o jego samodzielnoci. Burmistrz Miasta Braniewa wydaje zarzdzenie o przeznaczeniu nieruchomoci lokalowej do sprzeday i podaje do publicznej wiadomoci na okres 21 dni wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday . Wykazy nieruchomoci wywieszane s na tablicach ogosze w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa oraz na terenia miasta , a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu ogasza si w prasie lokalnej oraz podaje si w BIP Urzdu Miasta Braniewa . Po upywie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone s z nabywc rokowania. Nastpnie jeeli nie zostay zoone w terminie okrelonym w wykazie (6 tygodni liczc od dnia wywieszenia wykazu) wnioski osb ktrym przysuguje roszczenie o nabycie nieruchomoci lokalowych zamieszczonych w wykazie , zawierana jest umowa notarialna .

Termin zaatwiania wnioskw o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzeday wynosi okoo 3 miesicy.

Jednostka odpowiedzialna :

Wydzia Mienia Komunalnego

pok. nr 26

tel. (55) 644-01-10

Dodatkowe informacje :

1.Pierwszestwo w nabyciu nieruchomoci lokalowej przysuguje najemcom jeeli najem zosta nawizany na czas nieoznaczony.

2.Lokale sprzedawane s na zasadach okrelonych w uchwale Nr XXV/120/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29.12.2004r. w sprawie ustalenia pierwszestwa w nabyciu lokali i wyraenia zgody dla Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych najemcom tych lokali.

3.Stosuje si nastpujce formy zapaty ceny sprzeday lokali mieszkalnych po zastosowaniu bonifikaty okrelonej w w/w uchway Rady Miejskiej w Braniewie - jednorazow lub rataln ,

Podstawa prawna

Art. 34 ust.1 pkt. 3 i ust. 6 , art.37 ust. 2 pkt. 1 i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. DZ.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z pn. zm.)

Ustanowienie odrbnej wasnoci lokali w domach wielolokalowych wchodzcych w skad nieruchomoci dokonuje si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 z pn. zm.)

Uchwaa Nr XXV/120/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalania pierwszestwa w nabywaniu lokali i wyraenia zgody dla Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych .

Wycig z uchway Nr XXVI/120/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004r

dotyczcej zasad udzielania bonifikaty i warunkw patnoci przy nabywaniu lokali mieszkalnych :

1. wprowadza si bonifikat przy sprzeday lokali mieszkalnych stanowicych mieszkaniowy zasb Gminy Miasta Braniewa w wysokoci :

a) 85% wartoci lokalu

b) 25% wartoci lokalu w odniesieniu do mieszka w budynkach nowych.

Budynki nowe” oznaczaj budynki nowo wybudowane i budynki po remoncie kapitalnym przez okres 7 lat od daty przekazania ich do uytku.

c) 15% wartoci lokalu w odniesieniu do domw jednorodzinnych.

d) w budynkach wsplnot mieszkaniowych oraz w budynkach, w ktrych wacicielem wszystkich lokali mieszkalnych jest Gmina Miasta Braniewa, przy jednoczesnej sprzeday wszystkich lub pozostaych do sprzeday lokali, bonifikat okrelon w lit. a) i b) zwiksza si dodatkowo o 10%.

2. Kupujcemu majcemu uprawnienia do zniek lub ulg w cenie zakupu lokalu mieszkalnego okrelonych w odrbnych przepisach stosuje si bonifikat w wysokoci korzystniejszej dla nabywcy tj. przysugujc bonifikat okrelon w lit. odpowiednio: a), b), c) i d) lub przysugujc bonifikat okrelon w odrbnych przepisach.

3. Cena sprzeday lokali wymienionych w pkt 1 lit. a) patna jest jednorazowo lub maksymalnie w 5 oprocentowanych ratach kwartalnych przy czym pierwsza rata w wysokoci 50% ceny sprzeday patna jest przed spisaniem umowy notarialnej.

4.Cena sprzeday lokali wymienionych w pkt. 1 lit.a) przy zastosowaniu dodatkowej bonifikaty wynikajcej z pkt.1 lit. d) patna jest jednorazowo lub w oprocentowanych ratach przy czym pierwsza rata w wysokoci 50% ceny sprzeday patna jest przed spisaniem umowy notarialnej a pozostae do koca roku kalendarzowego w ktrym nastpia sprzeda lokalu.

5. Cena sprzeday lokali wymienionych w pkt 1 lit. b) patna jest jednorazowo lub maksymalnie w 20 oprocentowanych ratach kwartalnych przy czym pierwsza rata w wysokoci 15% ceny sprzeday patna jest przed spisaniem umowy notarialnej. Dotyczy to rwnie lokali, do ktrych zastosowano dodatkow bonifikat wynikajc z pkt 1 lit. d).

6. Cena sprzeday domw jednorodzinnych wymienionych w ust. 1 pkt c) patna jest jednorazowo lub maksymalnie w 20 oprocentowanych ratach kwartalnych przy czym pierwsza rata w wysokoci 15% ceny sprzeday patna jest przed spisaniem umowy notarialnej.


Wytworzya:
Krystyna Wojciechowicz
2012.02.16lp.zacznik:
1Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego 2015r.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców i dzierżawców”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
02.10.2015, 14:08 CEST
23.04.2012, 10:28 CESTuaktualnienie informacji
07.03.2008, 14:35 CETuaktualnienie informacji
10.01.2007, 12:20 CETuaktualnienie informacji - Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
14.07.2004, 11:02 CESTwprowadzenie informacji - Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.