Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Nieruchomości > Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527173
  Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Dotyczy :

1.Sprzeday nieruchomoci na rzecz jej uytkownika wieczystego.

2. Sprzeday lub oddania w uytkowanie wieczyste nieruchomoci niezbdnych do poprawienia warunkw zagospodarowania nieruchomoci przylegej , jeeli nie mog by zbyte jako odrbna nieruchomo.

3.Sprzeda udziau w nieruchomoci na rzecz innych wspwacicieli nieruchomoci

4. Oddania w uytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem wasnoci budynkw na rzecz osb , ktre byy posiadaczami nieruchomoci stanowicych wasno gminy 5 grudnia 1990r. i pozostay nimi nadal 1 stycznia 1998r.

Wymagane dokumenty :

Osoby ubiegajce si o nabycie nieruchomoci winny zoy pisemny wniosek wskazujc teren na zaczonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzajcymi moliwo nabycia nieruchomoci w drodze bez przetargowej.

Opaty :

1. Od wniosku nie pobiera si opaty skarbowej.

2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomoci do sprzeday (koszty wyceny nieruchomoci , koszty podziau geodezyjnego oraz koszty notarialne ).

3.Cena nieruchomoci , ktr uici naley nie pniej ni do dnia zawarcia umowy przenoszcej wasno lub oddanie w uytkowanie wieczyste.

Miejsce zoenia dokumentw :

Sekretariat Urzdu Miasta w Braniewie pok. nr 16.

Termin i sposb zaatwiania sprawy :

1. Postpowanie w ww. sprawie wszczyna si na wniosek zainteresowanych .

2. Po przeprowadzeniu postpowania wyjaniajcego , ktre polega na uzyskaniu niezbdnych opinii innych jednostek , sprawdzeniu ksigi wieczystej i w razie koniecznoci dokonania podziau geodezyjnego nieruchomoci , zgod na tak form zbycia nieruchomoci wydaje Burmistrz Miasta Braniewa. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena . Burmistrz Miasta Braniewa wydaje zarzdzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomoci do sprzeday lub oddania w uytkowanie wieczyste. Wykazy nieruchomoci wywieszane s na tablicach ogosze w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa oraz na terenie miasta , a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu ogasza si w prasie lokalnej oraz podaje si w BIP Urzdu Miasta Braniewa. Po upywie terminu skadania wniosku przez osoby , ktrym przysuguje pierwszestwo nabycia nieruchomoci ( 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) prowadzone s z nabywc rokowania .

3. Nastpnie zawierana jest umowa notarialna.

4. czny termin postpowania wynosi ok. 6 tygodni, jednake odpowied o moliwoci nabycia nieruchomoci udzielana jest w terminie do 30 dni od daty zoenia wniosku.

Tryb odwoawczy:

Nie przewiduje si trybu odwoawczego , gdy jest to czynno o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku zoenia owiadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydzia Mienia Komunalnego pok. nr 26

tel. (55) 644-01-10

Podstawa prawna:

Art. 32 , art. 34 , art. 37 ust. 2 i 3 , art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 - z pn. zm.)

Uchwaa Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011r. w sprawie okrelenia zasad nabywania , zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony.


Wytworzya:
Krystyna Wojciechowicz
2012.02.16


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.04.2012, 10:31 CESTuaktualnienie informacji
07.03.2008, 14:38 CETuaktualnienie informacji
13.02.2007, 08:00 CETaktualizacja informacji
14.07.2004, 10:47 CESTwprowadzenie informacji - Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bez przetargowej

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.