Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Nieruchomości > Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargu. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503757
  Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargu.

Wymagane dokumenty:

Sprzeda w drodze przetargw nie jest zwizana ze zoeniem wniosku.

Opaty:

Nabywca wyoniony w przetargu ponosi koszty zwizane z przygotowaniem nieruchomoci do sprzeday , tj.

- koszty wyceny nieruchomoci

- koszty wpisu z ewidencji gruntu

- koszty podziau geodezyjnego

- koszty wznowienia znakw granicznych

- koszty sporzdzenia aktu notarialnego

oraz cen nabycia nieruchomoci.

W/w opaty uici naley nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Termin i sposb zaatwiania sprawy :

1. Burmistrz Miasta Braniewa podejmuje decyzj o rozpoczciu procedury sprzeday.

2. Po przeprowadzeniu postpowania wyjaniajcego , ktre polega na uzyskaniu niezbdnych opinii innych jednostek , sprawdzeniu ksigi wieczystej , dokonaniu podziau geodezyjnego nieruchomoci i w razie koniecznoci uzyskania pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej , Burmistrz Miasta wydaje zarzdzenie o przeznaczeniu nieruchomoci do sprzeday i podaje do publicznej wiadomoci na okres 21 dni wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday. Wykazy nieruchomoci wywieszane s na tablicach ogosze w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa oraz na terenie miasta , a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu ogasza si w prasie lokalnej oraz podaje si do BIP Urzdu Miasta Braniewa. Po upywie terminu skadania wnioskw przez osoby , ktrym przysuguje pierwszestwo nabycia nieruchomoci ( 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) ogaszany jest przetarg na sprzeda nieruchomoci .

Ogoszenie o przetargu podaje si do publicznej wiadomoci co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogoszenie o przetargu wywiesza si na tablicach ogosze w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa oraz na terenie miasta a ponadto informuje si o ogoszeniu przetargu w prasie lokalnej, oglnokrajowej w BIP Urzdu Miasta Braniewa .

3. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpacenie wadium w podanej w ogoszeniu wysokoci i terminie.

4. W przetargu mog bra udzia osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemcw (Dz. U. z 1996r. Nr 54 , poz 245 z pn. zm.)

5. Wadium wpacone przez uczestnika , ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nieruchomoci a pozostaym zwraca si przed upywem 3-ech dni od dnia zamknicia przetargu.

6. Uczestnik przetargu zobowizany jest okaza dowd tosamoci oraz dowd wpaty wadium a take penomocnictwo notarialne sporzdzone przez firm , bd osob fizyczn , ktr reprezentuje.

7. Nabywca nieruchomoci zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeday najpniej w cigu 21 dni od dnia rozstrzygnicia przetargu.

8 czny termin postpowania wynosi ok. 6 miesicy, jednake odpowied o moliwoci nabycia nieruchomoci udzielana jest w terminie do 30 dni .

9 . Sprawy z zakresu zbywania nieruchomoci maj charakter spraw cywilnoprawnych. Obowizujce przepisy nie przewiduj wicych terminw na zaatwienie wnioskw.

Tryb odwoawczy:

Uczestnik przetargu moe zaskary czynnoci zwizane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Braniewa. Skarg wnosi si w terminie 7 dni od dnia ogoszenia wyniku przetargu ustnego lub dorczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydzia Mienia Komunalnego

pok. nr 26

tel. (55) 644-01-10

Podstawa prawna:

Dzia II , rozdzia 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z pn. zm.) oraz Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci ( Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z pn. zm.)

Uchwaa Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011r. w sprawie okrelenia zasad nabywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony.


Wytworzya:
Krystyna Wojciechowicz
2012.02.16


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargu.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.04.2012, 10:32 CESTuaktualnienie informacji
07.03.2008, 14:39 CETuaktualnienie informacji
13.02.2007, 08:09 CETaktualizacja informacji
14.07.2004, 10:43 CESTZbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargu.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.