Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 r. > Uchwała Nr VI/22/07 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535049
  Uchwała Nr VI/22/07 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa.

 

Uchwaa Nr VI/22/07

Rada Miejska w Braniewie

Z dnia 28 marca 2007 r.


W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod oraz dla zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie miasta Braniewa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337.) i art.24 ust.1 i 3 oraz ust.10 z dnia 7 czerwca 2001 (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U Nr 123 poz.858) o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw uchwala si co nastpuje:


1

Zatwierdza si taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod oraz dla zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie miasta Braniewa na okres od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r., stanowic zacznik do mniejszej uchway.

2

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.lp.zacznik:
1uchwała nr VI-22-07 z dnia 28 marca 2007 r.zał.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VI/22/07 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
18.04.2007, 19:17 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VI/22/07 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.