Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2007 > REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505963
  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

REJESTR ZARZDZE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2007 ROKU

NUMER ZARZDZENIA

DATA WYDANIA

TRE ZARZDZENIA

1/2007

04.01.2007r

W sprawie; ustalenia zaliczki staej na 2007r.

2/2007

05.01.2007r

W sprawie; powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw uzupeniajcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 28.01.2007r

3/2007

15.01.2007r

W sprawie; nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Braniewa.

4/2007

18.01.2007

W sprawie; zmiany Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 146/2006 z dnia 26 padziernika 2006r w sprawie zasad prowadzenia rachunkowoci w Urzdzie Miasta Braniewa

5/2007

22.01.2007

W sprawie; autopoprawki do projektu budetu miasta na 2007r

6/2007

22.01.2007

W sprawie realizacji zada zarzdzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie Miasta Braniewa w roku 2007

7/2007

22.01.2007

W sprawie; realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych na terenie Miasta Braniewa w roku 2007

8/2007

26.01.2007

W sprawie; powoania skadu komisji przetargowej

9/2007

31.01.2007

W sprawie; powoania Spoecznej Komisji Mieszkaniowej, okrelenia jej skadu osobowego oraz regulaminu dziaania

10/2007

01.02.2007

W sprawie; prawa pierwokupu

11/2007

01.02.2007

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

12/2007

01.02.2007

W sprawie; ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

13/2007

01.02.2007

W sprawie; ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

14/2007

01.02.2007

W sprawie; ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bez przetargowej

15/2007

01.02.2007

W sprawie powoania komisji przetargowej

16/2007

01.02.2007

W sprawie powoania komisji przetargowej

17/2007

01.02.2007

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o powoaniu komisji przetargowej

18/2007

14.02.2007

W sprawie zmiany Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa nr 51/2006

19/2007

23.02.2007

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o powoaniu komisji przetargowej

20/2007

23.02.2007

W sprawie powoania komisji przetargowej

21/2007

02.03.2007r.

W sprawie zmiany zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 169 z dnia 22 listopada 2005r. W sprawie sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego.

22/2007

05.03.2007r.

W sprawie: przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

23/2007

06.03.2007r.

W sprawie powoania skadu komisji przetargowej.

24/2007

14.03.2007r.

W sprawie ukadu wykonawczego budetu miasta na 2007r.

25/2007

14.03.2007r.

W sprawie planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2007r.

26/2007

14.03.2007r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta za 2006r

27/2007

14.03.2007r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, Miejskiego Orodka Kultury w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury za 2006r

28/2007

14.03.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

29/2007

21.03.2007r.

W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

30/2007


29.03.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007 rok.

31/2007

29.03.2007r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2007r.

32/2007

03.04.2007r.

W sprawie ustalenia jednego terminu trwania prawa uytkowania wieczystego gruntu.

33/2007

04.04.2007r.

W sprawie: prawa pierwokupu.

34/2007

05.04.2007r.

W sprawie powoania skadu komisji przetargowej

35/2007

11.04.2007r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o powoaniu komisji przetargowej

36/2007

11.04.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

37/2007

12.04.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007r.

38/2007

12.04.2007r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2007r.

39/2007

12.04.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bez przetargowej

40/2007

12.04.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

41/2007

12.04.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

42/2007

12.04.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

43/2007

12.04.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw.

44/2007

12.04.2007r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

45/2007

12.04.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

46/2007

12.04.2007r.

W sprawie zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

47/2007

12.04.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

48/2007

12.04.2007r.

W sprawie powoania Komisji Konkursowej do rozstrzygnicia konkursu na realizacj przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku zada wasnych Miasta Braniewa.

49/2007

12.04.2007r.

W sprawie pokrycia kosztw konkursu Omiu Wspaniaych

50/2007

12.04.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

51/2007

12.04.2007r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia burmistrza Miasta Braniewa nr 168/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

52/2007

12.04.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych

53/2007

16.04.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

54/2007

16.04.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007 rok.

55/2007

24.04.2007r.

W sprawie ustalenia skadu Komisji Monitorujcej zapewniajcej waciwe wdraanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa

56/2007

24.04.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

57/2007

24.04.2007r.

W sprawie wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

58/2007

30.04.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007r.

59/2007

30.04.2007r.

W sprawie pokrycia kosztw konkursu Omiu Wspaniaych

60/2007

10.05.2007r.

W sprawie zmiany planu finansowego Urzdu Miasta Braniewa, SP Nr 3, Nr 5, Nr 6, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 na 2007 rok.

61/2007

11.05.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw.

62/2007

11.05.2007r.

W sprawie nabycia nieruchomoci do gminnego zasobu nieruchomoci

63/2007

11.05.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

64/2007

11.05.2007r.

W sprawie prawa pierwokupu

65/2007

16.05.2007r.

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do prawa uytkowania wieczystego

66/2007

30.05.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

67/2007

31.05.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007rok

68/2007

31.05.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw.

69/2007

31.05.2007r.

W sprawie wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw.

70/2007

31.05.2007r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego.

71/2007

31.05.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

72/2007

31.05.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

74/2007

31.05.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

75/2007

18.06.2007r.

W sprawie: pierwokupu

76/2007

18.06.2007r.

W sprawie: prawa pierwokupu

77/2007

27.06.2007r.

W sprawie: powoania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprztu i wyposaenia w Urzdzie Miasta Braniewa.

78/2007

28.06.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007r.

79/2007

29.06.2007r.

W sprawie: prawa pierwokupu

80/2007

04.07.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw.

81/2007

04.07.2007r.

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

82/2007

04.07.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczystego

83/2007

04.07.2007r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Braniewa

84/2007

11.07.2007r.

W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007r.

85/2007

12.07.2007r.

W sprawie ustalenia terminu skadania wnioskw o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i modziey na zakup jednolitego stroju.

86/2007

23.07.2007r.

W sprawie wyznaczenia komisji w celu przejcia nieruchomoci pooonej w Braniewie przy ul. Kociuszki 108-110

87/2007

30.07.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007r.

88/2007

01.08.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

89/2007

01.08.2007r.

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

90/2007

01.08.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

91/2007

09.08.2007r.

W sprawie: opracowania materiaw planistycznych do projektu budetu Miasta Braniewa na rok budetowy 2008

92/2007

16.08.2007r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu miasta za I procze 2007r.

93/2007

16.08.2007r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I procze 2007r Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

94/2007

23.08.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007 rok.

95/2007

23.08.2007r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2007 rok.

96/2007

29.08.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

97/2007

29.08.2007r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewo Nr 81/2007 z dnia 04 lipca 2007 o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

98/2007r.

29.08.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

99/2007

30.08.2007r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 15/2007 z dnia 01 lutego 2007r. w sprawie powoania komisji przetargowej

100/2007

30.08.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

101/2007

30.08.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

102/2007

05.09.2007r.

W sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikw samorzdowych

103/2007

19.09.2007r.

W sprawie wyznaczenia komisji w celu przejcia nieruchomoci pooonej w Braniewie przy ul. Kociuszki nr 108-110

104/2007

19.09.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw.

105/2007

19.09.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

106/2007

19.09.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

107/2007

19.09.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

108/2007

25.09.2007r.

W sprawie wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem

109/2007

27.09.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007 rok.

110/2007

27.09.2007r.

W sprawie zmian planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2007 rok.

111/2007

27.09.2007r.

W sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 21 padziernika 2007r.

112/2007

27.09.2007r.

W sprawie powoania Miejskiego Zespou Zarzdzania Kryzysowego

113/2007

02.10.2007r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 21.10.2007r.

114/2007

04.10.2007r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 21.10.2007r.

115/2007

10.10.2007r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Braniewa

116/2007

10.10.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007 rok.

117/2007

10.10.2007r.

W sprawie zmian planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2007 rok.

118/2007

10.10.2007r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 21.10.2007r.

120/2007

15.10.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

121/2007

18.10.2007r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 21 padziernika 2007r.

122/2007

19.10.2007r.

W sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomoci prawa uytkowania wieczystego dziaki numer 199/3

123/2007

25.10.2007r.

W sprawie wyznaczenia komisji w celu przejcia nieruchomoci pooonej w Braniewie przy ul. Kociuszki nr 108-110.

124/2007

31.10.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

125/2007

08.11.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007rok.

126/2007

09.11.2007r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

127/2007

13.11.2007r.

W sprawie projektu budetu miasta na 2008 rok.

128/2007

14.11.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw.

129/2007

14.11.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem

130/2007

16.11.2007r.

W sprawie zmiany terminw uytkowania wieczystego gruntw oddanych w uytkowanie wieczyste Spdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Wasnociowej „Zatoka” w Braniewie

131/2007

20.11.2007r.

W sprawie powoania Miejskiej Komisji Stypendialnej

132/2007

20.11.2007r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

136/2007

28.11.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007r.

137/2007

28.11.2007r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2007rok.

138/2007

05.12.2007r.

W sprawie umundurowania funkcjonariuszy Stray Miejskiej Miasta Braniewa.

139/2007

11.12.2007r.

W sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych

140/2007

17.12.2007r.

W sprawie powoania Miejskiej Komisji Stypendialnej

141/2007

17.12.2007r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 100/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie powoania komisji przetargowej.

142/2007

17.12.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

143/2007

20.12.2007r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzdu Miasta.

144/2007

20.12.2007r.

W sprawie ustalenia zaliczki staej na 2008 rok.

145/2007

28.12.2007r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2007 rok.

146/2007

28.12.2007r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2007 rok.

147/2007148/2007

28.12.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu niruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

149/2007

28.12.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu niruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

150/2007

28.12.2007r.

W sprawie ogoszenia wykazu niruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu ograniczonego.

151/2007

28.12.2007r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

152/2007

28.12.2007r.

W sprawie oddania w uytkownie wieczyste w drodze bezprzetargowej dla Spdzielni Mieszkanioewj Lokatorsko – Wasnociowej 'Zatoka” w Braniewie nieruchomoci zabudowanejdrukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.01.2008, 13:02 CETuaktualnienie informacji
13.12.2007, 22:22 CETuaktualnienie informacji
25.09.2007, 14:46 CESTuaktualnienie informacji - REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA
07.08.2007, 07:23 CESTuaktualnienie informacji - REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA
18.07.2007, 07:58 CESTuaktualnienie informacji - REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.