Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Nieruchomości > Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477744
  Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Sprzeda nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (Dz.U z 2015r.  poz.782) – art.32, art.69, art.70 ust.2-4

Wymagane dokumenty:

-         wniosek podpisany przez wszystkich uytkownikw wieczystych

-         odpis z ksigi wieczystej

-         zaliczka 200 z na poczet przygotowania nieruchomoci do sprzeday

Opaty:

- nie pobiera si opaty skarbowej

- naleno za sprzeda jednorazowa lub w ratach,  I rata – patne do dnia spisania umowy notarialnej

- koszt wyceny

- koszt sporzdzenia aktu notarialnego ( patne notariuszowi ).

 

Miejsce zoenia dokumentw:

Sekretariat Urzdu Miasta w Braniewie

Jednostka odpowiedzialna:

Wydzia Mienia Komunalnego i Architektury

Urzd Miasta w Braniewie

pokj nr 26, tel.( 0 55 ) 644 01 12

Sposb zaatwienia sprawy

Sprzeda nieruchomoci dotychczasowemu jej uytkownikowi wieczystemu moe, na jego wniosek,  nastpi:

1)  jeeli nieruchomo przeznaczona pod zabudow zostaa zabudowana budynkiem, a budynek zosta ujawniony w ksidze wieczystej ( dla nieruchomoci i budynku jest prowadzona wsplna ksiga wieczysta),

2) jeeli zostay zrealizowane uzgodnienia z protokou rokowa , w  przypadku sprzeday nieruchomoci zabudowanej z warunkiem jej przebudowy.

 

Nalena kwota za sprzeda nieruchomoci moe zosta rozoona na raty, patne nie duej ni na 10 lat. Pierwsza rata podlega zapacie, nie pniej ni do dnia zawarcia umowy przenoszcej wasno nieruchomoci, a nastpne raty wraz z oprocentowaniem podlegaj zapacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Rozoona na raty, nie spacona, cz ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej rwnej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.

 

Rada Miejska w Braniewie uchwa z dnia 02.09.2015 r Nr XIV/64/15 wyrazia zgod na udzielenie przez Burmistrza Miasta Braniewa bonifikaty od ceny nalenej za sprzeda nieruchomoci wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Bonifikata moe by udzielona:

1) osobom fizycznym bdcymi uytkownikami wieczystymi nieruchomoci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  - w wysokoci 80 % ,

2) osobom fizycznym bdcymi uytkownikami wieczystymi nieruchomoci zabudowanych budynkiem mieszkalnym  o  2 lokalach i wicej,  ale nie wicej  ni 7 lokalach w wysokoci - 70 % ,

3) osobom fizycznym bdcymi uytkownikami wieczystymi nieruchomoci zabudowanych budynkiem mieszkalnym powyej 7 lokali w wysokoci - 60 %.

Burmistrz wyraa wol sprzeday w formie zarzdzenia.

Zarzdzenie jest wywieszane do publicznej wiadomoci na okres 21 dni.

Po tym okresie przygotowywany jest protok rokowa ustalajcy warunki sprzeday, ktry podpisuj strony, a nastpnie wniosek do kancelarii notarialnej w sprawie przygotowania aktu notarialnego.

 

Sprzeda nastpuje aktem notarialnym.

 

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-10-09

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk09.10.2015, 09:29 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk16.01.2015, 09:23 CETuaktualnienie informacji
07.03.2008, 14:36 CETuaktualnienie informacji
13.02.2007, 08:25 CETuaktualnienie informacji
14.07.2004, 10:00 CESTwprowadzenie informacji - Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.