Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > II sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 grudnia 2006 r. > Uchwała Nr II /7 /06 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505138
  Uchwała Nr II /7 /06

 

Uchwaa Nr II /7 /06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 06 grudnia 2006r.

w sprawie: zmian budetu miasta na 2006 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2006 uchwalonego uchwa Nr XXXIII/180/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budetu miasta na 2006r. poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw o kwot 45 749 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu wydatkw o kwot 76 919 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway,

 3. zmniejszenie planu wydatkw o kwot 31 170 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

 1. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 35 987 238 z,

  2. plan wydatkw ogem – 40 506 735 z,

  3. deficyt budetu – 4 519 497 z.

  1. Plan przychodw i wydatkw po zmianach wynosi:

 1. zakadu budetowego:

    1. przychody – 3 504 299 z, w tym dotacje z budetu miasta 498 899 z,

    2. wydatki – 3 902 100 z

 1. rachunku dochodw wasnych jednostek budetowych:

  1. przychody – 391 296 z.

  2. wydatki – 408 146 z

zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

  1. Stawki dotacji przedmiotowych dla zakadu budetowego przedstawia zacznik nr 4 do niniejszej uchway.

  2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego po zmianach wynosz:

 1. dochody – 324 636 z

 2. wydatki – 329 900 z

zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.

  1. Wydatki majtkowe w 2006r. po zmianach wynosz 8 572 261 z w tym;

 1. pozostae wydatki majtkowe na 2006r. w wysokoci 3 599 z , zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.

8. Plan dotacji dla samorzdowych instytucji kultury po zmianach wynosi 809 528 z zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.



lp.zacznik:
1zał. nr 1 do uchwały nr II-07-06.pdf
2zał. nr 2 do uchwały nr II-07-06.pdf
3zał. nr 3 do uchwały nr II-07-06.pdf
4zał. nr 4 do uchwały nr II-07-06.pdf
5Zał. Nr 5 do uchwały nr II-07-06.pdf
6zał. nr 6 do uchwały nr II-07-06.pdf
7zał. nr 7 do uchwały nr II-07-06.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr II /7 /06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
14.12.2006, 00:55 CETdodanie załączników
14.12.2006, 00:18 CETwprowadzenie załącznika nr2
14.12.2006, 00:13 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr II /7 /06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.