Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > II sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 grudnia 2006 r. > Uchwała Nr II/6/06 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505103
  Uchwała Nr II/6/06

 

U C H W A A Nr II/6/06


Rady Miejskiej w Braniewie


z dnia 6 grudnia 2006r.


w sprawie ustalenia wysokoci wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Braniewa.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003r.Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 , z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337/ oraz rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 2 sierpnia 2005r. r. w sprawie zasad wynagradzania pracownikw samorzdowych zatrudnionych w urzdach gmin, starostwach powiatowych urzdach marszakowskich /Dz.U. Nr 146, poz. 1223, z 2006r. Nr 39, poz.272/ uchwala si, co nastpuje :

1

Ustala si Burmistrzowi Miasta Braniewa wynagrodzenie w nastpujcej wysokoci :


  • zasadnicze w wysokoci 4 700 z

    /sownie zotych : cztery tysice siedemset /

  • dodatek funkcyjny w wysokoci 1 950 z

    /sownie zotych : jeden tysic dziewiset pidziesit /

  • dodatek specjalny w wysokoci 35 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

  • dodatek za wysug lat w wysokoci 20 % wynagrodzenia zasadniczego.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr II/6/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.12.2006, 23:57 CETwprowadzenie informacji - U C H W A Ł A Nr II/6/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.