Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października 2006 r. > Uchwała Nr XLI/222/06 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505166
  Uchwała Nr XLI/222/06

 

Uchwaa Nr XLI/222/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 padziernika 2006r.w sprawie oceny aktualnoci Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Braniewo oraz miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z p. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2004r. Nr 80, z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:1.

Stwierdza si aktualno Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Braniewa przyjtego Uchwa Nr XXXII/198/01 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 wrzenia 2001 roku.2.

Stwierdza si aktualno miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego:


  1. obszaru pooonego przy ul. Elblskiej po zachodniej stronie „Czerwonego Rowu”, ktry stanowi fragment dziaki geodezyjnej nr 50 w obrbie 10 – Uchwaa Nr XXXIV/171/97 Rady Miejskiej w Braniewie z 30 kwietnia 1997 r.

  2. obszaru pooonego w rejonie ulicy Zielonej, sigajcego od ulicy Sikorskiego do Moniuszki – Uchwaa Nr XLVII/236/98 Rady Miejskiej w Braniewie z 10 czerwca 1998 r.

  3. obszaru obejmujcego tereny pooone pomidzy ulicami Krlewieck i Ogrodow, od pnocnego wschodu ograniczonego terenem gospodarstwa ogrodniczego a od poudniowego zachodu granicami posesji usytuowanych wzdu Konarskiego – Uchwaa Nr XXXII/197/01 Rady Miejskiej w Braniewie z 26 wrzenia 2001 r.

  4. obszaru obejmujcego tereny pooone midzy ulicami Moniuszki i kow dziaka geodezyjna nr 7/12 obrb 8 (dawne stado ogierw) - Uchwaa Nr XLVI/232/98 Rady Miejskiej w Braniewie z 27 maja 1998 r.

  5. obszaru zlokalizowanego przy ul. 9 Maja, zawartego w granicach od poudniowego-wschodu ograniczonego ul.9 Maja i obejmujcego pas terenu wzdu niej usytuowanego o szerokoci 250 m, od poudniowego-zachodu ograniczony terenem osiedla domw szeregowych oraz gospodarstw rolnych (pl uprawnych), od pnocnego wschodu ograniczony pasem zieleni (dawny cmentarz ewangelicki) - Uchwaa Nr XXVI/132/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 lutego 2005 r.

  6. obszaru zawartego pomidzy ulicami Sportow, witokrzysk a zachodni granic administracyjn miasta - Uchwaa Nr XXVI/131/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 lutego 2005 r.

4.

Ocena aktualnoci Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa i miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego stanowi zacznik do Uchway.5.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa4.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.Przewodniczcy

Rady Miejskiej Braniewa

Jan MrzUzasadnienie


Zgodnie z dyspozycj art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z p. zm.), Burmistrz Miasta Braniewa dokona oceny aktualnoci studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania miasta Braniewa oraz planw miejscowych. Dokona analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceniajc postpy w opracowywaniu miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego i opracowa program ich sporzdzania w nawizaniu do ustale studium, z uwzgldnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o ktrych mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 w/w ustawy. Burmistrz Miasta Braniewa dokona rwnie sprawdzenia obowizujcych aktw planistycznych pod ktem ich zgodnoci z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 i 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, majc na uwadze tre art. 87 ust. 1 cyt. ustawy, ktry stanowi: „studia uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995r. zachowuj moc”. Uzyska opini gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, w sprawie wynikw przeprowadzonej analizy .

Niniejsza uchwaa stanowi realizacj obowizku naoonego przez ustawodawc po dokonaniu czynnoci wynikajcych z wyej przytoczonych przepisw.
lp.zacznik:
1Uchwała XLI 222 06 załącznik.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XLI/222/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.11.2006, 14:34 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XLI/222/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.