Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października 2006 r. > Uchwała Nr XLI/218/06 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503794
  Uchwała Nr XLI/218/06

 

U C H W A A Nr XLI/218/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 padziernika 2006 r.w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Braniewa na rok 2007 oraz zwolnienia od podatku od nieruchomoci.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwizku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art.5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany: z 2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199), komunikatu Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 13 padziernika 2006 r. w sprawie wskanika cen towarw i usug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartaw 2006 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 724) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1


Ustala si roczne stawki podatku od nieruchomoci:

 1. od gruntw:

  a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb

  zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw

  - od 1 m2 pow. 0,57 z

  b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

  - od 1 ha pow. 2,84 z

  c) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku

  publicznego przez organizacje poytku publicznego

  - od 1 m2 pow. 0,15 z

 2. od budynkw lub ich czci:

  a) mieszkalnych - od 1 m2 pow. 0,47 z

  b) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich

  czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

  - od 1 m2 pow. uytkowej 17,46 z

  c) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

  materiaem siewnym - od 1 m2 pow. uytkowej 7,51 z

  d) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze

  zdrowotnych - od 1 m2 pow. uytkowej 3,75 z

  e) pozostaych

  - garae - od 1m2 pow. uytkowej 6,01 z

  - pozostae, w tym zajte na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku

  publicznego przez organizacje poytku publicznego

  - od 1 m2 pow. uytkowej 3,24 z

 3. od budowli 2 % ich wartoci


2


Zwalnia si od podatku od nieruchomoci:

1) budynki i budowle lub ich czci oraz grunty, ktre su wycznie do realizacji zada wasnych gminy w zakresie kultury.


3


Traci moc uchwaa Nr XXX/167/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Braniewa na rok 2006 oraz zwolnienia od podatku od nieruchomoci.


4


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XLI/218/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.11.2006, 14:14 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XLI/218/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.