Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Oświata > DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477781
  DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

DOFINANSOWANIE KOSZTW KSZTACENIA MODOCIANYCH PRACOWNIKW

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) pracodawcom, ktrzy zawarli z modocianymi pracownikami umow o prac w celu przygotowania zawodowego, przysuguje dofinansowanie kosztw ksztacenia, jeeli:

1. Pracodawca lub osoba prowadzca zakad w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego modocianych, okrelone w odrbnych przepisach;

2. Modociany pracownik ukoczy nauk zawodu lub przyuczenie do wykonywania okrelonej pracy i zda egzamin, zgodnie z odrbnymi przepisami.

Wysoko kwoty dofinansowania kosztw ksztacenia jednego modocianego pracownika zaley od okresu ksztacenia wynikajcego z umowy o prac w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1. W przypadku nauki zawodu:
- 8081 z - przy okresie ksztacenia wynoszcym do 36 miesicy;

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania okrelonej pracy - 254 z za kady peny miesic ksztacenia.

Powysze kwoty dofinansowania podlegaj waloryzacji wskanikiem cen towarw i usug konsumpcyjnych ogem, jeeli wskanik ten w okresie od roku kalendarzowego, w ktrym przeprowadzona bya ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.

Dofinansowanie przyznaje burmistrz waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania modocianego pracownika, w drodze decyzji.

 

Zgodnie z 3a rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z pn. zm.) o zawarciu umowy o prac w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisw art. 195 1 Kodeksu pracy, pracodawca zawiadamia burmistrza waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania modocianego, a w przypadku pracodawcy bdcego rzemielnikiem - rwnie izb rzemielnicz waciw ze wzgldu na siedzib rzemielnika.


Od 01 wrzenia 2012 roku dofinansowanie kosztw ksztacenia modocianych pracownikw stanowi pomoc de minimis

 

Wnioski o dofinansowanie ksztacenia pracownikw modocianych naley skada w Urzdzie Miasta Braniewa w terminie 3 miesicy od ukoczenia przez modocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okrelonej pracy.

Do wniosku naley doczy kopie potwierdzone za zgodno z oryginaem:

1.Dokumentw potwierdzajcych posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego modocianych;

2.Umow o prac z modocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

3.Dyplom, wiadectwo lub zawiadczenie potwierdzajce ukoczenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania okrelonej pracy i zdanie egzaminu;

4. Informacj podmiotu ubiegajcego si o pomoc de minimis
5. wiadectwa pracy modocianego pracownika. 


Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Miasta Braniewa – Penomocnik Burmistrza ds. Owiaty, pok. nr 2, nr tel. 55 644 01 14.


 


 


Wytworzy: Marek Maludziski

19.07.2012r.lp.zacznik:
1zgłoszenie zawarcia umowy.odt
2wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.odt
3zgłoszenie zawarcia umowy.doc
4wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc
5Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
6Kumulacja pomocy de minimis i pomocy innej niż de minimis.pdf
7Udzielenie dofinansowania podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne.pdf
8Udzielenie dofinansowania podmiotowi niepodlegającemu przepisom o pomocy publiczne.pdf
9ośw pracodawcy.pdf
10Formularz informacji-rozporządzenie KE nr 1407.xls
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Piotr Piątkiewiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-10-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.10.2014, 12:30 CEST
Anna Kroczyk03.10.2014, 12:18 CESTuaktualnienie informacji
04.09.2013, 13:27 CESTdodanie oświadczenia pracodawcy
18.07.2013, 13:47 CESTdodanie załączników 6 - 10
Anna Kroczyk30.07.2012, 09:51 CESTwprowadzenie załączników w innym formacie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.