Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XXXV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2006 r. > Uchwała Nr XXXV/193/06 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503799
  Uchwała Nr XXXV/193/06

 

Uchwaa Nr XXXV/193/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 01 lutego 2006r.

w sprawie wyczenia czci drogi gminnej z uytkowaniaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jedn.:Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z pn.zm.) art.7 ust.2 i art.10 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r Nr 204 poz.2086 ) Rada Miejska w Braniewie, po zasigniciu opinii Zarzdu Powiatu Braniewskiego, uchwala co nastpuje

1.

Pozbawia si kategorii drogi gminnej ( wyczenie z uytkowania ) cz drogi – ul.Piwnej, pooonej w Braniewie na czci dziaki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntw i budynkw numerem 129/1, obrb nr 4. Pozbawiona kategorii drogi gminnej cz drogi o powierzchni 220 m2 oznaczona jest szrafur na zaczniku graficznym, stanowicym integraln cz uchway.


2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXV/193/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.03.2006, 09:01 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXV/193/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.