Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 października 2005 r. > Uchwała NrXXXI/164/05 Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507911
  Uchwała NrXXXI/164/05

 

Uchwaa NrXXXI/164/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 12 padziernika 2005r.w sprawie: zmian budetu miasta na 2005 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje:

1


1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2005 uchwalonego uchwa Nr XXV/124/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budetu miasta na 2005r. poprzez :

 1. zwikszenie planu dochodw o kwot 46 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu wydatkw o kwot 226 495 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway,

 3. zmniejszenie planu wydatkw o kwot 180 495 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi :

 1. plan dochodw ogem – 30 933 457 z,

 2. plan wydatkw ogem – 33 307 790 z

 3. deficyt budetu – 2 374 333 z


  1. Plan dotacji po zmianach wynosi dla :

 1. niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo – wychowawczych – 799 504 z zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.


4. Wydatki majtkowe w 2005r. po zmianach wynosz 4 334 641 z w tym

   1. wydatki inwestycyjne na rok budetowy w wysokoci 4 334 641 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.


5. Plan przychodw i wydatkw zakadu budetowego po zmianach wynosi 3 374 751 z w tym dotacja z budetu – 452 691 z zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.
lp.zacznik:
1uch-XXX-164-05 zal1.pdf
2uch-XXX-164-05 zal2.pdf
3uch-XXX-164-05 zal3.pdf
4uch-XXX-164-05 zal4.pdf
5uch-XXX-164-05 zal5.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała NrXXXI/164/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
26.10.2005, 12:55 CESTdodanie załączników
26.10.2005, 09:46 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała NrXXXI/164/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.