Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej > Ogłoszenia > NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Z-ca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej. Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507966
  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Z-ca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej.

NABR NA WOLNE STANOWISKO: Z-ca Dyrektora MOPS ds. pomocy rodowiskowej.

 

Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie ogasza nabr na stanowisko:

                         Z-CA DYREKTORA MOPS ds. POMOCY RODOWISKOWEJ

 

Charakter umowy: umowa o prac, peny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie ul. Rzemielnicza 1.

 

Wymagania niezbdne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z pastwa czonkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych pastw, jeli ich obywatelom na podstawie umw midzynarodowych lub przepisw prawa wsplnotowego przysuguje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystania z peni praw publicznych.
 3. Niekaralno za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na okrelonym stanowisku.
 6. Ukoczone studia wysze II stopnia/magisterskie/ na kierunkach praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka spoeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 7. Posiadanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego I lub II stopnia.
 8. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spoecznej.
 9. 5 letni sta pracy, w tym co najmniej 3 letni sta w pomocy spoecznej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomo ustawy o pomocy spoecznej i rozporzdze wykonawczych do niej, ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej, ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, ustawy o finansach publicznych oraz wszelkich ustaw zwizanych z zadaniami pomocy spoecznej, ustawy o pracownikach samorzdowych.
 2. Umiejtno tworzenia programw i projektw socjalnych oraz pozyskiwania rodkw pozabudetowych.
 3. Umiejtno obsugi komputera.
 4. Zdolnoci organizacyjne i interpersonalne.
 5. Komunikatywno, odpowiedzialno, inicjatywa, kreatywno, wysoka kultura osobista.

 

Oglny zakres zada wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie caoksztatem pracy Dziau Pomocy rodowiskowej.
 2. Zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji zada przez pracownikw podlegych komrek organizacyjnych, planowanie pracy podlegego zespou, przydzielanie zada, stae doskonalenie ich metod pracy.
 3. Sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i zgodnym z przepisami prawa wykorzystaniem rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zada w zakresie pomocy spoecznej przez bezporednio podlege komrki organizacyjne.
 4. Analiza wnioskw pracownikw socjalnych w sprawie udzielania pomocy podopiecznym zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej oraz ustawy o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 5. Dokonywanie analizy, ustalanie potrzeb i ocena zjawisk rodzcych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spoecznej.
 6. Sporzdzanie sprawozda.
 7. Ocena kwalifikacyjna podlegych pracownikw.
 8. Przyjmowanie interesantw w sprawach skarg i wnioskw.
 9. Wykonywanie zada wynikajcych z ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Dbao o rozwj wsppracy z organizacjami pozarzdowymi.
 11. Zastpowanie dyrektora podczas jego nieobecnoci.
 12. Koordynowanie prac w zakresie nadzoru i realizacji Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych.
 13. Budowanie sieci partnerstwa lokalnego.
 14. Podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu, w szczeglnoci rozwj kompleksowych dziaa na rzecz osb starszych i niepenosprawnych.
 15. Koordynowanie prac nad przygotowaniem projektw oraz wnioskw wedug wymaganych procedur celem pozyskiwania rodkw na realizacj zada pomocy spoecznej z funduszy Unii Europejskiej oraz innych rde pozabudetowych.
 16. Wspuczestniczenie w opracowywaniu, wdraaniu oraz rozwijaniu lokalnych programw pomocy spoecznej, ukierunkowanych na podniesieniu jakoci ycia mieszkacw.
 17. Dokonywanie oceny zasobw pomocy spoecznej.
 18. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spoecznej. Kontrola pracy poszczeglnych stanowisk pod wzgldem merytorycznym i formalnym.
 19. Opracowywanie projektw, statutu orodka oraz projektw jego aktualizacji, przepisw wewntrznych, zarzdze i decyzji Dyrektora MOPS oraz instrukcji dotyczcych zakresu spraw zaatwionych przez kierowany dzia i sekcj.
 20. Opracowywanie projektw planw finansowych  budetu, analiz oraz okresowych sprawozda z dziaalnoci.
 21. Prawidowe realizowanie planu budetowego poprzez racjonalne gospodarowanie przydzielonymi rodkami finansowymi z uwzgldnieniem  celowoci, oszczdnoci, gospodarnoci i dyscypliny budetowej.
 22. Sprawowanie nadzoru na realizacj uchwa Rady Miejskiej, zarzdze Burmistrza oraz regulaminw i zarzdze Dyrektora.
 23. Wspdziaanie z instytucjami pastwowymi, spoecznymi i organizacjami pozarzdowymi w zakresie problemw pomocy spoecznej celem zwikszenia skutecznoci prowadzonej pracy socjalnej.

 

Wymagane dokumenty;

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajcej si o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny.
 3. CV
 4. Kopi dokumentu potwierdzajcego tosamo.
 5. Kopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
 6. Kopie dokumentw potwierdzajcych dowiadczenie zawodowe.
 7. Owiadczenie zawierajce zgod na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z pn. zmianami/ na potrzeby zwizane z ogoszeniem naboru.
 8. Owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych i niekaralnoci za przestpstwa popenione umylnie.

 

Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych.

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w Braniewie, w miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnienia osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.

 

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem: ″Nabr na stanowisko Z-ca Dyrektora MOPS w Braniewie″ w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie I pitro, pok. nr 4 lub poczt na adres orodka;

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Rzemielnicza 1.

Decyduje data wpywu do MOPS w Braniewie do godz. 10:00, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymogw formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogosze w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w Braniewie.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Tomasz Ferenc
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Z-ca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Tomasz Ferenc30.12.2015, 12:38 CETWpisanie ogłoszenia

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.