Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zam├│wienia publiczne > Inne > Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu parkingu przy ul. Fromborskiej w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505955
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu parkingu przy ul. Fromborskiej w Braniewie

á

Braniewo, dnia 15.12.2015r.


OR.271.1.70.2015.JB

á

Zapytanie cenowe dla zamˇwienia publicznego o wartoÂci
nieprzekraczaj▒cej rˇwnowartoÂci 30.000 euro


W zwi▒zku z prowadzonym postŕpowaniem o udzielenie zamˇwienia publicznego o wartoÂciánieprzekraczaj▒cej rˇwnowartoÂci 30.000 euro zwracam siŕ z proÂb▒ o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamˇwienia obejmuj▒cego: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu parkingu przy ul. Fromborskiej w Braniewie.

W/w us│uga polega na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego, ktˇry powinien obejmowaŠ: nawierzchniŕ miejsc parkingowych i drˇg dojazdowych, odwodnienie parkingu, monta┐ parkomatu, sta│▒ organizacjŕ ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym, doÂwietlenie terenu parkingu, likwidacja ewentualnych kolizji urz▒dze˝ podziemnych. Obszar opracowania zaznaczono na mapie stanowi▒cej za│▒cznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zakres opracowania:
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich bran┐ach, │▒cznie z zakupem mapy do celˇw projektowych, uzyskaniem wszelkich warunkˇw technicznych, decyzji i uzgodnie˝ wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowŕ,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robˇt,
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robˇt,
- uzyskanie pozwolenia na budowŕ i pozwolenia konserwatorskiego.


Dokumentacjŕ nale┐y opracowaŠ w 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. na noÂniku elektronicznym z zapisem w PDF.

Wzˇr umowy stanowi za│▒cznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Formularz ofertowy stanowi za│▒cznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Termin wykonania zamˇwienia:
-dostarczenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do dnia 29.04.2016r.,
-dostarczenie ostatecznego pozwolenia na budowŕ i pozwolenia konserwatorskiego do dnia 31.05.2016r.

Ofertŕ proszŕ z│o┐yŠ do dnia 22.12.2015 r. godz. 12:00

Dopuszcza siŕ z│o┐enie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urz▒d Miasta Braniewa, ul. KoÂciuszki 111, 14-500 Braniewo.
– za poÂrednictwem faksu: 55á243-29-28
– lub za poÂrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

Osob▒ upowa┐nion▒ do kontaktu z oferentami jest:
Pani Miros│awa Nogal – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Promocji, tel. 55á644-01-09,
e-mail: miroslawa.nogal@braniewo.pl
Pani Joanna B│aszczyk – podinspektor ds. kontroli zarz▒dczej i zamˇwie˝ publicznych w Wydziale Organizacyjnym, tel. 55á644-01-42, e-mail: joanna.blaszczyk@braniewo.pl

Zamawiaj▒cy zastrzega, ┐e w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotŕ jak▒ Zamawiaj▒cy zamierza przeznaczyŠ na realizacjŕ zamˇwienia, mo┐e przeprowadziŠ negocjacjŕ z Wykonawcami ktˇrzy z│o┐yli dwie najkorzystniejsze oferty.

Zamawiaj▒cy zastrzega mo┐liwoŠ uniewa┐nienia postŕpowania, bez podania przyczyny.

W przypadku wybrania Pa˝stwa oferty zostan▒ Pa˝stwo poinformowani odrŕbnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.lp.za│▒cznik:
1Zapytanie cenowe.pdf
2formularz ofertowy.docx
osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Joanna B┼éaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-12-16

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu parkingu przy ul. Fromborskiej w Braniewie”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.12.2015, 13:42 CET

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.