Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gmina Miasta Braniewa Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535266
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gmina Miasta Braniewa

Braniewo, dnia 21.12.2015 r.

Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego nr OR.271.2.6.2015.JB w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw w granicach administracyjnych Gminy Miasta Braniewa.”

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I

Zamawiajcy dziaajc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamwie publicznych (teks jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiajcy przeprowadzi badanie i ocen zoonych i niepodlegajcych odrzuceniu ofert na podstawie kryteriw okrelonych w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia tj. cena brutto – 90 % oraz termin patnoci faktury – 10%.

Wygraa oferta nr 4 Wykonawcy – EMPEGIEKA Sp. z o.o., ul. Morska, 14-500 Braniewo, ktry speni wszystkie warunki udziau w postpowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okrelonym w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Pozostali Wykonawcy take spenili okrelone przez Zamawiajcego warunki udziau w postpowaniu, a zoone przez nich oferty speniaj wymagania okrelone w specyfikacji.

Poniej przedstawiamy tabel zawierajc wykaz Wykonawcw, ktrych oferty nie podlegay odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porwnaniem zoonych ofert wraz z przyznan punktacj.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja czna

Cena – 90%

Termin patnoci faktury – 10%

2

CLEANER

Zakad Sprztania Sp. J.

 1. Mazurska 10

82-300 Elblg

627.264,00 z brutto

68,52 pkt

30 dni

10 pkt

78,52 pkt

3

Przedsibiorstwo Gospodarki Nieczystociami Sp. z o.o.

 1. Dworcowa 27

11-130 Orneta

515.808,00 z brutto

83,33 pkt

30 dni

10 pkt

93,33 pkt

4

EMPEGIEKA Sp. z o.o.

 1. Morska 55

14-500 Braniewo

477.576,00 z brutto

90 pkt

30 dni

10 pkt

100 pkt

------------------------------------------------------------

Braniewo: Odbieranie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Braniewa
Numer ogoszenia: 323904 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy:

[V]zamwienia publicznego
[ ]zawarcia umowy ramowej
[ ]ustanowienia dynamicznego systemu zakupw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.
 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Odbieranie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Braniewa.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia objtym niniejszym postpowaniem jest usuga odbioru odpadw komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie od wacicieli nieruchomoci pooonych na terenie Gminy Miasta Braniewa oraz ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych, tj. Zakadu Utylizacji Odpadw Sp. z o.o. w Elblgu, ul. Mazurska 42, wycznie za porednictwem Stacji przeadunkowej odpadw komunalnych w Braniewie, ul. Stefczyka, w okresie od 01.01.2016 - 31.12.2017r. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia zosta okrelony w zaczniku nr 8 do SIWZ.

II.1.5)

[ ] przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych


 • II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV):
  90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwie uzupeniajcych

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia jest wniesienie wadium w wysokoci: 15.000,00 z

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Spenienie warunku naley potwierdzi przedoeniem: wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zgodnie z wymogami art. 9c ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U.2013.1399 z pn. zm.), zezwolenia na zbieranie odpadw wydanym na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pn. zm.), lub zezwolenia na transport odpadw, o ktrym mowa w art. 233 niniejszej ustawy. Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca przedoy w/w dokumenty.
 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Spenienie warunku naley potwierdzi wykazem wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych, gwnych usug, w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotw, na rzecz ktrych usugi zostay wykonane, oraz zaczeniem dowodw, czy zostay wykonane lub s wykonywane naleycie; Dowodami o ktrych mowa powyej zgodnie z 1 ust. 2 Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajw dokumentw, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane, s powiadczenia, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug okresowych lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu albo ofert lub owiadczenie wykonawcy, jeeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska powiadczenia. Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli w w/w wykazie, sporzdzonym wg wzoru stanowicego zacznik nr 2 do SIWZ, wykazane zostanie wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, co najmniej 1 usugi wiadczonej w zakresie odbioru odpadw komunalnych o cznej wielkoci nie mniejszej ni 1000 Mg, przez okres co najmniej 12 miesicy.
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Spenienie warunku naley potwierdzi wykazem narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy usug w celu wykonania zamwienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli w wykazie, sporzdzonym wg wzoru stanowicego zacznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca wykae, i dysponuje: 1) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadw komunalnych, oraz 2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadw komunalnych, oraz 3) jednym pojazdem do odbierania odpadw bez funkcji kompaktujcej.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Spenienie warunku naley potwierdzi owiadczeniem o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu. Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca przedoy w/w owiadczenie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Spenienie warunku naley potwierdzi: a) opacon polis, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzajcym, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia; Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca wykae, e jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia na kwot co najmniej 500.000,00 z. Jeeli Wykonawca, wykazujc spenienie powyszego warunku, polega na zdolnociach finansowych innych podmiotw na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamwie publicznych, przedkada opacon polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajcy, e podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania, w szczeglnoci koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych, gwnych dostaw lub usug, w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotw, na rzecz ktrych dostawy lub usugi zostay wykonane, oraz zaczeniem dowodw, czy zostay wykonane lub s wykonywane naleycie;
 • wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy usug lub robt budowlanych w celu wykonania zamwienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opacon polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia.

Wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu spenienia warunkw udziau w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotw przedkada nastpujce dokumenty dotyczce podmiotw, zasobami ktrych bdzie dysponowa wykonawca:

 • opacon polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajcy, e inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

 • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunkw udziau w postpowaniu na zasoby innych podmiotw, ktre bd bray udzia w realizacji czci zamwienia, przedkada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamwienie - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.3.2)

 • zawiadczenie waciwego organu sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktrej dokumenty dotycz, w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • zawiadczenie waciwego organu sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktrej dokumenty dotycz, w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

 • lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwizane z przedmiotem zamwienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin patnoci faktury - 10

IV.2.2)

[ ] przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktrej bdzie prowadzona:

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy:IV.3) ZMIANA UMOWY

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

 1. Zamawiajcy przewiduje moliwo istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastpujcym zakresie: 1) zmiany terminw realizacji i patnoci - w przypadku, gdy o tak zamian wystpi Zamawiajcy, lub zmiana taka stanie si konieczna ze wzgldu na okolicznoci, ktrych nie mona byo przewidzie w chwili skadania oferty; 2) zmiany osb lub podmiotw odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiajcego - jeeli zmiana taka nie wpynie na pozostae warunki realizacji umowy. 2. Zamawiajcy dopuszcza take moliwo zmian umowy w nastpujcych przypadkach: 1) gdy zaistniej okolicznoci niezalene od Wykonawcy, ktrych nie mona byo przewidzie w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, e zmiana ta sprzyja bdzie optymalnemu wykonaniu zamwienia, jak rwnie oszczdnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu rodkw finansowych; 2) gdy wystpi zdarzenia losowe wywoane przez czynniki zewntrzne, ktrych nie mona byo przewidzie, w szczeglnoci zagraajce yciu lub zdrowiu ludzi lub groce powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, pozostajce w zwykym zwizku przyczynowo - skutkowym z wykonywaniem przedmiotu umowy; 3. Warunki zmian: 1) inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajcego, 2) uzasadnienie zmian - prawidowa realizacja przedmiotu umowy, obnienie kosztw, zapewnienie optymalnych parametrw technicznych i jakociowych oraz okolicznoci o ktrych mowa w pkt. 2) i 3); 3) zgodno zmian z przepisami ustawy Prawo zamwie publicznych, 4) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pokj nr 23.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 08.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pokj nr 16 sekretariat.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nielp.zacznik:
1Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2SIWZ + załączniki 1-8.pdf
3zał nr 1 - formularz ofertowy.doc
4zał nr 2 - wykaz robót.doc
5zał nr 3 - wykaz narzędzi.doc
6zał nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
7zał nr 5 - oświadczenie 2.doc
8zał nr 6 - grupa kapitałowa.doc
9Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
10Modyfikacja treści SIWZ.pdf
11Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
12Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.pdf
13Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.pdf
14Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbieranie odpadów komunlanych.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-11-30

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gmina Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.12.2015, 13:26 CET
07.12.2015, 15:27 CET
30.11.2015, 12:45 CET
30.11.2015, 12:41 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.