Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539254
  Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV

 

Braniewo, dnia 03.11.2015r.MKA. 6733.9.2015.NSz
Obwieszczenie


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)


zawiadamiam


┐e w dniu 16.09.2015r. na wniosek Pana Zdzis│awa Kucharczyk reprezentuj▒cego firmŕ Zak│ad Projektowania i Us│ug Technicznych Zdzis│aw Kucharczyk, ul. Natoli˝ska 37, 82-300 Elbl▒g, dzia│aj▒cego z upowa┐nienia Energa – Operator SA oddzia│ w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn wszczŕte zosta│o postŕpowanie administracyjne dotycz▒ce ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu po│o┐onego w Braniewie przy ul. Moniuszki obejmuj▒cego dzia│ki geodezyjne o nr 32/83, 32/47, 25/61, 25/62, 25/72, obrŕb 7.


Rodzaj inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV.


Materia│y w powy┐szej sprawie znajduj▒ siŕ do wgl▒du w siedzibie Urzŕdu Miasta Braniewa pok. Nr 24 w godz. 800 do 1500. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia sk│adaŠ mo┐na ┐▒dania i wyjaÂnienia w tej sprawie.

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-11-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.11.2015, 11:39 CETwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.