Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zapytanie cenowe dot. usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Uzbrojenie terenu i budowę dróg - ulica Sportowa w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505757
  Zapytanie cenowe dot. usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Uzbrojenie terenu i budowę dróg - ulica Sportowa w Braniewie

Braniewo, dnia 19.10.2015r.


OR.271.1.51.2015.JB


Zapytanie cenowe dla zamwienia publicznego o wartoci
nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro


W zwizku z prowadzonym postpowaniem o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci
nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro zwracam si z prob o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamwienia obejmujcego: usug nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenu i budowa drg – ulica Sportowa w Braniewie” polegajcego na wykonaniu:
1) Kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC o rednicy DN 400, 250 i 200,
2) Drg okrelonych symbolami 3/3 KDD i 3/4 KDW o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm,
3) Owietlenia terenu – 5 supw.
Nadzr inwestorski dotyczy brany sanitarnej, drogowej i elektrycznej, peniony przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia do penienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wykonawca wymaga okrelenia inspektora wiodcego penicego funkcj koordynatora czynnoci nadzoru na budowie.

Obszar objty realizacj zadania przedstawiony jest na planszy stanowicej zacznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Wzr umowy stanowi zacznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Formularz ofertowy stanowi zacznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Termin wykonania zamwienia – do dnia podpisania protokou kocowego odbioru robt (przewidywany termin zakoczenia zadania tj. 30.06.2016r.), z zastrzeeniem, i przedmiot zamwienia peniony bdzie przez okres gwarancyjny wynikajcy z umowy z Wykonawca zadania tj. „Uzbrojenie terenu i budowa drg – ulica Sportowa w Braniewie”. Okres gwarancyjny nie bdzie krtszy ni 60 miesicy liczony od daty odbioru kocowego.


Ofert prosz zoy do dnia 02.11.2015 r. godz. 12:00

Dopuszcza si zoenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.
(adres zamawiajcego)
– za porednictwem faksu: 55243-29-28
(nr faksu)
– lub za porednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl
(adres e-mail)

Osob upowanion do kontaktu z oferentami jest:
Pani Mirosawa Nogal – Wydzia Inwestycji i Promocji, tel. 55644-01-09,
e-mail: miroslawa.nogal@braniewo.pl
Pani Joanna Baszczyk – podinspektor ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych w Wydziale Organizacyjnym, tel. 55644-01-42, e-mail: joanna.blaszczyk@braniewo.pl
(wskazanie pracownika Zamawiajcego)

Zamawiajcy zastrzega, e w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwot jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na realizacj zamwienia, moe przeprowadzi negocjacj z Wykonawcami ktrzy zoyli dwie najkorzystniejsze oferty.

Zamawiajcy zastrzega moliwo uniewanienia postpowania, bez podania przyczyny.

W przypadku wybrania Pastwa oferty zostan Pastwo poinformowani odrbnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

Braniewo, dnia 03.11.2015 r.

OR.271.1.51.2015.JB

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, e do rozpoznania cenowego o wartoci nieprzekraczajcej 30.000 euro dotyczcego usugi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenu i budowa drg – ulica Sportowa w Braniewie”, przystpili nastpujcy Wykonawcy:

1. EKO-INVEST s.c.

Ul. Polna 18/Ip.

82-300 Elblg

Oferta cenowa na kwot brutto 23.370,00 z.

2. I-U. „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.

Ul. Koobrzeska 13

10-444 Olsztyn

Oferta cenowa na kwot brutto 28.290,00 z

3. Tomasz Gajewski

e-mail: tgelektryk@o2.pl

Oferta nie spenia wymaga Zamawiajcego, gdy dot. tylko brany elektrycznej.

Z uwagi na fakt, i EKO-INVEST s.c. z Elblga zaproponowaa najnisz cen za wykonanie przedmiotu zamwienia, Zamawiajcy wybiera w/w ofert jako najkorzystniejsz.

Jednoczenie informuje, i umowa z w/w oferentem zostanie podpisana, po rozstrzygniciu postpowania oraz podpisaniu przez Gmin Miasta Braniewa umowy na realizacj zadania pn. „Uzbrojenie terenu i budowa drg – ulica Sportowa w Braniewie”.lp.zacznik:
1Zapytanie cenowe.pdf
2Załącznik do zapytania - Plan Sportowa.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-10-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zapytanie cenowe dot. usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Uzbrojenie terenu i budowę dróg - ulica Sportowa w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.11.2015, 12:01 CET
04.11.2015, 12:00 CET
04.11.2015, 11:59 CET
21.10.2015, 11:32 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.