Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > REFERENDUM GMINNE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25.10.2015R. > Miejska Komisja do spraw Referendum > Informacja skierowana do osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 25 października 2015r. Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507956
  Informacja skierowana do osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 25 października 2015r.

Informacja skierowana do osób chtnych do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum w referendum gminnym wyznaczonym na dzie 25 padziernika 2015r.


Kandydatami na czonków obwodowych komisji ds. referendum mog by tylko uprawnione do udziau w referendum gminnym, tj:
1. stale zamieszkae na obszarze Braniewa tj. zameldowane na pobyt stay w Braniewie albo wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Braniewa i posiadajce prawo wybierania;
2. s obywatelami polskimi;
3. najpóniej w dniu referendum ukoczyy 18 lat;
4. nie s pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sdu;
5. nie s pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunau Stanu;
6. nie s ubezwasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sdu.

Mona by czonkiem tylko jednej z 10 komisji obwodowych ds. referendum. W celu zgoszenia chci udziau w pracach naley wypeni zgoszenie kandydata, którego wzór znajduje si na dole strony. Zgoszenia kandydatów do skadu obwodowej komisji ds. referendum nastpuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczy.

Zgoszenia kandydatów przyjmuje Miejska Komisja do spraw Referendum Urzdu Miasta Braniewa pokój nr 2s, 3s.

W skad obwodowej komisji ds. referendum powouje si 6 osób w tym jedna osoba wskazana przez Burmistrza sporód pracowników samorzdowych gminy, gminnych jednostek organizacyjnych lub pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód. Zgoszenia kandydata na czonka obwodowej komisji do spraw referendum mona skada do 2 padziernika 2015 r. Obwodowe komisje do spraw referendum powouje Miejska Komisja do spraw Referendum, w terminie do 5 padziernika 2015 r. (zgodnie z art. 9 §2 Kodeksu wyborczego).

Zasady powoywania obwodowych komisji ds. referendum okrela uchwaa Miejskiej Komisji do spraw Referendum.lp.zacznik:
1zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Kamila Brzozowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacja skierowana do osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 25 października 2015r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
28.09.2015, 10:24 CEST
Anna Kroczyk21.09.2015, 14:45 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.