Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > GOSPODARKA ODPADAMI > Sposoby zapobiegania powstawaniu odpad├│w Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539320
  Sposoby zapobiegania powstawaniu odpad├│w

 

W dzisiejszych czasach ka┐dy z nas produkuje coraz wiŕcej odpadˇw. Pozbywanie siŕ Âmieci, ktˇrych przybywa, jest jednym z powa┐nych problemˇw naszej cywilizacji. Odpady, ktˇre nie s▒ poddane procesowi segregacji i nie s▒ zagospodarowane w odpowiedni sposˇb trafiaj▒ na sk│adowiska odpadˇw. Powstawanie odpadˇw powinno byŠ eliminowane lub ograniczane przez wytwarzaj▒cych odpady i ich odbiorcˇw. Warto rˇwnie┐ zastanowiŠ siŕ, jak postŕpowaŠ aby odpadˇw powstawa│o jak najmniej. PowinniÂmy minimalizowaŠ wytwarzanie odpadˇw ju┐ „u ╝rˇd│a”.


Co zatem mo┐emy zrobiŠ:


 • Przede wszystkim id▒c na zakupy nale┐y pamiŕtaŠ o tym aby by│y one przemyÂlane, co oznacza, ┐e powinniÂmy kupowaŠ tylko te produkty, ktˇrych rzeczywiÂci potrzebujemy.

 • Zawsze zabierajmy ze sob▒ torbŕ z materia│u wielokrotnego u┐ytku lub koszyk na zakupy.


Ciekawostka : Torebka foliowa rozk│ada siŕ oko│o 100-400 lat. Z 1 tony folii mo┐na zrobiŠ ponownie 55 550 toreb na zakupy. Energia odzyskana z jednej torby plastikowej to 10 minut Âwiecenia 60 – watowej ┐arˇwki.


 • Unikajmy plastiku, puszek aluminiowych, niepotrzebnych opakowa˝, naczy˝ jednorazowych, chusteczek papierowych itp. Stosowanie opakowa˝ wielokrotnego u┐ytku daje nam gwarancjŕ oszczŕdnoÂci pieniŕdzy i ochrony Ârodowiska.

Ciekawostka : 10 chusteczek materia│owych odpowiada ok. 3 000 chusteczek papierowych.


 • Kupujmy produkty w opakowaniach zwrotnych, ktˇre mo┐na powtˇrnie wykorzystaŠ oraz produkty o jak najmniejszym stopniu opakowania.


Ciekawostka : Puszka po napoju rozk│ada siŕ 10 lat. Aby rdza zaatakowa│ stal pokryt▒ warstw▒ cyny i farby, przynajmniej dwa razy musi siŕ trafiŠ deszczowe lato. Aluminium rozk│ada siŕ wolniej ( nawet 100 lat ), gdy┐ jest mniej wra┐liwe na korozjŕ. Recykling 1 aluminiowej puszki mo┐e wytworzyŠ energiŕ do zasilania telewizora przez 3 godziny.


 • Ograniczajmy iloŠ zbŕdnej korespondencji pocztowej.


Ciekawostka : Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga Âciŕcia 17 drzew.


 • Zakupuj▒c baterie jednorazowe pamiŕtajmy o tym, ze istniej▒ ich odpowiedniki czyli akumulatorki, ktˇre nadaj▒ siŕ do wielokrotnego wykorzystania.

 • Pamiŕtajmy rˇwnie┐ o innych drobiazgach, jak d│ugopisy z wymiennymi wk│adami czy zapalniczki, ktˇre nadaj▒ siŕ do ponownego nape│nienia i wykorzystania.

 • Gdy mamy mo┐liwoŠ kompostowania odpadˇw, rˇbmy to! Jest to najbogatsze ╝rˇd│o materii organicznej w formie prˇchnicy. Wytwarzanie go z odpadˇw powstaj▒cych w naszych domach i ogrodach czyni go najta˝szym materia│em do u┐y╝niana gleby.


Pamiŕtaj, ┐e Âmieci jednej osoby mog▒ byŠ cennym skarbem dla innej …


 • Jedzenie, ktˇre chcesz wyrzuciŠ podaruj osobom biedniejszym.

 • Zabawki, ktˇrymi Twoje dzieci ju┐ siŕ nie bawi▒ podaruj innym dzieciom lub przeka┐ dla Domu Dziecka.

 • Rzeczy, ktˇrych ju┐ nie u┐ywasz i chcesz je wyrzuciŠ, podaruj je komuÂ, kto je wykorzysta i nada im drugie ┐ycie.

Zachŕcamy rˇwnie┐ do odwiedzenia poni┐szych stron internetowych, ktˇre poszerz▒ Pa˝stwa wiedzŕ na temat postŕpowania z odpadami:


http://ekoszyk.mos.gov.pl/


http://naszesmieci.mos.gov.pl/


osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Ma┼égorzata Rutkowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sposoby zapobiegania powstawaniu odpad├│w”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk10.08.2015, 10:33 CESTumieszczenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.