Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 marca 2005r. > UCHWAŁA Nr XXVII/143/05 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503776
  UCHWAŁA Nr XXVII/143/05

 

UCHWAA Nr XXVII/143/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 16 marca 2005 r.w sprawie przyjcia programu ochrony rodowiska oraz planu gospodarki odpadami.


Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627; Nr 115, poz. 1229; Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 233, poz. 1957; M.P. z 2002r. Nr 49, poz. 715; Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392; Nr 80, poz.717; Nr 80, poz. 721; Nr 162, poz. 1568; Nr 175, poz. 1693; Nr 190, poz. 1865; Nr 217, poz. 2124; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz. 782; Nr 50, poz. 783; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 49, poz. 464), art. 14 ust. 6 ustwy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365; Nr 113, poz. 984; Nr 199, poz. 984; Nr 199, poz. 1671; Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78) w zwizku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity-Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162. poz. 1568),

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1.

Uchwala si :


1) ,, Program ochrony rodowiska miasta Braniewo na lata 2004-2007 z uwzglednieniem perspektywy lat 2008-2011”, stanowicy zacznik nr 1 do uchway Nr XXVII/143/05 Rady Miasta Braniewa z dnia 16 marca 2005 roku,

2) “Plan gospodarki odpadami miasta Braniewa na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy lat 2008-2011”, stanowicy zacznik nr 2 do uchway Nr XXVII/143/05 Rady Miasta Braniewa z dnia 16 marca 2005 roku,2.


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.lp.zacznik:
1uch-XXVII-143-05 zal1.pdf
2uch-XXVII-143-05 zal2.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA Nr XXVII/143/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.08.2005, 07:46 CESTwprowadzenie informacji - UCHWAŁA Nr XXVII/143/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.