Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" > ogłoszenia > Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy – w wymiarze 1/2 etatu Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503798
  Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy – w wymiarze 1/2 etatu

        Braniewo, 15 lipca 2015

 

 

Miejski Orodka Sportu „ZATOKA” w Braniewie ogasza nabr na kierownicze stanowisko urzdnicze: gwny ksigowy – w wymiarze 1/2 etatu

 

Zakres zada wykonywanych na stanowisku gwnego ksigowy:

 

1.     prowadzenie rachunkowoci jednostki zgodnie z ustaw o rachunkowoci , ustaw o finansach publicznych oraz innymi waciwymi przepisami,

2.     sporzdzanie, nadzorowanie planw finansowych jednostki i zmian oraz bieca analiza z wykonywania planu,

·          sporzdzanie list pac, prowadzenie kart wynagrodze, zasikowych, podatkowych,

·          sporzdzanie wypat z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych,

·          sporzdzanie dokumentacji zgoszeniowej i rozliczeniowej dotyczcej ubezpiecze  spoecznych pracownikw,

·          rozliczanie podatkw z Urzdem Skarbowym,

·          rozliczanie inwentaryzacji,

·          prowadzenie sprawozdawczoci finansowej oraz przestrzeganie jej terminowoci,

·          archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,

·          przestrzeganie tajemnicy subowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

·          wykonywanie innych czynnoci zleconych przez dyrektora jednostki.

 

Warunki pracy:

- miejsce pracy – Miejski Orodek Sportu ZATOKA w Braniewie,

- rodzaj pracy – biurowa,

- czas pracy – 4 godziny dziennie,

- rodzaj umowy – umowa o prac,

 

Warunki przystpienia do konkursu:

Do konkursu moe przystpi kandydat, ktry:

·          ma obywatelstwo pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba e odrbne ustawy uzaleniaj zatrudnienie w jednostce sektora finansw publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;


·          ma pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta z peni praw publicznych;

·          nie bya prawomocnie skazana za przestpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo skarbowe; 

·          spenia jeden z poniszych warunkw:

a) ukoczya ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wysze studia zawodowe, uzupeniajce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni praktyk w ksigowoci,

b) ukoczya redni, policealn lub pomaturaln szko ekonomiczn i posiada co najmniej 6- letni praktyk w ksigowoci,

c) jest wpisana do rejestru biegych rewidentw na podstawie odrbnych przepisw,

d) posiada certyfikat ksigowy uprawniajcy do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych albo wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajce do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych, wydane na podstawie odrbnych przepisw.

·          spenia wymogi zawarte w  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm. ) dla stanowisk urzdniczych.

 

Wymagania niezbdne:

·          znajomo zasad ksigowoci (wskazana znajomo w zakresie jednostek sektora finansw publicznych i jednostek budetowych),

·          znajomo ustawy: o rachunkowoci i przepisach wykonawczych, o finansach publicznych, o zamwieniach publicznych i przepisach wykonawczych, o podatku od towarw i usug, o podatku dochodowym od osb fizycznych, systemie ubezpiecze spoecznych i o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych,

·          umiejtno interpretacji i zastosowania w praktyce przepisw prawa, znajomo Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorzdowych,

·          znajomo programw komputerowych MS OFFICE, Grawis, Patnik,

 

Wymagania dodatkowe:

·          dokadno i rzetelno,

·          dobra organizacja pracy,

·          odpowiedzialno,

 

Oferty osb przystpujcych do konkursu powinny zawiera:

·          list motywacyjny,

·          yciorysu (CV),

·          kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

·          kserokopie wiadectw pracy i innych dokumentw potwierdzajcych posiadany sta pracy,

·          kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

·          wasnorcznie podpisane owiadczenie kandydata o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci  prawnych i korzystaniu  z peni praw publicznych,

·          wasnorcznie podpisane owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane  z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

·          wasnorcznie podpisane owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Informacje dodatkowe:

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Miejskim Orodku Sportu Zatoka w Braniewie w lipcu 2015r. w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6%.

 

Termin i miejsce skadania wymaganych dokumentw:

Oferty wraz z wymaganymi zacznikami naley skada w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2015r w godzinach od 8:00 do 15:00 w Miejskim Orodku Sportu ZATOKA ul. Moniuszki 9, 14- 500 Braniewo.

 

Dokumenty naley skada w zamknitej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Oferta pracy dla gwnego ksigowego”. Aplikacje, ktre wpyn po terminie nie bd rozpatrywane, a dokumenty osb niezakwalifikowanych zostan komisyjnie zniszczone. Liczy si data wpywu oferty do Miejskiego Orodka Sportu ZATOKA w Braniewie, nie data stempla pocztowego.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.

Informacja o kocowym wyniku naboru bdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzdu Miejskiego w Braniewie oraz w Miejskim Orodku Sportu „ZATOKA” w Braniewie

Dodatkowe informacje mona uzyska pod nr telefonu: 55 644-41-00

 

                    

                                                                               Dyrektor Miejskiego Orodka Sportu „ZATOKA”

                                                                        w Braniewie

                                                                                                    Marta Wychowaniak

 

 

 

 

 

Braniewo, 31.07.2015

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Gwnego ksigowego w Miejskim Orodku Sportu ZATOKA w Braniewie
Dyrektor Miejskiego Orodka Sportu ZATOKA w Braniewie informuje, i w wyniku zakoczenia procedury naboru na stanowisko gwnego ksigowego wybrany zosta


Pan Artur Marciszewski zam. BraniewoUzasadnienie:

kandydat spenia wszystkie wymogi okrelone w ogoszeniu, posiada wymagan wiedz i dowiadczenie, potwierdzone wieloletnim staem na stanowisku gwnego ksigowego.


Dyrektor

Miejskiego Orodka Sportu ZATOKA

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marta Wychowaniakdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-07-15

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy – w wymiarze 1/2 etatu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.08.2015, 07:30 CESTinformacja o wynikach naboru
Anna Kroczyk16.07.2015, 14:14 CEST
Anna Kroczyk16.07.2015, 14:09 CEST
Anna Kroczyk16.07.2015, 14:07 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.