Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o długości ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503460
  Obwieszczenie - budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o długości ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej

 

Braniewo, dnia 14.05.2015r.MKA.6733.2.2015.NSzOBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Z 2015 r., poz. 199) oraz art. 61 4 kodeksu postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z pniejszymi zmianami)


zawiadamiam


e w dniu 24.04.2015r.,wszczte zostao na wniosek Krzysztofa Piotrowskiego, cze 9, 82-340 Tolkmicko. dziaajcego z upowanienia ENERGA- OPERATOR S.A. Oddzia w Olsztynie, ul. J Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. Wiejskiej, obejmujcego dziaki geodezyjne nr 26/19, 21, 3, 273/5 obrb 2.


Rodzaj inwestycji: Budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o dugoci ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urzdzenia suce do przesyania energii elektrycznej;Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godzinach od 8:00 do 15:00. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia skada mona dania i wyjanienia w tej sprawie.


Na podstawie art. 41, 44 w zwizku z art. 9 Kodeksu postpowania administracyjnego, pouczam, i strony, ich przedstawiciele oraz penomocnicy maj obowizek zawiadomi organ administracji publicznej o kadej zmianie swojego adresu. W sytuacji zaniechania tego obowizku, to w myl przepisu art. 41 2 Kodeksu postpowania administracyjnego dorczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, to jest dorczenie bdzie uznane za dokonane.

Ponadto na podstawie art. 40 4 i 5 Kodeksu postpowania administracyjnego, pouczam i strona zamieszkaa za granic lub majca siedzib za granic, jeeli nie ustanowia penomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkaego w kraju, jest obowizana wskaza w kraju penomocnika do dorcze. W razie nie wskazania penomocnika do dorcze przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia si w aktach sprawy ze skutkiem dorczenia. Zgodnie z art. 33 Kodeksu postpowania administracyjnego penomocnikiem strony moe by osoba fizyczna posiadajca zdolno do czynnoci prawnych.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-14

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o długości ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk14.05.2015, 12:49 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.