Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Braniewa Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505118
  Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Braniewa

Braniewo: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI GMINY MIASTA BRANIEWA
Numer ogoszenia: 109560 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015

OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: nieobowizkowe

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI GMINY MIASTA BRANIEWA.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Cz I Zamwienia: Przedmiot zamwienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci Zamawiajcego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze losowych, ubezpieczenia mienia od kradziey z wamaniem i rabunku oraz od kradziey zwykej, ubezpieczenia sprztu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, ubezpieczenia szyb od stuczenia, ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw, w nastpujcych jednostkach organizacyjnych: Urzd Miasta , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo, Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, ul. Rzemielnicza 1, 14-500 Braniewo, Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 9 14-500 Braniewo, Miejski Orodek Sportu Zatoka, ul. Botaniczna 4, 14-500 Braniewo, Szkoa Podstawowa nr 3, ul. PCK 4, 14-500 Braniewo, Szkoa Podstawowa nr 6, ul. Konarskiego 13, 14-500 Braniewo, Gimnazjum nr 1, ul. Konarskiego 15, 14-500 Braniewo, Gimnazjum nr 2, ul. Moniuszki 22 D, 14-500 Braniewo, Szkoa Podstawowa nr 5, ul. Moniuszki 22 A, 14-500 Braniewo, Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Rana 14, 14-500 Braniewo, Administracja Budynkw Komunalnych, ul. Rzemielnicza 1, 14-500 Braniewo, Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo Kryta Pywalnia w Braniewie, ul. kowa 1, 14-500 Braniewo, Jednostki OSP wraz z Modzieow Druyn Poarnicz, Braniewo Cz II Zamwienia Przedmiot zamwienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci Zamawiajcego w zakresie: ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdw mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenia NNW kierowcy i pasaerw, ubezpieczenia assistance..

II.1.5) przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych:

 • Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwie uzupeniajcych
 • Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamwie uzupeniajcych w trybie z wolnej rki, ktrych warto nie przekroczy 50% wartoci zamwienia podstawowego, na zasadach okrelonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeeli zamwienie uzupeniajce dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamwieniu podstawowym. Zamwienia uzupeniajce mog rwnie dotyczy przeduenia terminu realizacji zamwienia (okresu ubezpieczenia). Wykonawca, ktremu zostanie udzielone zamwienie podstawowe zobowizany bdzie do zastosowania w zamwieniach uzupeniajcych stawek nie wyszych ni zastosowanych w zamwieniu podstawowym, z uwzgldnieniem okresu rzeczywicie udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za kady dzie.

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesicach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajcy nie wymaga od Wykonawcw wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Posiadanie uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania, tj. posiadaj zezwolenie na wykonywanie dziaalnoci ubezpieczeniowej. Kopia dokumentu potwierdzajcego posiadanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci ubezpieczeniowej, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dziaalnoci ubezpieczeniowej Dz. U. z 2013 r. poz. 950, tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bd Ministra Finansw jeeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 na prowadzenie dziaalnoci ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnie do prowadzenia dziaalnoci ubezpieczeniowej jeeli rozpoczli dziaalno przed 28-08-1990r., lub inny dokument jak zezwolenie waciwego organu na wykonywanie dziaalnoci ubezpieczeniowej w pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, w ktrym ten zakad ma siedzib, potwierdzajcy posiadanie uprawnie do prowadzenia dziaalnoci ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objtych przedmiotem zamwienia. Dokument ten bdzie stanowi zacznik do oferty
 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten bdzie stanowi zacznik do oferty, wg zaczonego do SIWZ wzoru.
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten bdzie stanowi zacznik do oferty, wg zaczonego do SIWZ wzoru.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten bdzie stanowi zacznik do oferty, wg zaczonego do SIWZ wzoru.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten bdzie stanowi zacznik do oferty, wg zaczonego do SIWZ wzoru.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania, w szczeglnoci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

 • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

 • lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwizane z przedmiotem zamwienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

Dotyczy Czci I Zamwienia: Zamawiajcy przewiduje moliwo wprowadzenia niej wymienionych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: 1. zmiany terminw patnoci, wysokoci i liczby rat skadki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyki skadki, na pisemny wniosek Zamawiajcego zoony przed upywem terminu patnoci skadki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2. zmiany wysokoci skadki lub raty skadki w ubezpieczeniach majtkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartoci majtku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia skadnikw majtkowych w okresie pomidzy zebraniem danych a rozpoczciem okresu ubezpieczenia. Skadka bdzie rozliczana zgodnie z okrelonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunkw i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3. zmiany wysokoci skadki lub raty skadki w ubezpieczeniu odpowiedzialnoci cywilnej i ubezpieczeniach na zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyszenia wysokoci sumy gwarancyjnej i zmiany limitw odpowiedzialnoci. Skadka bdzie rozliczana zgodnie z, okrelonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunkw i taryf; 4. zmiany wysokoci skadki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarze losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynkw i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartoci budynkw budowli np. z wartoci ksigowej brutto na warto odtworzeniow. Skadka bdzie rozliczana zgodnie z, okrelonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunkw i taryf; 5. zmiany dotyczce liczby jednostek organizacyjnych Zamawiajcego podlegajcych ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a. powstania nowych jednostek w wyniku utworzenia, poczenia lub wyodrbniania - skadka bdzie rozliczana bd naliczana zgodnie z, okrelonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunkw i taryf; b. przeksztacenia jednostki - warunki ubezpieczenia bd nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c. likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyczona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiajcego, to zostanie ono objte ochron przez Wykonawc na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d. wczenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamwienia, na wniosek Zamawiajcego i za zgod Wykonawcy - dotyczy to jednostek, ktre nie byy wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamwienia publicznego Wykonawcy; 6. korzystnej dla Zamawiajcego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikajce ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgod Zamawiajcego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyki skadki; 7. zmiany zakresu ubezpieczenia wynikajca ze zmian przepisw prawnych. Dotyczy Czci II Zamwienia: Zamawiajcy przewiduje moliwo wprowadzenia niej wymienionych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: 1. zmiany terminw patnoci, wysokoci i liczby rat skadki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyki skadki, na pisemny wniosek Zamawiajcego zoony przed upywem terminu patnoci skadki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2. zmiany wysokoci skadki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdw nabywanych przez Zamawiajcego jednostki Zamawiajcego w trakcie trwania umowy o udzielenie zamwienia publicznego oraz sprzeday lub likwidacji pojazdw przez Zamawiajcego jednostki Zamawiajcego i zmiany posiadacza pojazdw w tym okresie. Ostatnim dniem umoliwiajcym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamwienia publicznego jest ostatni dzie obowizywania umowy to jest 14.06.2016 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdw zakoczy si dnia 13.06.2017 r. Skadka bdzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunkw i taryf; 3. zmiany dotyczce liczby jednostek organizacyjnych Zamawiajcego podlegajcych ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a. powstania nowych jednostek w wyniku utworzenia, poczenia lub wyodrbniania - skadka bdzie rozliczana bd naliczana zgodnie z, okrelonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunkw i taryf; b. przeksztacenia jednostki - warunki ubezpieczenia bd nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c. likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyczona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiajcego, to zostanie ono objte ochron przez Wykonawc na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d. wczenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamwienia, na wniosek Zamawiajcego i za zgod Wykonawcy - dotyczy to jednostek, ktre nie byy wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamwienia publicznego Wykonawcy; 4. korzystnej dla Zamawiajcego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikajce ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgod Zamawiajcego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyki skadki; 5. zmiany zakresu ubezpieczenia wynikajca ze zmian przepisw prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo pokj 23.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo pokj nr 16 sekretariat.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

ZACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZCE OFERT CZʦCIOWYCH

CZʦ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialnoci.

 • 1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiot zamwienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci Zamawiajcego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych, Ubezpieczenie mienia od kradziey z wamaniem i rabunku oraz od kradziey zwykej, Ubezpieczenie sprztu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stuczenia, Ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw..
 • 2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesicach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwizane z przedmiotem zamwienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZʦ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne.

 • 1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiot zamwienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiajcego w zakresie: ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdw mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenia NNW kierowcy i pasaerw, ubezpieczenia assistance..
 • 2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesicach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwizane z przedmiotem zamwienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20


Braniewo, dnia 22.05.2015r.

………………………………

(oznaczenie Zamawiajcego)

Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego nr OR.272.2.3.2015.SC w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci Gminy Miasta Braniewa.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I.

CZʦ I ZAMWIENIA

Zamawiajcy dziaajc na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamwie publicznych (teks jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w czci I zamwienia, tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci Zamawiajcego w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych, ubezpieczenie mienia od kradziey z wamaniem i rabunku oraz kradziezy zwykej, ubezpieczenie sprztu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej, ubezpieczenie szyb od stuczenia, ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw.

Zamawiajcy przeprowadzi badanie i ocen zoonych i niepodlegajcych odrzuceniu ofert na podstawie kryteriw okrelonych w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia tj. cena czna ubezpieczenia – 80 % oraz zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20%.

Wygraa oferta nr 3 Wykonawcy – Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, ktry speni wszystkie warunki udziau w postpowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okrelonym w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Pozostali Wykonawcy take spenili okrelone przez Zamawiajcego warunki udziau w postpowaniu, a zoone przez nich oferty speniaj wymagania okrelone w specyfikacji.

Poniej przedstawiamy tabel zawierajc wykaz Wykonawcw ze streszczeniem oceny i porwnaniem zoonych ofert wraz z przyznan punktacj.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena czna ubezpieczenia

Punktacja

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Punktacja

cznie

2.

Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Elblgu

ul. Krlewiecka 108

82-300 Elblg

43.814,00 z

Pkt 60,66

124

Pkt 14,85

Pkt 75,51

3.

Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA S.A.

Ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

33.223,00 z

Pkt 80,00

167

Pkt 20,00

Pkt 100,00

4.

InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze S.A. Vienna Insurance Group w Elblgu

ul. w. Ducha 16-18

82-300 Elblg

50.134,00 z

Pkt 53,02

51

Pkt 6,11

Pkt 59,13

II.

CZʦ II ZAMWIENIA

Zamawiajcy dziaajc na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamwie publicznych (teks jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w czci II zamwienia, tj. Ubezpieczenia komunikacyjne.

Zamawiajcy przeprowadzi badanie i ocen zoonych i niepodlegajcych odrzuceniu ofert na podstawie kryteriw okrelonych w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia tj. cena czna ubezpieczenia – 80 % oraz zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20%.

Wygraa oferta nr 2 Wykonawcy – Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Elblagu, ul. Krlewiecka 108, 82-300 Elblg, ktry speni wszystkie warunki udziau w postpowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okrelonym w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Pozostali Wykonawcy take spenili okrelone przez Zamawiajcego warunki udziau w postpowaniu, a zoone przez nich oferty speniaj wymagania okrelone w specyfikacji.

Poniej przedstawiamy tabel zawierajc wykaz Wykonawcw ze streszczeniem oceny i porwnaniem zoonych ofert wraz z przyznan punktacj.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena czna ubezpieczenia

Punktacja

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Punktacja

cznie

1.

COMPENSA TU S.A. VIG

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

9.084,00

Pkt 59,02

80

Pkt 20

Pkt 79,02

2.

Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Elblgu

ul. Krlewiecka 108

82-300 Elblg

6.702,00 z

Pkt 80,00

61

Pkt 15,25

Pkt 95,25lp.zacznik:
1SIWZ.pdf
2załączniki 1, 2, 3 do SIWZ.pdf
3Załącznik 4 do SIWZ.pdf
4Modyfikacja SIWZ.pdf
5Odpowiedzi na pytania.pdf
6Ogłoszenie dotyczące zmiany zamówienia.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-11

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
22.05.2015, 14:48 CEST
22.05.2015, 14:46 CEST
22.05.2015, 14:43 CEST
22.05.2015, 14:31 CEST
22.05.2015, 14:30 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.